ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 23.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002
Територія   за КОАТУУ 1422085006
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глин і каоліну за КВЕД 08.12
Середня кількість працівників1 183    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 85053 Донецька область Добропiльський район селище Дорожнє станцiя Мерцалово, т.(044)4903318
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 440 153
первісна вартість 1001 1423 1388
накопичена амортизація 1002 983 1235
Незавершені капітальні інвестиції 1005 21199 24150
Основні засоби: 1010 50660 67872
первісна вартість 1011 114683 140579
знос 1012 64023 72707
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
9234 9234
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 3316 8420
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 84849 109829
II. Оборотні активи
Запаси 1100 136588 83438
Виробничі запаси 1101 1404 3290
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 133614 80148
Товари 1104 1570 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 143487 200713
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
10464 8777
з бюджетом 1135 29030 22784
у тому числі з податку на прибуток 1136 7829 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3845 2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 573562 17149
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 572761 17149
Витрати майбутніх періодів 1170 10961 11845
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 161 728
Усього за розділом II 1195 908098 345436
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 992947 455265

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 527 527
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 1583 1583
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 885 885
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 500857 394118
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 503852 397113
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 41098 32290
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 41098 32290
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 188 122
за товари, роботи, послуги 1615 17821 16218
за розрахунками з бюджетом 1620 4603 7907
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 106 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0
за одержаними авансами 1635 10 114
за розрахунками з учасниками 1640 423495 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1774 1501
Усього за розділом IІІ 1695 447997 25862
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 992947 455265

Примітки: У 2017р. ведення бухгалтерського облiку ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" здiйснювалося згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.99р. №996-ХIV та iнших нормативних документiв, що регламентують питання органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Протягом року забезпечена безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрна оцiнка активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Основна концептуальна методика ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалась на пiдставi наказу про обрану облiкову полiтику вiд 03.01.2012р. №3/1-П. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовуються норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Застосовувється План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. З метою забезпечення необхiдної деталiзацiї облiково-економiчної iнформацiї фiнансовому директору дозволяється своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахункiв. Застосовується журнально-ордерна система облiку. Технологiя обробки облiкової iнформацiї - iз застосуванням автоматизованої системи бухгалтерського облiку "1С : Управлiння виробничим пiдприємством в Українi". Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року пiдприємство на основi даних бухгалтерського облiку склало рiчну фiнансову (бухгалтерську) звiтнiсть. Складання Балансу (Звiту про фiнансовий стан), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Згiдно вимог ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року, зi змiнами та доповненнями, з метою пiдтвердження правильностi та достовiрностi вiдображення даних у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, на пiдставi наказу №052-П вiд 05.10.2017р. на пiдприємствi здiйснювалась iнвентаризацiя активiв та зобов'язань. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" визнало, що ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi минулих подiй, використання яких призведе до надходження економiчних вигод, визнанi в поточному роцi активами пiдприємства. Актив вiдображався у балансi лише за умови, що його оцiнка може бути достовiрно та вiрогiдно визначена й очiкується одержання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з його використанням. Класифiкацiя активiв пiдприємства проведена вiдповiдно до нормативних вимог вiдповiдних П(С)БО - Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. На балансi пiдприємства на 31.12.2017р. враховуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю 1388 тис.