Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.04.2014

припинено повноваження

член Наглядової Ради

Бiргер Солберг(Birger Solberg)

P NOR 27494582
Норвегiя

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв 17 квiтня 2014 р. протоколом № 1 вiд 17 квiтня 2014 р. на пiдставi необхiдностi виборiв посадових осiб емiтента на новий термiн прийне рiшення про:
- припинення повноважень члена Наглядової Ради п. Бiргера Солберга (Birger Solberg) у зв’язку з закiнченням термiну дiї його повноважень, паспорт P NOR № 27494582, громадянин Норвегiї, строк повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства 2 (два) роки, частка у статутному капiталi – 00,00%,
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв: менеджер, спiвробiтник компанiї «Sibelco Europe» на теперiшнiй час займає посаду Вiце-президента з Розвитку органiзацiї, що розташована за адресою Box 45, N -1309 Rud, Norway.
Iнформацiя щодо строку, протягом якого особа перебувала на посадi: з 27.04.2012 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадової осiби: необхiднiсть виборiв посадових осiб емiтента на новий термiн.

17.04.2014

обрано

член Наглядової Ради

Бiргер Солберг(Birger Solberg)

P NOR 27494582
Норвегiя

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв 17 квiтня 2014 р. протоколом № 1 вiд 17 квiтня 2014 р. на пiдставi необхiдностi виборiв посадових осiб емiтента на новий термiн прийняте рiшення про:
обрання члена Наглядової Ради п. Бiргера Солберга (Birger Solberg), паспорт P NOR № 27494582, громадянин Норвегiї, строк повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства 2 (два) роки, частка у статутному капiталi – 00,00%,
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв: менеджер, спiвробiтник компанiї «Sibelco Europe» на теперiшнiй час займає посаду Вiце-президента з Розвитку органiзацiї, що розташована за адресою Box 45, N -1309 Rud, Norway.
Iнформацiя щодо строку, протягом якого особа перебувала на посадi: з 27.04.2012 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадової осiби: необхiднiсть виборiв посадових осiб емiтента на новий термiн.