ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 24.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 975819 929186
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 350023 ) ( 259547 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
625796 669639
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 186409 380867
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 16842 ) ( 19310 )
Витрати на збут 2150 ( 360718 ) ( 262684 )
Інші операційні витрати 2180 ( 97703 ) ( 219792 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
336942 548720
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 1
Інші доходи 2240 692 7118
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 180 ) ( 1717 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 138 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
337316 554122
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -51740 -96084
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
285576 458038
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 285576 458038

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 35047 52046
Витрати на оплату праці 2505 29721 26462
Відрахування на соціальні заходи 2510 5463 7345
Амортизація 2515 14729 10646
Інші операційні витрати 2520 749604 719289
Разом 2550 834564 815788

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 100 100
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2855760 4580380
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 2855760 4580380
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Складання Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Для заповнення роздiлу I Звiту за формою, передбаченою НП(С)БО 1, за даними бухгалтерського облiку визначенi наступнi показники статей звiту: - у рядку 2000 звiту вiдображений тiльки валовий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), що вiдповiдає критерiям визнання доходу за П(С)БО 15 та становить 975819 тис.грн. - у статтю "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" по рядку 2050 звiту, включена виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), визначена згiдно П(С)БО 9 "Запаси", 16 "Витрати" в сумi 350023 тис.грн. - у статтi "Iншi операцiйнi доходи" в сумi 186409 тис.грн. по рядку 2120 вiдображенi доходи одержанi протягом поточного року та пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме дохiд вiд: реалiзацiї iноземної валюти в сумi 1180тис.грн.; реалiзацiї iнших оборотних активiв в сумi 3001 тис.грн.; операцiйної оренди активiв в сумi 1519 тис.грн.; операцiйної курсової рiзниця в сумi 159543 тис.грн., дохiд вiд безоплатно отриманих активiв в сумi 2724 тис.грн.; iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi в сумi 20858 тис.грн. -вiдшкодування залiзничного тарифу та залiзничних послуг експедитору - 14505,9 тис.грн., проценти за депозитами - 6299,3 тис.грн., страхування - 52,8 тис.грн. - у статтю "Адмiнiстративнi витрати" по рядку 2130 звiту включенi адмiнiстративнi витрати поточного звiтного перiоду в сумi 16842 тис.грн.; - у статтю "Витрати на збут" по рядку 2150 звiту включенi витрати, пов'язанi зi збутом товарної продукцiї, що виробляється пiдприємством - витрати на утримання пiдроздiлiв збиту, рекламу, транспортування продукцiї в сумi 360718 тис.грн.; - у статтi "Iншi операцiйнi витрати" по рядку 2180 в сумi 97703 тис.грн. вiдображенi видатки отриманi протягом поточного року, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме: витрати на рекультивацiйнi роботи в сумi 10704,6 тис.грн.; собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 2513,3тис.грн.; собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв в сумi 704,3 тис.грн.; списання сумнiвних, безнадiйних боргiв в сумi 6,4 тис.грн.; втрати вiд операцiйної курсової рiзницi в сумi 79995,9 тис.грн.; втрати вiд знецiнення запасiв в сумi 725,8 тис.грн.; визнанi штрафи, пенi, неустойки в сумi 156,7 тис.грн.; iншi операцiйнi витрати в сумi 2896,0 тис.грн., а саме: амортизацiя ОС, НМА 106,2 тис.грн.; оренда землi - 1268,7 тис.грн.; благодiйнiсть 773,1 тис.грн.; витрати на ПММ - 44,5 тис.грн.; витрати на вiдрядження в сумi 37,9 тис.грн.; податки та збори в сумi 1,1 тис.грн.; поштовi витрати, канцтовари, пiдписка 0,7 тис.грн.; представницькi витрати в сумi 115,8 тис.грн.; послуги побутовi 188,7 тис.грн.; витрати з ПДВ 41,2 тис.грн.; списання сумнiвних боргiв 0,3 тис.грн.; довiдки, дозволи, iнше 11,1 тис.грн.; страхування медичне 44,1 тис.грн.; послуги пiдрядника 40,1 тис.грн.; iншi в сумi 222,5 тис.грн. - у статтi "Iншi доходи" по рядку 2240 звiту в сумi 692 тис.грн.: дохiд вiд оприбуткування ТМЦ 689,5 тис.грн. дохiд вiд страхового вiдшкодування отриманi за авто 2,5 тис.грн. - у статтi "Фiнансовi витрати" по рядку 2250 звiту в сумi 180 тис.грн. - у статтi "Iншi витрати" по рядку 2270 звiту в сумi 138 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Ткач Iгор Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Чернишова Вiкторiя Володимирiвна