грн., що визнанi нематерiальними активами вiдповiдно до П(С)БО 8 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України №242 вiд 18.10.1999р. Сума зносу станом на 31.12.2017р. становить 1235 тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2017р. становить 153 тис.грн. Пiдприємством прийняте рiшення про застосування прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї виходячи з термiну корисного використання конкретного виду нематерiального активу (п.27 ПБО-8). До складу НМА станом на 31.12.2017р. вiднесено: - права на об'єкти промислової власностi первiсною вартiстю 1 тис.грн., накопичена амортизацiя - 1 тис.грн., залишкова вартiсть - 0 тис.грн. - авторське право та сумiжнi з ним права первiсною вартiстю 1385 тис.грн., накопичена амортизацiя - 1233 тис.грн. , залишкова вартiсть - 152 тис.грн. - iншi нематерiальнi активи первiсною вартiстю 2 тис.грн., накопичена амортизацiя - 1 тис.грн. , залишкова вартiсть - 1 тис.грн. У р.1005 Балансу вiдображено вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй в сумi 24150 тис.грн. , в т.ч.: - В придбання (виготовлення) основних засобiв - 4028тис.грн. - В придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв - 14970 тис.грн. - В придбання (створення) нематерiальних активiв - 5152 тис.грн. Пiдприємством проведено аналiз та класифiкацiя основних засобiв на предмет вiдповiдностi їх вимогам П(С)БО 7 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України №92 вiд 27.04.2000р., зазначенi об'єкти ОЗ, визнанi активами. Вiдповiдно до п.26 П(С)БО 7 пiдприємство обрало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Станом на 01.01.2017р. враховуються основнi засоби первiсною вартiстю 114683 тис.грн., накопичена амортизацiя становить 64023 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 50660 тис.грн., в т.ч. по групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої: первiсна вартiсть - 26335 тис.грн., знос - 16354 тис.грн., залишкова вартiсть - 9981 тис.грн. - машини та обладнання: первiсна вартiсть - 63589 тис.грн., знос - 35702 тис.грн., залишкова вартiсть - 27887 тис.грн. - транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 7811 тис.грн., знос - 3633 тис.грн., залишкова вартiсть - 4178 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 3025 тис.грн., знос - 1204 тис.грн., залишкова вартiсть - 1821 тис.грн. - iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 14 тис.грн., знос - 4 тис.грн., залишкова вартiсть - 10 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть - 714 тис.грн., знос - 702 тис.грн., залишкова вартiсть - 12 тис.грн. - природнi ресурси : первiсна вартiсть - 13195 тис.грн., знос - 6424 тис.грн., залишкова вартiсть - 6771 тис.грн. У 2017р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" було здiйснено придбання об'єктiв основних засобiв загальною вартiстю 34297 тис. грн., в тому числi (тис.грн.): - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 4306 тис.грн., - машини та обладнання на загальну суму 28535 тис.грн., - транспортнi засоби на загальну суму 751 тис. грн., - iнструменти, прилади на загальну суму 235тис. грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на загальну суму 470 тис.грн. Безоплатного отримання об'єктiв основних засобiв не вiдбувалось. Основнi засоби вiдповiдно до п.33 П(С)БО 7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку лiквiдацiї, безоплатної передачi або при невiдповiдностi критерiям визначення основних засобiв. За 2017р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 8401 тис. грн. (знос - 8372 тис.грн.) групах: - машини та обладнання -первiсна вартiсть 8196 тис.грн. (знос - 8185 тис.грн.) - транспортнi засоби -первiсна вартiсть 129 тис.грн. (знос - 125 тис.грн.) - iнструменти, прилади та iнвентар - первiсна вартiсть 36 тис.грн. (знос - 22 тис.грн.) - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть 40 тис.грн. (знос - 40 тис.грн.) Нарахування амортизацiї основних засобiв (крiм МНМА) здiйснюється за прямолiнiйним методом. У 2017 роцi нарахована амортизацiя основних засобiв за прямолiнiйним методом у сумi 17056 тис.грн. По групах основних засобiв: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 2162 тис.грн. - машини та обладнання - 11563 тис.грн. - транспортнi засоби - 1401 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар - 534 тис.грн. - iншi основнi засоби - 3 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 291 тис.грн. - природнi ресурси - 1102 тис.грн. На балансi пiдприємства на 31.12.2017р. враховуються основнi засоби на суму 140579 тис.грн. Станом на 31.12.2017р. накопичена амортизацiя становить 72707 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 67872 тис.