ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 23.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ткач Ігор Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1963
5) освіта** Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, (спеціальність за дипломом - геологічна зйомка, розшуки та розвідка родовищ корисних копалин, кваліфікація за дипломом - інженер-геолог)
6) стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор з розвитку ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.04.2015, строком на 3 роки
9) опис Ткач Ігор Васильович - Генеральний директор ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (85053,Донецька область,Добропiльський р-н, селище Дорожнє,ст.Мерцалово), призначений на посаду 01.04.2015 строком на 3 роки. Змін протягом 2017 року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акцями товариства не володіє. Перелiк попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): заступник генерального директора ЗАТ «А/Т Глини Донбасу», директор зi стратегiчного розвитку ПрАТ «Глини Донбасу», директор з розвитку ПрАТ «Глини Донбасу». До повноважень та обов'язкiв Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм тих, що згiдно з чинним Законодавством України та цим Статутом вiднесенi виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Компетенцiя i повноваження Генерального директора: Генеральний директор уповноважений без довiреностi вчиняти наступнi дiї вiд iменi Товариства та несе вiдповiдальнiсть за наступне, враховуючи будь-якi обмеження або розширення таких повноважень, як це чiтко передбачається у будь-який час у будь-якому рiшеннi Загальних зборiв та/або Наглядової Ради: -визначати та вносити змiни до органiзацiйної структури Товариства; -видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання працiвниками Товариства, пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства в межах наданих йому повноважень; -представляти Товариство без довiреностi перед третiми особами, органами державної влади та мiсцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикцiї, господарських судах, адмiнiстративних судах, арбiтражних (третейських) судах; -забезпечувати виконання полiтики та рiшень Загальних зборiв та Наглядової Ради; -наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, включаючи встановлювання розмiру винагороди та умови їхньої роботи, а також розробляти та затверджувати посадовi iнструкцiї; залучати до роботи на умовах повної та часткової зайнятостi та/або на контрактнiй основi бухгалтерiв, консультантiв, сумiсникiв; здiйснювати нагляд та контроль за працiвниками Товариства; -встановлювати конкретнi цiни для продажу та купiвлi товарiв та послуг, визначення кiлькостi товарiв, що купуються та продаються, ведення переговорiв та укладання контрактiв та iнших документiв, якi зобов'язують Товариство; -пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi юридичнi акти, правочини, контракти, та iншi документи, якi створюють зобов'язання i є юридично обов?язковими для Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та Законодавством України; -вiдкривати, розпоряджатися та закривати банкiвськi рахунки у нацiональнiй валютi України та в iноземнiй валютi та рахунки у цiнних паперах в Українi та за її межами i мати право розпорядчого пiдпису за такими рахунками та право пiдпису розрахункових документiв; -головувати на Загальних зборах; -делегувати будь-якi з повноважень, зазначених у цьому пунктi 16.6, iншим спiвробiтникам Товариства згiдно з вiдповiдним внутрiшнiм наказом або довiренiстю, чи будь-яким третiм особам згiдно з вiдповiдною довiренiстю (з урахуванням обмежень, встановлених Законодавством України та цим Статутом); -виконувати такi iншi функцiї, що час вiд часу можуть визначатися Загальними зборами або Наглядовою Радою як такi, що входять до компетенцiї Генерального директора; -вирiшувати будь-якi iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової Ради. З Генеральним директором укладається контракт (трудовий договiр), яким визначаються умови здiйснення ним власних обов'язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо. Вiд iменi Товариства контракт (трудовий договiр) пiдписує голова Наглядової Ради чи iнша особа, уповноважена на це Наглядовою Радою. Рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 27 березня 2015 року, Протоколом №2 були затвердженi умови трудового контракту та обрана особа,що уповноважена пiдписувати контракти з Ген.директором вiд iменi Товариства.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чернишова Вікторія Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1964
5) освіта** Донецький державний університет економіки і торгівлі (спеціальність "Облік і аудит").
6) стаж роботи (років)** 32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ Аудиторська фірма "А.В.С."
