ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 23.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 50623 67849 0 0 50623 67849
будівлі та споруди 9981 12125 0 0 9981 12125
машини та обладнання 27887 44848 0 0 27887 44848
транспортні засоби 4178 3524 0 0 4178 3524
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 8577 7352 0 0 8577 7352
2. Невиробничого призначення: 37 23 0 0 37 23
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 37 23 0 0 37 23
Усього 50660 67872 0 0 50660 67872
Опис Станом на 01.01.2017р. враховуються основнi засоби первісною вартістю 114683 тис.грн., накопичена амортизацiя становить 64023 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 50660 тис.грн. Ступiнь використання основних засобiв (розраховується як кiлькiсть основних засобiв, що використовуються на пiдприємствi, подiлена на загальну кiлькiсть основних засобiв та помножена на 100) по групах складає: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 100 %, - машини та обладнання - 100 %, - транспортнi засоби - 100 %, - iншi основнi засоби - 100 %. Ступiнь зносу основних засобiв (розраховується як сума накопиченого зносу основних засобiв подiлена на первiсну (переоцiнену) вартiсть основних засобiв та помножена на 100) по групах станом на 31.12.2017р. : Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 59%, Машини та обладнання - 47%, Транспортнi засоби - 58 %, Iнструменти, прилади - 53 %, Iншi основнi засоби - 50%, МНМА - 83% Природнi ресурси - 57%. Переважна бiльшiсть основних засобiв (крiм отриманих у фiнансовий лiзинг) товариства є його власнiстю. Виходячи з цього товариству належать усi складовi права власностi, а саме правочини використання, розпорядження та володiння об'єктами основних засобiв усiх груп. Товариство самостiйно (а не на пiдставi договорiв оренди та iнших договорiв щодо тимчасового користування) визначає термiни та умови не тiльки користування майном, а й володiнням та розпорядження ним. Основнi засоби Товариство має намiр використовувати на протязi перiоду, у який вони будуть брати участь у процесi виробництва або поставки товарiв, надання послуг, виконання робiт, для здiйснення адмiнiстративних цiлях та у iнших напрямках, що призводять (або призведуть) до економiчних вигод. Товариством може буди здiйсненi модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання та iн. об`єктiв основних засобiв, що призведе до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд їх використання (у тому числi й збiльшення строку використання), нiж попередньо очiкувалось. Термiн користування основними засобами виробничого i невиробничого призначення вiд 1 до 20 рокiв. Групи визначаються в залежностi вiд технiчного використання з наступними сроками використання: - будiвлi - 20 рокiв; - машини та обладнання - 5 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв; - iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки; - iншi основнi засоби - 12 рокiв. Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих потреб товариства. Лiзинговi платежi сплачуються щомiсячно. Вiдповiдно до умов договору усi ризики щодо псування, пошкодження, втрати цих об'єктiв несе товариство. У разi виникнення вказаних ризикiв товариство, як лiзингоодержувач, зобов'язане вiдремонтувати об'єкти або їх частини, або замiнити частини на новi. Оренднi платежi сплачуються щомiсячно. Витрати на ремонт орендованих засобiв здiйснюються орендарем за власний рахунок. У 2017р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" надійшло основних засобiв загальною вартiстю 34297 тис. грн. (придбання основних засобів - 26203 тис.грн., виготовлення та модернизація основних засобів - 7624 тис.грн., придбання інших необоротних активів - 470 тис.грн.), в тому числi по групах (тис.грн.): - будинки, споруди та передавальні пристрої - 4306 тис.грн., - машини та обладнання на загальну суму 28535 тис.грн., - транспортнi засоби на загальну суму 751 тис. грн., - iнструменти, прилади на загальну суму 235тис. грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на загальну суму 470 тис.грн. Безоплатного отримання об'єктiв основних засобiв не вiдбувалось. Основнi засоби вiдповiдно до п.33 П(С)БО 7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку лiквiдацiї, безоплатної передачi або при невiдповiдностi критерiям визначення основних засобiв. За 2017р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 8401 тис. грн. (знос - 8372 тис.грн.) групах: - машини та обладнання -первісна вартість 8196 тис.грн. (знос - 8185 тис.грн.) - транспортнi засоби -первісна вартість 129 тис.грн. (знос - 125 тис.грн.) - iнструменти, прилади та iнвентар - первісна вартість 36 тис.грн. (знос - 22 тис.грн.) - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - первісна вартість 40 тис.грн. (знос - 40 тис.грн.) Нарахування амортизацiї основних засобiв (крiм МНМА) здiйснюється за прямолiнiйним методом. У 2017 роцi нарахована амортизацiя основних засобiв за прямолiнiйним методом у сумi 17056 тис.грн. По групах основних засобiв: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 2162 тис.грн. - машини та обладнання - 11563 тис.грн. - транспортнi засоби - 1401 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар - 534 тис.грн. - iншi основнi засоби - 3 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 291 тис.грн. - природнi ресурси - 1102 тис.грн. Амортизацiя МНМА у 2017 роцi нараховується у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання об'єктiв. Отримані в фінансову оренду основні засоби станом на 31.12.2017р.: - транспортнi засоби первісною вартістю 865 тис.грн., знос - 634 тис.грн. Cтаном на 31.12.2017р.: - основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, не має - оформлених у заставу основних засобiв не має. У податковiй заставi не знаходяться. - цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. - утрачених внаслiдок надзвичайних подiй у 2017роцi основних засобiв не має. Iнвентаризацiя об'єктiв основних засобiв проводилась на пiдприємствi станом на 1 листопада 2017р. (наказ №052-П вiд 05.10.2017р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї").

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 397113 503852
Статутний капітал (тис.грн.) 527 527
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 527 527
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(397113.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(527.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.