ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 23.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
1044875 1047251
Повернення податків і зборів 3005 139319 164702
у тому числі податку на додану вартість 3006 139319 164702
Цільового фінансування 3010 264 234
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 17896 18250
Надходження від повернення авансів 3020 759 640
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 1363 1823
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 8301 15831
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 548070 ) ( 527018 )
Праці 3105 ( 27774 ) ( 23779 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 6397 ) ( 5464 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 105466 ) ( 154702 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 65158 ) ( 120445 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 40308 ) ( 34257 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 349773 ) ( 285459 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 8 ) ( 83 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 9601 ) ( 15483 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 165688 236743
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 3278 1940
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 42758 ) ( 12870 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -39480 -10930
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 672908 ) ( 269090 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 183 ) ( 180 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 65 ) ( 56 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -673156 -269326
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -546948 -43513
Залишок коштів на початок року 3405 573562 554139
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -9465 62936
Залишок коштів на кінець року 3415 17149 573562

Примітки: Складання Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi: Надходження в сумi 1212777 тис.грн.: - вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1044875 тис.грн. - повернення податкiв з бюджету (ПДВ) - 139319 тис.грн; - цiльового фiнансування - 264 тис.грн. - це компенсацiя за лiкарняними листами вiд фонду соцтрахування; - повернення авансiв - 759 тис.грн.; - авансiв вiд покупцiв i замовникiв - 17896 тис.грн.; - вiд операцiйної оренди - 1363 тис.грн. - iншi надходження - 8301 тис.грн., а саме: надходження коштiв в результатi повернення зворотної фiнансової допомоги, страхування - 5796 тис.грн., повернення зайво сплачених коштiв - 23 тис.грн., вiдсотки за депозитами - 318 тис.грн., повернення коштiв вiд постачальника - 2164 тис.грн. Витрачання в сумi 1152555 тис.грн. : -витрачено на оплату товарiв (робiт, послуг) склало за 2017 рiк -548070 тис.грн; - витрати на оплату працi - 27774 тис.грн; - зобов'язань з податку на прибуток склало -65158 тис.грн; - зобов'язань з iнших податкiв та зборiв - 105466 тис.грн. - вiдрахування на соцiальнi заходи -6397 тис.грн; - сплаченi аванси - 349773 тис.грн. та поверненi аванси - 8 тис.грн.; - iншi витрачання -9601 тис.грн., а саме: надана зворотна фiнансова допомога та благодiйна допомога юридичним особам - 2654 тис.грн., вiдшкодування пiдзвiтних сум - 1508 тис.грн., виплати за оренду земельних паїв - 895 тис.грн., комiсiя за банкiвське обслуговування - 199 тис.грн., витрати майбутнiх перiодiв 4329 тис.грн., орендна плата за земельнi паї - 14 тис.грн., iнше - 2 тис.грн. У результатi iнвестицiйної дiяльностi надходження коштiв склало 3278 тис.грн. (вiд реалiзацiї необоротних активiв) , витрачання - 42758 тис.грн. (на придбання необоротних активiв). Витрачання коштiв у результатi фiнансової дiяльностi склало 673156 тис.грн., в т.ч.: на сплату дивiдендiв 672908 тис.грн., на сплату вiдсоткiв - 183 тис.грн., на сплату заборгованостi з фiнансової оренди - 65 тис.грн. Залишок коштiв на початок року, що приведений у рядку 3405 звiту про рух грошових коштiв (573562 тис.грн.) - це грошовi кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 24817 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 547944 тис.грн. , грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 801 тис.грн. Залишок коштiв на кiнець року, що приведений у рядку 3415 звiту (17149 тис.грн.) - це грошовi кошти на поточному рахунку в нацiональнiй валютi в сумi 817 тис.грн. , на поточному рахунку в iноземнiй валютi в сумi 16186 тис.грн. , в нацiональнiй валютi на картковому рахунку - 145 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Ткач Iгор Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Чернишова Вiкторiя Володимирiвна