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.07.2013, Безстроково
9) опис Головний бухгалтер Чернишова Вікторія Володимирівна. Змін протягом 2017 року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Перелік попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): директор аудиторської фірми, головний бухгалтер. До обов'язкiв головного бухгалтера вiдносяться:формування у вiдповiдностi iз законодавством про бухгалтерський облiк облiкової полiтики, виходячи iз структури i особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi; - очолювати роботу з пiдготовки i прийняттю робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, по яких не має типових форм, розробку форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Головний бухгалтер має забезпечувати: впровадження передових форм бухгалтерського облiку на пiдставi широкого застосування комп'ютерної технiки; своєчасний та вiрогiдний облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей й основних засобiв; правильне документування та вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з рухом вказаних коштiв; достовiрний та своєчасний облiк собiвартостi продукцiї, виконання кошторисiв витрат, випуску продукцiї, обсягiв реалiзацiї та прибутку, своєчасний й точний розрахунок результатiв фiнансово-господарської дiяльностi, а також своєчасне звiрення усiх розрахункiв пiдприємства з фiнансовими органами й iншими органiзацiями й пiдприємствами; своєчасне нарахування i перерахування податкiв та iнший платежiв; проведення iнвентаризацiї, своєчасне вiдображення результатiв iнвентаризацiї; складання бухгалтерської звiтностi на основi достовiрних первинних документiв та своєчасне її надання до вiдповiдних органiв та iн. Головний бухгалтер зобов'язаний не розголошувати комерцiйної таємницi Товариства й конфiденцiйної iнформацiї. Головний бухгалтер має право: - встановлювати службовi обов'язки для пiдлеглих йому працiвникiв, - вимагати вiд усiх служб i працiвникiв пiдприємства дотримання порядку оформлення фiнансово-господарчих операцiй, первинних документiв й своєчасного їх надання до бухгалтерiї, - погоджувати з генеральним директором пiдприємства призначення, звiльнення й перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб, - вимагати вiд начальникiв цехiв, дiлянок, вiддiлiв i iнших керiвникiв пiдприємства вживання заходiв щодо посилення схоронностi власностi, забезпеченню правильної органiзацiї бухгалтерського облiку, - направляти та керувати дiяльнiстю бухгалтерiї, - перевiряти у структурних пiдроздiлах пiдприємства дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання й витрати товарно-матерiальних цiнностей тi iн.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жан-Люк Делершнайдер (Mr. Jean-Luc Deleersnyder)
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** Унiверситет Гент, Бельгiя
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** SCR-Sibelco,Головний операцiйний директор, член виконавчого комiтету.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2017, строком на 3роки
9) опис Жан-Люк Делершнайдер (Mr. Jean-Luc Deleersnyder)(паспорт: серiя EM номер 213333, виданий Васмюнстер, Бельгiя, 20.02.2015р., громадянин Бельгiї) - Голова Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (85053,Донецька область,Добропiльський р-н, селище Дорожнє,ст.Мерцалово)протягом 2017 року був переобраний на посаду 18.04.2017р. строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Голова Наглядової Жан - Люк Делершнайдер є представником акціонера Watts Blake Bearne International Holdings BV,Nеtherlands. Перелiк попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): Компанiя SCR-Sibelco NV, Головний операцiйний директор; ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" - Голова Наглядової Ради. Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: Жан - Люк Делершнайдер на даний час працює Головним виконавчим директором у SCR-Sibelco NV, що розташована за адресою Plantin en Moretuslei 1a BE-2018 ANTWERPEN BELGIUM. До повноважень Наглядової Ради належить: -затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв вiдповiдно до пункту 14.2.11, а також внесення змiн до них; -пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; -визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах; обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом; -обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом; -прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законодавством України; -обрання та припинення повноважень Генерального директора; -прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; -затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; -обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контракту з Генеральним директором; -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати Дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом; -вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; -надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй вiдповiдно до Закону; -вирiшення питань, передбачених Законом, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; -визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати Дивiдендiв або викупу