грн., в т.ч. по групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої: первiсна вартiсть - 30641 тис.грн., знос - 18516 тис.грн., залишкова вартiсть - 12125 тис.грн. - машини та обладнання: первiсна вартiсть - 83928 тис.грн., знос - 39080тис.грн., залишкова вартiсть - 44848 тис.грн. - транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 8433 тис.грн., знос - 4909 тис.грн., залишкова вартiсть - 3524 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 3224 тис.грн., знос - 1716 тис.грн., залишкова вартiсть - 1508 тис.грн. - iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 14 тис.грн., знос - 7 тис.грн., залишкова вартiсть - 7 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть - 1144 тис.грн., знос - 953 тис.грн., залишкова вартiсть - 191 тис.грн. - природнi ресурси : первiсна вартiсть - 13195 тис.грн., знос - 7526 тис.грн., залишкова вартiсть - 5669 тис.грн. Станом на дату балансу Товариство має: у фiнансовiй орендi - транспортнi засоби первiсною вартiстю 865 тис.грн., знос - 634 тис.грн. На балансi пiдприємства на 31.12.2017р. присутнi активи, що визнанi як довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнфiну України №91 вiд 26.04.2000р. Вартiсть фiнансових iнвестицiй на дату балансу складає 9234 тис.грн. Згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнфiну України №353 вiд 28.12.2000р. Товариством проведено аналiз рiзницi мiж прибутком податковим та прибутком облiковим за 2017рiк з метою виявлення тимчасових та постiйних рiзниць. Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2017р. складають - 8420 тис.грн. Зроблений аналiз запасiв на предмет вiдповiдностi критерiям П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнфiну України №246 вiд 20.10.1999р. (зi змiнами та доповненнями), за результатами якого не виявлено не придатних до експлуатацiї або реалiзацiї запасiв. Запаси в сумi 83438 тис.грн. вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Загалом облiк вибуття запасiв вiдбувається за методом середньозваженої вартостi, у випадку вибуття запасних частин, матерiалiв та МШП за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Значну частину запасiв складає готова продукцiя - 80148 тис.грн., виробничi запаси - 3290 тис.грн. Склад запасiв (83438 тис.грн.) станом на 31.12.2017р.: - сировина та матерiали - 1442 тис.грн., - паливо - 518 тис.грн., - тара i тарнi матерiали - 130 тис.грн., - будiвельнi матерiали - 30 тис.грн., - запаснi частини - 251 тис.грн., - малоцiннi швидкозношуванi предмети - 919 тис.грн., - готова продукцiя - 80148 тис.грн. Проведений аналiз всiєї дебiторської заборгованостi що до якої iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, дозволив Товариству визнати дебiторську заборгованiсть у складi активу. Довгострокова дебiторська заборгованiсть на дату балансу вiдсутня. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги за строком непогашення знаходиться у рамках операцiйного циклу, строк погашення - 12 мiсяцiв. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017р. складає 200713 тис.грн.: Sibelco Poland Sp.z.o.o. 13 969 тис.грн. Sibelco Ukrainian Trading 182 776 тис.грн. Слобожанська будiвельна керамiка ПрАТ 424 тис.грн. Зевс Керамiка ПрАТ 1 875 тис.грн. Керамiчнi маси Донбасу ТОВ 358 тис.грн. Красногорiвський вогнетривкий завод ПАТ 61 тис.грн. Славутський к-т Будфарфор ПАТ 133 тис.грн. Церсанiт Iнвест ТОВ 1 117 тис.грн. РАЗОМ 200 713 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2017р. складає 22784 тис.грн. - з податку на додану вартiсть. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 8777 тис.грн., в т.ч: Ак арт-буд ТОВ 60 тис.грн. Альянс холдинг ТОВ 23 тис.грн. Ваговимiрювальнi системи-Сервiс ТОВ 16 тис.грн. Донецкстандартметрология 5 тис.грн. Елiсс ТОВ 19 тис.грн. Енергозбут ПАТ Укрзалiзниця /757 10 тис.грн. Європлюс ТОВ ОТК 9 тис.грн. Зайчиков О.В. ФОП 105 тис.грн. Київтранспарксервiс КП 12 тис.грн. Крамтрейд ОIЛ ТОВ 198 тис.грн. Криворожская РЭС Актив 243 тис.грн. Ластiвка ЛТД ТОВ 4 281 тис.грн. Лиманський центр з вантажної та комерцiйної роботи СП/783 24 тис.грн. Литвинова Ю.А. ФОП 6 тис.грн. Ндiпроектреконструкцiя ДI Схiдний ф-л 25 тис.грн. Норс Бiзнес Груп ТОВ 3 520 тис.грн. Параллель-М ЛТД ТОВ 45 тис.грн. Тех медиа групп ООО 6 тис.грн. Українська залiзниця ПАТ фiлiя "ЄРЦЗП"/586 80 тис.грн. Фiлонова I.М. ФОП 75 тис.грн. Iншi дрiбнi (менш 5 тис.грн.) 15 тис.грн. РАЗОМ 8 777 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017р. складає 2 тис.грн. - заборгованiсть за договором оренди. При аналiзi грошових коштiв встановлено, що на пiдприємствi на дату балансу врахованi кошти в смуi 17149 тис.грн., в т.ч.: це грошовi кошти на поточному рахунку в нацiональнiй валютi в сумi 817 тис.грн. , на поточному рахунку в iноземнiй валютi в сумi 16186 тис.грн. , в нацiональнiй валютi на картковому рахунку - 145 тис.