Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Гордiєнко Денiс Генадiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

17.04.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

85053, Донецька обл.,Добропiльський р-н,сорожнє,ст.Мерцалово,

4. Код за ЄДРПОУ

23354002

5. Міжміський код та телефон, факс

(0626)668800 (0626)668806

6. Електронна поштова адреса

office@clays.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2014

(дата)

2. Повідомлення

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

clays.com.ua

в мережі Інтернет

18.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)