Акцiй; -прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення . розмiру оплати його послуг; -прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -прийняття рiшення про продаж ранiш викуплених Товариством Акцiй; -прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй; -прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi; - з урахуванням пункту 13.20, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах, та особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; -затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; -прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також в iнших випадках, передбачених Законодавством України та цим Статутом; -прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi Товариства за останнiй рiк; -прийняття рiшення про вчинення або, якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених Законодавством України та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв; -затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; -вирiшення питань про приєднання Товариства, в разi, якщо Товариству належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, i приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його Акцiонерiв; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди; - затвердження результатiв реалiзацiї Акцiонерами свого переважного права на придбання Акцiй, що пропонуються до розмiщення, прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення Акцiй (у разi, якщо запланований обсяг Акцiй буде розмiщено достроково), -затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення Акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення Акцiй. До невиключної компетенцiї Наглядової Ради належить: - розробка загальної стратегiї управлiння Товариством, прийняття найбiльш суттєвих рiшень стосовно загальної полiтики Товариства; - затвердження рiчного бюджету та бiзнес-плану; - затвердження загальної цiнової полiтики, кредитної полiтики та маркетингової стратегiї з продажу послуг або продукцiї Товариства; - визначення загальної полiтики з найму персоналу Товариства; визначення органiзацiйної структури Товариства; - затвердження планiв Товариства (в тому числi, рiчних бiзнес-планiв Товариства та кошторисiв на наступний рiк) та звiтiв про їх виконання; - перевiрка квартальних та рiчних фiнансових результатiв Товариства та рiчних звiтiв Ревiзора для подальшого затвердження Загальними зборами; - прийняття рiшення щодо будь-якої купiвлi, продажу, або iншого вiдчуження будь-яким iншим чином будь-якої частини основних фондiв Товариства, яка має вартiсть меншу нiж 500 000 (п'ятсот тисяч) доларiв США (або гривневий еквiвалент цiєї суми); -затвердження договорiв про отримання позик або кредитiв та видача або прийняття Товариством гарантiй; -прийняття будь-яких рiшень про виступ позивачем або вiдповiдачем у судi або арбiтражi, а також рiшень про укладення мирових угод; -призначення осiб, що мають повноваження дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi, без обмежень, мають право пiдпису вiд iменi Товариства; -прийняття рiшення про створення, формування та використання фондiв Товариства; -створення, реорганiзацiя та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, затвердження їхнiх статутiв та положень; -будь-якi iншi питання, як це вимагається за цим Статутом, або якi делегуються Загальними зборами Акцiонерiв у будь-який час пiсля пiдписання цього Статуту.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фелiкс Морено Дiаз (Mr. Felix Moreno Diaz)
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** Madrid Autonoma University, ступiнь у галузi економiки (спецiальнiсть: Державнi фiнанси)
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Talc de Luzenac, ("Rio Tinto Group", дочiрнє пiдприємство), директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2017, строком на 3 роки
9) опис Фелiкс Морено Дiаз (Mr. Felix Moreno Diaz) (паспорт:серiя AAC номер 777500, виданий Iспанiя, DGP-29661N6P1, 27.12.2010р., громадянин Iспанiї) є Членом Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (85053,Донецька область,Добропiльський р-н, селище Дорожнє,ст.Мерцалово) призначений на посаду 18.04.2017р. строком на 3 роки. Зміни протягом 2017 року: Фелiкс Морено Дiаз (Mr. Felix Moreno Diaz) був переобраний на посаду члена Наглядової Ради загальними зборами акціонерів, які відбулись 18.04.2017р. (протокол № 2 від 18.04.2017р.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Член Нагладової ради Фелікс Морено Дiаз є представником акціонера Watts Blake Bearne International Holdings BV,Nеtherlands. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): Вiце-президент з фiнансiв. Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: Фелікс Морено Діаз на даний час працює на посаді Віце-президента з фінансів у SCR-Sibelco NV, що розташована за адресою Plantin en Morestuslei 1a, BE-2018 Antwerp, Belgium. До повноважень члена Наглядової Ради належить: -затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв вiдповiдно до пункту 14.2.11, а також внесення змiн до них; -пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; -визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах; обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом; -обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом; -прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законодавством України; -обрання та припинення повноважень Генерального директора; -прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; -затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; -обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контракту з Генеральним директором; -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати Дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом; -вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; -надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй вiдповiдно до Закону; -вирiшення питань, передбачених Законом, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; -визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати Дивiдендiв або викупу Акцiй; -прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення . розмiру оплати його послуг; -прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -прийняття рiшення про продаж ранiш викуплених Товариством Акцiй; -прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй; -прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi; - з урахуванням пункту 13.20, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах, та особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; -затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; -прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також в iнших випадках, передбачених Законодавством України та цим Статутом; -прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi Товариства за останнiй рiк; -прийняття рiшення про вчинення або, якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених Законодавством України та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв; -затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; -вирiшення питань про приєднання Товариства, в разi, якщо Товариству належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, i приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його Акцiонерiв; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди; - затвердження результатiв реалiзацiї Акцiонерами свого переважного права на придбання Акцiй, що пропонуються до розмiщення, прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення Акцiй (у разi, якщо запланований обсяг Акцiй буде розмiщено достроково), -затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення Акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення Акцiй. До невиключної компетенцiї Наглядової Ради належить: - розробка загальної стратегiї управлiння Товариством, прийняття найбiльш суттєвих рiшень стосовно загальної полiтики Товариства; - затвердження рiчного бюджету та бiзнес-плану; - затвердження загальної цiнової полiтики, кредитної полiтики та маркетингової стратегiї з продажу послуг або продукцiї Товариства; - визначення загальної полiтики з найму персоналу Товариства; визначення органiзацiйної структури Товариства; - затвердження планiв Товариства (в тому числi, рiчних бiзнес-планiв Товариства та кошторисiв на наступний рiк) та звiтiв про їх виконання; - перевiрка квартальних та рiчних фiнансових результатiв Товариства та рiчних звiтiв Ревiзора для подальшого затвердження Загальними зборами; - прийняття рiшення щодо будь-якої купiвлi, продажу, або iншого вiдчуження будь-яким iншим чином будь-якої частини основних фондiв Товариства, яка має вартiсть меншу нiж 500 000 (п'ятсот тисяч) доларiв США (або гривневий еквiвалент цiєї суми); -затвердження договорiв про отримання позик або кредитiв та видача або прийняття Товариством гарантiй; -прийняття будь-яких рiшень про виступ позивачем або вiдповiдачем у судi або арбiтражi, а також рiшень про укладення мирових угод; -призначення осiб, що мають повноваження дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi, без обмежень, мають право пiдпису вiд iменi Товариства; -прийняття рiшення про створення, формування та використання фондiв Товариства; -створення, реорганiзацiя та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, затвердження їхнiх статутiв та положень; -будь-якi iншi питання, як це вимагається за цим Статутом, або якi делегуються Загальними зборами Акцiонерiв у будь-який час пiсля пiдписання цього Статуту.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens)
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1959
5) освіта** Університет Гент, Бельгія, магістр права 1982 рік
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Адвокат, Attorney at Antwerp Bar, (з 1982 по 1990).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2017, строком на 3 роки
