ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 23.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 20.02.2017
Кворум зборів** 100
Опис Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося. Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв. 4. Визначення фактичної дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. 5. Затвердження порядку та строку виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства. 6.Про доповнення видiв дiяльностi (КВЕД) Товариства. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олександрiвну Дем'янюк. Текст рiшення, прийнятого з першого питання порядку денного: Обрати Лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Альона Iгорiвна Фурда- Голова Лiчильної Комiсiї, Олена Василiвна Серпуховiтiна - член Лiчильної Комiсiї. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олегiвну Гаврилюк. Текст рiшення, прийнятого з другого питання порядку денного: Обрати Ольгу Олександрiвну Дем'янюк Головою Зборiв. Обрати Ольгу Олегiвну Гаврилюк Секретарем Зборiв. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олександрiвну Дем'янюк. Текст рiшення, прийнятого з третього питання порядку денного: Вiдповiдно до рiшення позачергових ЗЗА (Протокол №2 вiд "08" серпня 2016 року) "08" серпня 2016 року було вирiшено затвердити виплату чистого прибутку Товариства в якостi дивiдендiв акцiонерам Товариства, який згiдно фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 458 037 883 (чотириста п'ятдесят вiсiм мiльйонiв тридцять сiм тисяч вiсiмсот вiсiмдесят три) гривнi 00 копiйок та чистого прибутку за 2014 рiк у розмiрi 249 008 161 (двiстi сорок дев'ять мiльйонiв вiсiм тисяч сто шiстдесят одна) гривня 00 копiйок, що разом складає 707 046 044 (сiмсот сiм мiльйонiв сорок шiсть тисяч сорок чотири) гривнi 00 копiйок, пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй у вiдповiдностi з перелiком осiб, що мають право на отримання дивiдендiв, складеним на дату у вiдповiдностi з вимогами ст..30 Закону України "Про акцiонернi товариства". За рiшенням позачергових ЗЗА (Протокол №2 вiд "08" серпня 2016 року), в строки вiдповiдно до чинного законодавства України та обмежень, встановленими положеннями Нацiонального банку України, з метою врегулювання ситуацiї на грошово-кредитному та валютному ринках України, були здiйсненi виплати дивiдендiв на загальну суму 425 588 799 (чотириста двадцять п'ять мiльйонiв п'ятсот вiсiмдесят вiсiм тисяч сiмсот дев'яносто дев'ять) гривень 56 копiйок, з якої акцiонерам Товариства було перераховано 403 883 770 (чотириста три мiльйони вiсiмсот вiсiмдесят три тисячi сiмсот сiмдесят) гривень 98 копiйок, вiд загальної суми дивiдендiв з чистого прибутку за 2014 та 2015 роки та сплачено податок на доходи нерезидентiв у загальнiй сумi 21 705 028 (двадцять один мiльйон сiмсот п'ять тисяч двадцять сiм) гривень 58 копiйок. Таким чином, станом на "01" березня 2017 року загальна сума дивiдендiв, що пiдлягає виплатi акцiонерам Товариства становить 281 457 244 (двiстi вiсiмдесят один мiльйон чотириста п'ятдесят сiм тисяч двiстi сорок чотири) гривнi 44 копiйки. Акцiонеру "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V." належить частка у розмiрi 99 % статутного капiталу Товариства, що складає 99 акцiй, акцiонеру "WORLD CERAMIC MINERAL B.V." належить частка у розмiрi 1 % статутного капiталу Товариства, що складає 1 акцiю. Сума дивiдендiв на одну акцiю має становити 7 070 460 (сiм мiльйонiв сiмдесят тисяч чотириста шiстдесят) гривень 44 копiйки, до вирахування податкiв, якi мають бути сплаченi вiдповiдно до чинного законодавства України. Враховуючи вищевикладене загальна сума дивiдендiв, що має бути сплачена акцiонеру Товариства компанiї "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V." на пiдставi даного рiшення становить 278 642 671 (двiстi сiмдесят вiсiм мiльйонiв шiстсот сорок двi тисячi шiстсот сiмдесят одна) гривня 99 копiйок, а акцiонеру Товариства "WORLD CERAMIC MINERAL B.V." - 2 814 572 (два мiльйони вiсiмсот чотирнадцять тисяч п'ятсот сiмдесят двi) гривнi 45 копiйок, до вирахування податкiв, якi мають бути сплаченi вiдповiдно до чинного законодавства України. З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олегiвну Гаврилюк. Текст рiшення, прийнятого з четвертого питання порядку денного: Затвердити таку дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - "06" березня 2017 року. З ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олександрiвну Дем'янюк. Текст рiшення, прийнятого з п'ятого питання порядку денного: Затвердити наступний порядок виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства: 1. Дивiденди виплачуються особам, якi мають право на отримання дивiдендiв (надалi - "Вигодонабувачi"), пропорцiйно кiлькостi акцiй, якi їм належать, вiдповiдно до Реєстру Власникiв Iменних Цiнних Паперiв. 