ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 23.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1099963 975819
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 430902 ) ( 350023 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
669061 625796
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 39700 186409
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 19585 ) ( 16842 )
Витрати на збут 2150 ( 437428 ) ( 360718 )
Інші операційні витрати 2180 ( 35432 ) ( 97703 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
216316 336942
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 169 692
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 183 ) ( 180 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 25 ) ( 138 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
216277 337316
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -37440 -51740
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
178837 285576
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 178837 285576

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 19305 35047
Витрати на оплату праці 2505 34443 29721
Відрахування на соціальні заходи 2510 6397 5463
Амортизація 2515 17343 14729
Інші операційні витрати 2520 792753 749604
Разом 2550 870241 834564

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 100 100
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1788370 2855760
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 1788370 2855760
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Складання Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Для заповнення роздiлу I Звiту за формою, передбаченою НП(С)БО 1, за даними бухгалтерського облiку визначенi наступнi показники статей звiту: - у рядку 2000 звiту вiдображений тiльки валовий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), що вiдповiдає критерiям визнання доходу за П(С)БО 15 та становить 1099963 тис.грн. - у статтю "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" по рядку 2050 звiту, включена виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), визначена згiдно П(С)БО 9 "Запаси", 16 "Витрати" в сумi 430902 тис.грн. - у статтi "Iншi операцiйнi доходи" в сумi 39700 тис.грн. по рядку 2120 вiдображенi доходи одержанi протягом поточного року та пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме дохiд вiд: купiвлi-продажу iноземної валюти 770 тис.грн.; вiд реализацiї iнших оборотних активiв 2787 тис.грн.; операцiйної оренди активiв в сумi 1132 тис.грн.; операцiйної курсової рiзниця в сумi 24527 тис.грн.; списання кредиторської заборгованостi 10 тис.грн.; дохiд вiд безоплатно отриманих активiв в сумi 1330 тис.грн.; iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi в сумi 9144 тис.грн. -вiдшкодування залiзничного тарифу та залiзничних послуг експедитору - 8812 тис.грн., проценти за депозитами - 318 тис.грн., iншi - 14 тис.грн. - у статтю "Адмiнiстративнi витрати" по рядку 2130 звiту включенi адмiнiстративнi витрати поточного звiтного перiоду в сумi 19585 тис.грн.; - у статтю "Витрати на збут" по рядку 2150 звiту включенi витрати, пов'язанi зi збутом товарної продукцiї, що виробляється пiдприємством - витрати на утримання пiдроздiлiв збиту, рекламу, транспортування продукцiї в сумi 437428 тис.грн.; - у статтi "Iншi операцiйнi витрати" по рядку 2180 в сумi 35432 тис.грн. вiдображенi видатки отриманi протягом поточного року, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме: витрати на рекультивацiйнi роботи в сумi 679 тис.грн.; витрати на купiвлю-продаж iноземної валюти 2443 тис.грн.; собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв в сумi 66 тис.грн.; витрати вiд операцiйної курсової рiзницi в сумi 28725 тис.грн.; втрати вiд знецiнення запасiв в сумi 1364 тис.грн.; визнанi штрафи, пенi, неустойки в сумi 5 тис.грн.; iншi операцiйнi витрати в сумi 2150 тис.грн., а саме: амортизацiя ОС, НМА 102 тис.грн.; оренда землi - 847 тис.грн.; благодiйнiсть 686 тис.грн.; витрати на ПММ - 52 тис.грн.; витрати на вiдрядження в сумi 9 тис.грн.; податки та збори в сумi 1 тис.грн.; поштовi витрати, канцтовари, пiдписка 19 тис.грн.; навчання 31 тис.грн., представницькi витрати в сумi 14 тис.грн.; довiдки, дозволи, iнше 7 тис.грн.; страхування медичне 33 тис.грн.; послуги пiдрядника 20 тис.грн.; послуги побуту 186 тис.грн., iншi в сумi 143 тис.грн. - у статтi "Iншi доходи" по рядку 2240 звiту в сумi 169тис.грн.: дохiд вiд оприбуткування ТМЦ 48 тис.грн. дохiд вiд страхового вiдшкодування отриманi за авто 121 тис.грн. - у статтi "Фiнансовi витрати" по рядку 2250 звiту в сумi 183 тис.грн. - у статтi "Iншi витрати" по рядку 2270 звiту в сумi 25 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Ткач Iгор Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Чернишова Вiкторiя Володимирiвна