9) опис Член Наглядової Ради Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens) (паспорт: серiя EN номер 334577, виданий 22.09.2016, Схотен, Бельгiя, громадянка Бельгiї) призначена на посаду 18.04.2017 р. строком на 3 роки Зміни протягом 2017 року: припинено повноваження Члена Наглядової ради Бернара Рєспо (паспорт: серiя EM номер 211210 виданий Оверейсе, Бельгiя, 13.01.2015р., громадянин Бельгiї) загальними зборами акціонерів (протокол №2 від 18.04.2017р.). На посаду члена Наглядової Ради була обрана Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens) загальними зборами акціонерів (протокол №2 від 18.04.2017р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє. Член Наглядової ради Лоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens) є представником акціонера World Ceramic Mineral B.V., Netherlands. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): SCR-Sibelco NV, Головний юридичний радник. Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: SCR-Sibelco NV Головний юридичний радник. До повноважень члена Наглядової Ради належить: -затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв вiдповiдно до пункту 14.2.11, а також внесення змiн до них; -пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; -визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах; -обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом; -прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законодавством України; -обрання та припинення повноважень Генерального директора; -прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; -затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; -обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контракту з Генеральним директором; -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати Дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом; -вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; -надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй вiдповiдно до Закону; -вирiшення питань, передбачених Законом, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; -визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати Дивiдендiв або викупу Акцiй; -прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення . розмiру оплати його послуг; -прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; -прийняття рiшення про продаж ранiш викуплених Товариством Акцiй; -прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм Акцiй; -прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм Акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi; - з урахуванням пункту 13.20, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах, та особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; -затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; -прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а також в iнших випадках, передбачених Законодавством України та цим Статутом; -прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi Товариства за останнiй рiк; -прийняття рiшення про вчинення або, якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених Законодавством України та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв; -затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; -вирiшення питань про приєднання Товариства, в разi, якщо Товариству належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, i приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до Статуту, пов'язаних iз змiнами прав його Акцiонерiв; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивiльно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру його винагороди; - затвердження результатiв реалiзацiї Акцiонерами свого переважного права на придбання Акцiй, що пропонуються до розмiщення, прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення Акцiй (у разi, якщо запланований обсяг Акцiй буде розмiщено достроково), -затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення Акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення Акцiй. До невиключної компетенцiї Наглядової Ради належить: - розробка загальної стратегiї управлiння Товариством, прийняття найбiльш суттєвих рiшень стосовно загальної полiтики Товариства; - затвердження рiчного бюджету та бiзнес-плану; - затвердження загальної цiнової полiтики, кредитної полiтики та маркетингової стратегiї з продажу послуг або продукцiї Товариства; - визначення загальної полiтики з найму персоналу Товариства; визначення органiзацiйної структури Товариства; - затвердження планiв Товариства (в тому числi, рiчних бiзнес-планiв Товариства та кошторисiв на наступний рiк) та звiтiв про їх виконання; - перевiрка квартальних та рiчних фiнансових результатiв Товариства та рiчних звiтiв Ревiзора для подальшого затвердження Загальними зборами; - прийняття рiшення щодо будь-якої купiвлi, продажу, або iншого вiдчуження будь-яким iншим чином будь-якої частини основних фондiв Товариства, яка має вартiсть меншу нiж 500 000 (п'ятсот тисяч) доларiв США (або гривневий еквiвалент цiєї суми); -затвердження договорiв про отримання позик або кредитiв та видача або прийняття Товариством гарантiй; -прийняття будь-яких рiшень про виступ позивачем або вiдповiдачем у судi або арбiтражi, а також рiшень про укладення мирових угод; -призначення осiб, що мають повноваження дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi, без обмежень, мають право пiдпису вiд iменi Товариства; -прийняття рiшення про створення, формування та використання фондiв Товариства; -створення, реорганiзацiя та припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, затвердження їхнiх статутiв та положень; -будь-якi iншi питання, як це вимагається за цим Статутом, або якi делегуються Загальними зборами Акцiонерiв у будь-який час пiсля пiдписання цього Статуту.