2. Товариство може здiйснювати виплату дивiдендiв Вигодонабувачам шляхом виплати всiєї суми кiлькома частками протягом строку виплати дивiдендiв, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. Виплати здiйснюються одночасно всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно. 3. Дивiденди виплачуються Вигодонабувачам коштами, шляхом безготiвкового переказу цих коштiв Товариством на банкiвськi рахунки Вигодонабувачiв, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. 4. Дивiденди Вигодонабувачам-нерезидентам виплачуються в iноземнiй валютi (долар США та Євро). 5. Для цiлей виплати дивiдендiв, Товариство може використовувати свої власнi кошти в iноземнiй валютi та/або придбавати iноземну валюту на мiжбанкiвському валютному ринку. Якщо дивiденди або будь-яка частина дивiдендiв виплачується Товариством з коштiв в iноземнiй валютi, якi вже знаходяться у розпорядженнi Товариства, тодi для цiлей бухгалтерського облiку та обчислення сум дивiдендiв, що сплачуються або будуть сплаченi Вигодонабувачам, застосовуються офiцiйнi курси обмiну валют, встановленi Нацiональним банком України на дату здiйснення платежу (платежiв). 6. Дивiденди мають бути виплаченi Вигодонабувачам в максимально короткий строк, але в будь-якому випадку не пiзнiше "20" серпня 2017 року. З ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олександрiвну Дем'янюк. Текст рiшення, прийнятого з шостого питання порядку денного: Додати до видiв дiяльностi Товариства наступний вид дiяльностi (КВЕД): 71.20.Технiчнi випробування та дослiдження. Провести державну реєстрацiю змiн (доповнення) видiв дiяльностi Товариства згiдно з чинним в Українi законодавством, проведення державної реєстрацiї доручити генеральному директору Товариства або уповноваженiй ним особi.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося. Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових (рiчних) Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi (рiчного звiту) Товариства за 2016 рiк. 5. Звiт Наглядової Ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 6. Звiт i висновки Ревiзора про дiяльнiсть Товариства в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2016 рiк. 8. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 9.Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 10.Обрання членiв Наглядової ради Товариства та затвердження строку їх повноважень. 11.Затвердження винагороди та умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з членами Наглядової ради. 12.Припиненя повноважень Ревiзора Товариства. 13. Обрання Ревiзора Товариства та затвердження строку його повноважень. 14. Затвердження винагороди та умов цивiльно-правового договору з Ревiзором. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором. 15.Затвердження положень "Про Наглядову раду Товариства", "Про Загальнi збори", "Про Ревiзора", "Про Виконавчий орган" в новiй редакцiї. 16.Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення чергових (рiчних) Загальних зборiв акцiонерiв. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олександрiвну Дем'янюк. Текст рiшення, прийнятого з першого питання порядку денного: Обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб: Альона Iгорiвна Фурда- Голова Лiчильної Комiсiї, Олена Василiвна Серпуховiтiна - член Лiчильної Комiсiї. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олегiвну Гаврилюк. Текст рiшення, прийнятого з другого питання порядку денного: Обрати Ольгу Олександрiвну Дем'янюк Головою Зборiв. Обрати Ольгу Олегiвну Гаврилюк Секретарем Зборiв З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Звiт одноосiбного виконавчого органа Товариства - генерального директора Товариства - Iгоря Васильовича Ткача та Ольгу Олександрiвну Дем'янюк, яка запропонувала за наслiдками доповiдi генерального директора затвердити Звiт генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визнати роботу генерального директора Товариства у 2016 роцi задовiльною. Текст рiшення, прийнятого з третього питання порядку денного: Затвердити Звiт генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визнати роботу генерального директора Товариства у 2016 роцi задовiльною. