ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 23.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 7907 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 50245 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 58152 X X
Опис Станом на дату балансу загальна сума визнаних товариством зобов'язань та забезпечень складає 58152 тис.грн. Складовими цих зобов'язань є: - Податковi зобов'язання в сумi 7907 тис.грн. - поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом. - Iншi зобов'язання в сумi 50245 тис.грн., а саме: - Довгостроковi забезпечення - 32290 тис.грн. - Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 122 тис.грн. - Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 16218 тис.грн. - Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 114 тис.грн. - Iншi поточнi зобов'язання - 1501 тис.грн.