1) посада* Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тiмотi Джон Вудхауз (Mr. Timothy John Woodhouse)
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1960
5) освіта** Manchester Business School - магістр бізнес адміністрування (фінанси) - закінчив з відзнакою(2005). Institute of Chartered accountants in England & Wales (ICAEW)(1987). University of Essex (економіка) (1982)
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Sibelco Group, фінансовий контролер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2017, строком на 5 років
9) опис Ревізор Тiмотi Джон Вудхауз (Mr. Timothy John Woodhouse) (паспорт: серiя P GBR номер 707578146 виданий Великобританiя 03.11.2010р., громадянин Великобританiї) призначений на посаду 18.04.2017р. строком на 5 років. Зміни протягом 2017 року: Тiмотi Джон Вудхауз (Mr. Timothy John Woodhouse) був переобраний на посаду ревізора загальними зборами акціонерів, які відбулись 18.04.2017р. (протокол № 2 від 18.04.2017р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акціями товариства не володіє. Перелiк попереднiх посад (за останні 5 років): фінансовий контролер. Інші посади, які обіймає посадова особа на інших підприємствах: Тімоті Джон Вудхауз на даний час працює на посаді Фінансового директора у ПРЕДСТАВНИЦТВІ «СІБЕЛКО ЮКРЕЙНІАН ТРЕЙДІНГ СА», що розташована за адресою: вул. Іллінська, буд. 8 м. Київ, 04070. "Ревiзор" - одноосiбний орган Товариства, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та має повноваження, визначенi Статутом та/або Положенням про Ревiзора (у випадку його затвердження) та Законодавством України; Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзора. Строк, на який обирається Ревiзор, визначається рiшенням Загальних зборiв та не може бути бiльшим нiж 5 (п'ять) рокiв. Ревiзор не може бути одночасно Генеральним директором, корпоративним секретарем, особою, яка не має повної цивiльної дiєздатностi, членом iнших органiв Товариства. Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Ревiзор обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - Акцiонерiв. Винагорода, що може сплачуватися Ревiзору, визначається Загальними зборами. Повноваження Ревiзора: Права та обов'язки Ревiзора визначаються Законодавством України, Статутом, а також договором, що укладається з Ревiзором. -Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. -Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення Законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Жоден баланс не може бути затверджений на Загальних зборах за вiдсутностi висновку Ревiзора. -При виконаннi своїх функцiй Ревiзор має право: (i) на вiльний доступ до всiєї бухгалтерської iнформацiї та iнших документiв, що стосуються фiнансової дiяльностi Товариства, та на отримання вiд Посадових Осiб Товариства необхiдної iнформацiї та документiв, а також окремих пояснень; (ii) вимагати вiд Посадових Осiб Товариства усних чи письмових пояснень по всiх питаннях, що стосуються перевiрки; (iii) в своїй роботi використовувати матерiали фiнансових та iнших перевiрок; та (iv) доступу до всiх примiщень Товариства. Ревiзор повинен тримати у конфiденцiйностi будь-яку та всю iнформацiю (письмову або усну), що будь-яким чином стосується фiнансової або iншої господарської дiяльностi Товариства, та така конфiденцiйна iнформацiя не повинна розкриватися будь-яким третiм особам без чiткої письмової згоди Генерального директора, якщо тiльки iнше не передбачено Законодавством України, i навiть у цьому випадку Ревiзор не повинен розкривати будь-яку конфiденцiйну iнформацiю не iнформуючи про це Генерального директора. -Ревiзор може проводити спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рахунок Товариства. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзора або за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової Ради, Генерального директора або на вимогу Акцiонерiв (Акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше 10 (десяти) вiдсоткiв Акцiй. -Ревiзор зобов'язаний вимагати скликання Позачергових Загальних зборiв у разi, якщо iснує загроза матерiальним iнтересам Товариствам, або якщо були виявленi зловживання з боку Посадових Осiб Товариства.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорТкач Iгор Васильовичд/н000000
Головний бухгалтерЧернишова Вiкторiя Володимирiвнад/н000000
Голова Наглядової радиЖан-Люк Делершнайдер (Mr. Jean-Luc Deleersnyder)д/н000000
Член Наглядової радиФелiкс Морено Дiаз (Mr. Felix Moreno Diaz)д/н000000
Член Наглядової радиЛоранс Бонс (Mrs. Laurence Boens)д/н000000
РевiзорТiмотi Джон Вудхауз (Mr. Timothy John Woodhouse)д/н000000
Усього