грн. Проаналiзовано склад витрат майбутнiх перiодiв на вiдповiднiсть їх вимогам П(С)БО. Наявне сальдо за рахунком 39 "Витрати майбутнiх перiодiв" в сумi 11845 тис.грн. на кiнець звiтного перiоду визнано, як актив, вiдображений за статтею балансу "Витрати майбутнiх перiодiв". У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображенi витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв: витрати комп. зв'язку, витрати на вiдрядження, витрати зi страхування, витрати на пiдписку, с/г втрати та збитки, техпiдтримка, довiдки, техдокументи. Статутний капiтал Товариства - зафiксований в установчих документах, як загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства - вiдповiдає Статуту вiдображеному в Балансi в розмiрi 527 тис.грн. Заявлений Статутний капiтал Товариства на дату балансу 31.12.2017р. дорiвнює сплаченому. Бухгалтерський облiк статутного капiталу ведеться згiдно "Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" та "Iнструкцiєю по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затверджених наказом Мiнфiну України №291 вiд 30.11.1999р. на балансовому рахунку четвертого класу 40 "Статутний капiтал". Сальдо на цьому рахунку на 31.12.2017р. вiдповiдає розмiру статутного капiталу, який зафiксовано в установчих документах. Аналiтичний бухгалтерський облiк капiталу ведеться по кожному засновнику (учаснику) Товариства. У статтю "Iнший додатковий капiтал" на початок та на кiнець року у сумi 1 583 тис.грн. вiднесенi рiзницi мiж курсами перерахунку внеску у Статутний фонд, визначений в iноземнiй валютi (дол.США), - за курсом НБУ та курсом, затвердженим засновниками в Установчому договорi. Протягом звiтного перiоду у додатковому капiталi змiни не вiдбувалися. Протягом року Товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї. На кiнець звiтного перiоду вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнiй. Згiдно вимог ст.14 Закону України "Про господарськi товариства" вiд 14.10.1992 р. №2692-ХII (зi змiнами та доповненнями), Товариством у попереднiх роках був сформований резервний капiтал у розмiрi 885 тис.грн. Протягом звiтного року змiн у резервному капiталi не вiдбувалося. Нерозподiлений прибуток на початок звiтного перiоду склав - 500857 тис.грн. Протягом звiтного року був отриманий прибутк в сумi 178837 тис.грн., нарахованi дивiденди за 2016 рiк склали 285576 тис.грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду склав - 394118 тис.грн. На дату балансу проведена iнвентаризацiя зобов'язань з метою класифiкацiї зобов'язань вiдповiдно до нормативних вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання", яка пiдтвердила реальнiсть розмiру зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ". Довгостроковi забезпечення в сумi 32290 тис.грн. - залишок резерву по розкривних роботах. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - це поточна частина в довгострокових зобов'язаннях за договорами фiнансового лiзингу, яка на дату балансу складає 122 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017р. складає 16218 тис.грн.: SCR-Sibelco NV 6757 тис.грн. Благов В.В. ФОП 84 тис.грн. Бюро Веритас ТОВ 93 тис.грн. Бюро Вин ТОВ 30 тис.грн. Гейченко В.О. ФОП 631 тис.грн. Губарев В.Н. ФОП 19 тис.грн. Донбаська екскавацiйна компанiя ТОВ 224 тис.грн. ДХЛ Iнтернешнл ЗАТ 9 тис.грн. ЖелДорСервiс ПП 326 тис.грн. Iнновацiйна Транспорта Компанiя ТОВ 237 тис.грн. Iнтеркомп-Україна ТОВ 24 тис.грн. Каравай АгрофiрмаТОВ 180 тис.грн. Кравченко К.Л. ФОП 22 тис.грн. Ластiвка ЛТД ТОВ 36 тис.грн. ЛтС Лiмiтед ТОВ 61 тис.грн. Мельниченко Ю.К. ФОП 11 тис.грн. Нiка-Тера морський спецiалiзований порт ТОВ 5168 тис.грн. Нова Пошта ТОВ 5 тис.грн. Оптимум Транс ТОВ 564 тис.грн. Орхiдея ПП 105 тис.грн. Слав-транс ПП 49 тис.грн. Строммашина ЦКБ ТОВ 232 тис.грн. Схiдтрансбуд ТОВ 888 тис.грн. ТIС-Контейнерний термiнал ТОВ 27 тис.грн. Центральна вантажна логiстична компанiя ТОВ 193 тис.грн. Цеппелин Украина ТОВ 216 тис.грн. Iншi (менш 5 тис.грн.) 27 тис.грн. РАЗОМ 16218 тис.грн. У складi поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2017р. вiдображена заборгованiсть з податкiв та зборiв в сумi 7907 тис.грн., а саме: - податок на прибуток - 5719 тис.грн. - орендна плата за землю - 1161 тис.грн. - податок на землю - 3 тис.грн. - плата за користування надрами - 1007 тис.грн. - збiр за спецiальне водокористування - 2 тис.грн. - екологiчний податок - 15 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами складає 114 тис.грн. : Керамейя ТОВ 103 тис.грн. Оглоблiн Iгор Юрiйовiч ФОП 3 тис.грн. Скориков В.П. ФОП 2 тис.грн. Укрконтракт ТОВ 6 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2017р. в сумi 1501 тис.грн складають: - податковий кредит (рах.6441) - 1430 тис.грн. - заборгованiсть за розрахунками за оренду земельних паїв в сумi 71 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Ткач Iгор Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Чернишова Вiкторiя Володимирiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.