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олегiвну Гаврилюк. Текст рiшення, прийнятого з четвертого питання порядку денного: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт) Товариства за 2016 рiк. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олександрiвну Дем'янюк. Текст рiшення, прийнятого з п'ятого питання порядку денного: Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства та визнати роботу Наглядової Ради Товариства у 2016 роцi задовiльною . З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Тiмотi Джона Вудхауза. Текст рiшення, прийнятого з шостого питання порядку денного: Затвердити звiт Ревiзора Товариства та прийняти до вiдома висновки Ревiзора про дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олегiвну Гаврилюк. Текст рiшення, прийнятого з сьомого питання порядку денного: Розподiлити чистий прибуток в розмiрi 285 575 667 (двiстi вiсiмдесят п'ять мiльйонiв п'ятсот сiмдесят п'ять тисяч шiстсот шiстдесят сiм) гривень 00 копiйок серед акцiонерiв та розглянути можливiсть виплати дивiдендiв. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олександрiвну Дем'янюк. Текст рiшення, прийнятого з восьмого питання порядку денного: Затвердити виплату чистого прибутку Товариства в якостi дивiдендiв акцiонерам Товариства, який згiдно фiнансової звiтностi за 2016 рiк складаєв загальному розмiрi 285 575 667 (двiстi вiсiсдесят п'ять мiльйонiв п'ятсот сiмдесят п'ять тисяч шiстсот шiстдесят сiм) гривень 00 копiйок, пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй у вiдповiдностi з перелiком осiб, що мають право на отримання дивiдендiв, складеним на дату у вiдповiдностi з вимогами ст.30 Закону України "Про акцiонернi Товариства". Дивiденди виплачуються акцiонерам Товариства пропорцiйно кiлькостi акцiй, якi їм належать, вiдповiдно до Реєстру Власникiв Iменних Цiнних Паперiв. Дивiденди виплачуються в iноземнiй валютi (долар США та Євро). Акцiонеру "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V." належить частка у розмiрi 99 % статутного капiталу Товариства, що складає 99 акцiй, акцiонеру "WORLD CERAMIC MINERAL B.V." належить частка у розмiрi 1 % статутного капiталу Товариства, що складає 1 акцiю. Сума дивiдендiв на одну акцiю має становити 2 855 756 (двiстi вiсiсдесят п'ять мiльйонiв п'ятсот сiмдесят п'ять тисяч шiстсот шiстдесят сiм) гривень 00 копiйок, до вирахування податкiв, якi мають бути сплаченi вiдповiдно до чинного законодавства України. Враховуючи вищевикладене загальна сума дивiдендiв, що має бути сплачена акцiонеру Товариства компанiї "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V." на пiдставi даного рiшення становить 282 719 910 (двiстi вiсiмдесят два мiльйони сiмсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот десять) гривень 33 копiйки, а акцiонеру Товариства "WORLD CERAMIC MINERAL B.V." - 2 855 756 (два мiльйони вiсiмсот п'ятдесят п'ять тисяч сiмсот п'ятдесят шiсть) гривень 67 копiйок, до вирахування податкiв, якi мають бути сплаченi вiдповiдно до чинного законодавства України. Товариство може здiйснювати виплату дивiдендiв Акцiонерам шляхом виплати всiєї суми кiлькома частками протягом строку виплати дивiдендiв, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. Виплати здийснюються одночасно всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв пропорцiйно. Для цiлей виплати дивiдендiв Товариство може використовувати свої власнi кошти в iноземнiй валютi та/або придбавати iноземну валюту на мiжбанкiвському валютному ринку. Якщо дивiденди або будь-яка частина дивiдендiв виплачується Товарситвом з коштiв в iноземнiй валютi, якi вже знаходяться у розпорядженнi Товариства, тодi для цiлей бухгалтерського облiку та обчислення сум дивiдендiв, що сплачуються або будуть сплаченi Акцiонерам, застосовуються офiцiйнi курси обмiну, встановленi Нацiональним банком України на дату здiйснення платежу (платежiв). Дивiденди мають бути виплаченi в максимально короткий строк, вiдповiдно до чинного законодавства України, але в будь-якому випадку не пiзнiше "18" жовтня 2017 року. