ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 24.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
1047251 905414
Повернення податків і зборів 3005 164702 45690
у тому числі податку на додану вартість 3006 164702 45690
Цільового фінансування 3010 234 140
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 18250 22986
Надходження від повернення авансів 3020 640 1296
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 1823 1657
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 15831 13901
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 527018 ) ( 336570 )
Праці 3105 ( 23779 ) ( 20752 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5464 ) ( 8067 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 154702 ) ( 82130 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 120445 ) ( 58967 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 34257 ) ( 23163 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 285459 ) ( 261107 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 83 ) ( 63 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 15483 ) ( 18220 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 236743 264175
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 1940 1738
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 12870 ) ( 27827 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -10930 -26089
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 269090 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 180 ) ( 1717 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 56 ) ( 1415 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -269326 -3132
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -43513 234954
Залишок коштів на початок року 3405 554139 230531
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 62936 88654
Залишок коштів на кінець року 3415 573562 554139

Примітки: Складання Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi: Надходження в сумi 1248731 тис.грн.: - вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1047251 тис.грн. - повернення податкiв з бюджету (ПДВ) - 164702 тис.грн; - цiльового фiнансування - 234 тис.грн. - це компенсацiя за лiкарняними листами вiд фонду соцтрахування; - повернення авансiв - 640 тис.грн.; - авансiв вiд покупцiв i замовникiв - 18250 тис.грн.; - вiд операцiйної оренди - 1823 тис.грн. - iншi надходження - 15831 тис.грн., а саме: надходження коштiв в результатi повернення зворотної фiнансової допомоги, страхування - 9513 тис.грн., повернення зайво сплачених коштiв - 19 тис.грн., вiдсотки за депозитами - 6299 тис.грн. Витрачання в сумi 1011988тис.грн. : -витрачено на оплату товарiв (робiт, послуг) склало за 2016 рiк -527018 тис.грн; - витрати на оплату працi - 23779 тис.грн; - зобов'язань з податку на прибуток склало -120445 тис.грн; - зобов'язань з iнших податкiв та зборiв - 34257 тис.грн. - вiдрахування на соцiальнi заходи -5464 тис.грн; - сплаченi аванси - 285459 тис.грн. та поверненi аванси - 83 тис.грн.; - iншi витрачання -15483 тис.грн., а саме: надана зворотна фiнансова допомога юридичнiй особi - 7741 тис.грн., вiдшкодування пiдзвiтних сум - 1529 тис.грн., с/г збитки та втрати 3006 тис.грн., виплати за оренду земельних паїв - 1135 тис.грн., комiсiя за банкiвське обслуговування - 140 тис.грн., витрати майбутнiх перiодiв - 1281 тис.грн., благодiйна допомога - 651 тис.грн. У результатi iнвестицiйної дiяльностi надходження коштiв склало 1940 тис.грн. (вiд реалiзацiї необоротних активiв) , витрачання - 12870 тис.грн. (на придбання необоротних активiв). Витрачання коштiв у результатi фiнансової дiяльностi склало 269326 тис.грн., в т.ч.: на сплату вiдсоткiв - 180 тис.грн., на сплату заборгованостi з фiнансової оренди - 56 тис.грн., на сплату дивiдендiв 269090 тис. грн. Залишок коштiв на початок року, що приведений у рядку 3405 звiту про рух грошових коштiв (554139 тис.грн.) - це грошовi кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 114510 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 432018 тис.грн. , грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - 2 тис.грн., грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 7609 тис.грн. Залишок коштiв на кiнець року, що приведений у рядку 3415 звiту (573562 тис.грн.) - це грошовi кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 24817 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 547944 тис.грн. , грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 801 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Ткач Iгор Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Чернишова Вiкторiя Володимирiвна