ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 23.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

118.04.2017Загальні збори акціонерів997542.630992947.000100.463Будь-які договори, в тому числi шляхом пролонгацiї дiючих та/або укладення нових договорiв з будь-якими юридичними та фiзичними особами незалежно вiд їх форм власностi, наступного характеру: договори щодо купiвлi-продажу глини, композиту, шпату; договори про надання транспортних послуг та фiнансового лiзингу; договори послуг з проведення робiт зi знiмання верхнього слою 'рунтових порiд та рекультивацiї, згiдно планiв кар'єрних робiт; договори надання транспортно-експедиторських послуг, в тому числi договори з перевезення вантажiв залiзничним (по/через територiю України, країн СНД та територiєю третiх держав) та морським транспортом; договори на виконання розвантажувально-навантажувальних робiт; договори виконання перевантажувальних робiт та складських робiт в портах; договори на проведення технiчного обслуговування та ремонтних робiт устаткування, що належить Товариству18.04.2017www.clays.prat.ua
Зміст інформації:
18.04.2017 року, черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (далi-Товариство) (Протокол № 2 вiд 18.04.2017 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття даного рiшення до 18.04.2018 року. Даним рiшенням попередньо надано згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинiв: Будь-яких договорiв, в тому числi шляхом пролонгацiї дiючих та/або укладення нових договорiв з будь-якими юридичними та фiзичними особами незалежно вiд їх форм власностi, наступного характеру: договори щодо купiвлi-продажу глини, композиту, шпату; договори про надання транспортних послуг та фiнансового лiзингу; договори послуг з проведення робiт зi знiмання верхнього слою 'рунтових порiд та рекультивацiї, згiдно планiв кар'єрних робiт; договори надання транспортно-експедиторських послуг, в тому числi договори з перевезення вантажiв залiзничним (по/через територiю України, країн СНД та територiєю третiх держав) та морським транспортом; договори на виконання розвантажувально-навантажувальних робiт; договори виконання перевантажувальних робiт та складських робiт в портах; договори на проведення технiчного обслуговування та ремонтних робiт устаткування, що належить Товариству; за умови що гранична сукупна вартiсть кожного типу договору не повинна перевищувати еквiвалент в розмiрi 35 000 000 (тридцять п'ять мiльйонiв) Євро за курсом Нацiонального банку України станом на дату вчинення такого договору. Гривневий еквiвалент на дату розкриття особливої iнформацiї у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї (stockmarket) становить 997 542 630 гривень. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 992947 тис. гривень. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 100,46283%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 100 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 100 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 100 штук, "проти" прийняття рiшення - 0 штук, "утрималися" вiд прийняття рiшення - 0 штук.