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олегiвну Гаврилюк. Текст рiшення, прийнятого з дев'ятого питання порядку денного: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi з "18" квiтня 2017 року, з метою подальшого обрання нового складу Наглядової ради Товариства, а саме: Жан-Люк Делершнайдера (Mr. Jean-Luc Deleersnyder), Бернара Рєспо (Mr. Bernard Respaut) та Фелiкса Морено Дiаза (Mr. Felix Moreno Diaz). З ПИТАННЯ ДЕСЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олександрiвну Дем'янюк. Текст рiшення, прийнятого з десятого питання порядку денного: Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки наступних осiб: 1. Жан-Люк Делершнайдера (Mr. Jean-Luc Deleersnyder) - представника акцiонера компанiї "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.", не володiє акцiями Товариства; 2. Фелiкса Морено Дiаза (Mr. Felix Moreno Diaz) - представника акцiонера компанiї "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.", не володiє акцiями Товариства; 3. Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens) - представника акцiонера компанiї "WORLD CERAMIC MINERAL B.V.", не володiє акцiями Товариства. З ПИТАННЯ ОДИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олегiвну Гаврилюк. Текст рiшення, прийнятого з одинадцятого питання порядку денного: Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди членам Наглядової ради за виконання їх обов?язкiв. Уповноважити генерального директора Товариства - Ткача Iгоря Васильовича пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства. З ПИТАННЯ ДВАНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олександрiвну Дем'янюк. Текст рiшення, прийнятого з дванадцятого питання порядку денного: Припинити повноваження Ревiзора Товариства з "18" квiтня 2017 року з метою подальшого обрання нового Ревiзора Товариства. З ПИТАННЯ ТРИНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олегiвну Гаврилюк. Текст рiшення, прийнятого з тринадцятого питання порядку денного: Обрати Тiмотi Джона Вудхауза (Mr. Timothy John Woodhouse) Ревiзором Товариства строком на 5 (п'ять) рокiв. З ПИТАННЯ ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олександрiвну Дем'янюк. Текст рiшення, прийнятого з чотирнадцятого питання порядку денного: Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди Ревiзору за виконання його обов?язкiв. Уповноважити генерального директора Товариства - Ткача Iгоря Васильовича пiдписати цивiльно-правовий договорiв з Ревiзором Товариства. З ПИТАННЯ П'ЯТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олександрiвну Дем'янюк. Текст рiшення, прийнятого з п'ятнадцятого питання порядку денного: Затвердити новi редакцiї положень Товариства "Про Наглядову раду", "Про Загальнi збори", "Про Ревiзора", "Про Виконавчий орган", запропонованих на цих Зборах та приведених у вiдповiднiсть до чинного законодавства України та Закону України "Про акцiонернi товариства". З ПИТАННЯ ШIСТНАДЦЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Ольгу Олександрiвну Дем'янюк. Текст рiшення, прийнятого з шiстнадцятого питання порядку денного: Затвердити прийняття рiшення про попереднє надання згоди вчинення значних правочинiв, що можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття даного рiшення до "18" квiтня 2018 року включно, в тому числi шляхом пролонгацiї дiючих та/або укладення нових договорiв з будь-якими юридичними та фiзичними особами незалежно вiд їх форм власностi, наступного характеру: договори щодо купiвлi-продажу глини, композиту, шпату; договори про надання транспортних послуг та фiнансового лiзингу; договори послуг з проведення робiт зi знiмання верхнього слою 'рунтових порiд та рекультивацiї, згiдно планiв кар'єрних робiт; договори надання транспортно-експедиторських послуг, в тому числi договори з перевезення вантажiв залiзничним (по/через територiю України, країн СНД та територiєю третiх держав) та морським транспортом; договори на виконання розвантажувально-навантажувальних робiт; договори виконання перевантажувальних робiт та складських робiт в портах; договори на проведення технiчного обслуговування та ремонтних робiт устаткування, що належить Товариству; за умови що гранична сукупна вартiсть кожного типу договору не повинна перевищувати еквiвалент в розмiрi 35 000 000 (тридцять п'ять мiльйонiв) Євро за курсом Нацiонального банку України станом на дату вчинення такого договору.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.