ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 24.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002
Територія   за КОАТУУ 1422085006
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глин і каоліну за КВЕД 08.12
Середня кількість працівників1 182    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 85053 Донецька область Добропiльський район селище Дорожнє станцiя Мерцалово, т.(044)4903318
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 923 440
первісна вартість 1001 2994 1423
накопичена амортизація 1002 2071 983
Незавершені капітальні інвестиції 1005 34265 21199
Основні засоби: 1010 34674 50660
первісна вартість 1011 93906 114683
знос 1012 59232 64023
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
9234 9234
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 3316
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 79096 84849
II. Оборотні активи
Запаси 1100 142007 136588
Виробничі запаси 1101 13983 1404
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 128024 133614
Товари 1104 0 1570
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 193095 143487
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
4000 10464
з бюджетом 1135 66422 29030
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 7829
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5621 3845
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 554139 573562
Готівка 1166 2 0
Рахунки в банках 1167 554137 572761
Витрати майбутніх періодів 1170 10585 10961
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 161
Усього за розділом II 1195 975869 908098
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1054965 992947

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 527 527
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 1583 1583
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 885 885
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 922327 500857
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 925322 503852
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2386 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 241 0
Довгострокові забезпечення 1520 59740 41098
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 62367 41098
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 3 188
за товари, роботи, послуги 1615 22886 17821
за розрахунками з бюджетом 1620 43672 4603
за у тому числі з податку на прибуток 1621 40713 0
за розрахунками зі страхування 1625 3 106
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0
за одержаними авансами 1635 12 10
за розрахунками з учасниками 1640 0 423495
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 700 1774
Усього за розділом IІІ 1695 67276 447997
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 1054965 992947

Примітки: У 2016р. ведення бухгалтерського облiку ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" здiйснювалося згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.99р. №996-ХIV та iнших нормативних документiв, що регламентують питання органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Протягом року забезпечена безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрна оцiнка активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Основна концептуальна методика ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалась на пiдставi наказу про обрану облiкову полiтику вiд 03.01.2012р. №3/1-П. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовуються норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Застосовувється План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. З метою забезпечення необхiдної деталiзацiї облiково-економiчної iнформацiї фiнансовому директору дозволяється своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахункiв. Застосовується журнально-ордерна система облiку. Технологiя обробки облiкової iнформацiї - iз застосуванням автоматизованої системи бухгалтерського облiку "1С : Управлiння виробничим пiдприємством в Українi". Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року пiдприємство на основi даних бухгалтерського облiку склало рiчну фiнансову (бухгалтерську) звiтнiсть. Складання Балансу (Звiту про фiнансовий стан), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Згiдно вимог ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року, зi змiнами та доповненнями, з метою пiдтвердження правильностi та достовiрностi вiдображення даних у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, на пiдставi наказу №075-п вiд 07.10.2016р. на пiдприємствi здiйснювалась iнвентаризацiя активiв та зобов'язань. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" визнало, що ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi минулих подiй, використання яких призведе до надходження економiчних вигод, визнанi в поточному роцi активами пiдприємства. Актив вiдображався у балансi лише за умови, що його оцiнка може бути достовiрно та вiрогiдно визначена й очiкується одержання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з його використанням. Класифiкацiя активiв пiдприємства проведена вiдповiдно до нормативних вимог вiдповiдних П(С)БО - Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. На балансi пiдприємства на 31.12.2016р. враховуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю 1423 тис.грн., що визнанi нематерiальними активами вiдповiдно до П(С)БО 8 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України №242 вiд 18.10.1999р. Сума зносу станом на 31.12.2016р. становить 983 тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2015р. становить 440 тис.грн. Пiдприємством прийняте рiшення про застосування прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї виходячи з термiну корисного використання конкретного виду нематерiального активу (п.27 ПБО-8). До складу НМА станом на 31.12.2016р. вiднесено: - права на об'єкти промислової власностi первiсною вартiстю 1 тис.грн., накопичена амортизацiя - 1 тис.грн., залишкова вартiсть - 0 тис.грн. - авторське право та сумiжнi з ним права первiсною вартiстю 1420 тис.грн., накопичена амортизацiя - 981 тис.грн. , залишкова вартiсть - 439 тис.грн. - iншi нематерiальнi активи первiсною вартiстю 2 тис.грн., накопичена амортизацiя - 1 тис.грн. , залишкова вартiсть - 1 тис.грн. У р.1005 Балансу вiдображено вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй в сумi 21199 тис.грн. , в т.ч.: - В придбання (виготовлення) основних засобiв - 2090 тис.грн. - В придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв - 13957 тис.грн. - В придбання (створення) нематерiальних активiв - 5152 тис.грн. Пiдприємством проведено аналiз та класифiкацiя основних засобiв на предмет вiдповiдностi їх вимогам П(С)БО 7 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України №92 вiд 27.04.2000р., зазначенi об'єкти ОЗ, визнанi активами. Вiдповiдно до п.26 П(С)БО 7 пiдприємство обрало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Станом на 01.01.2016р. враховуються основнi засоби первiсною вартiстю 93906 тис.грн., накопичена амортизацiя становить 59232 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 34674 тис.грн., в т.ч. по групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої: первiсна вартiсть - 22018 тис.грн., знос - 15126 тис.грн., залишкова вартiсть - 6892 тис.грн. - машини та обладнання: первiсна вартiсть - 55072 тис.грн., знос - 35088 тис.грн., залишкова вартiсть - 19984 тис.грн. - транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 5508 тис.грн., знос - 2391 тис.грн., залишкова вартiсть - 3117 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 2121 тис.грн., знос - 738 тис.грн., залишкова вартiсть - 1383 тис.грн. - iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 14 тис.грн., знос - 1 тис.грн., залишкова вартiсть - 13 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть - 505 тис.грн., знос -488 тис.грн., залишкова вартiсть - 17 тис.грн. - природнi ресурси : первiсна вартiсть - 8668 тис.грн., знос - 5400 тис.грн., залишкова вартiсть - 3268 тис.грн. У 2016р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" було здiйснено придбання об'єктiв основних засобiв загальною вартiстю 20647 тис. грн., в тому числi (тис.грн.): - машини та обладнання на загальну суму 17084 тис.грн., - транспортнi засоби на загальну суму 2421 тис. грн., - iнструменти, прилади на загальну суму 910 тис. грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на загальну суму 232 тис.грн. Безоплатного отримання об'єктiв основних засобiв не вiдбувалось. Основнi засоби вiдповiдно до п.33 П(С)БО 7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку лiквiдацiї, безоплатної передачi або при невiдповiдностi критерiям визначення основних засобiв. За 2016р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 9758 тис. грн. (знос - 9414 тис.грн.) групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - первiсна вартiсть 77 тис. грн. (знос - 74 тис. грн.) - машини та обладнання -первiсна вартiсть 9332 тис.грн. (знос - 8992 тис.грн.) - транспортнi засоби -первiсна вартiсть 320 тис.грн. (знос - 320 тис.грн.) - iнструменти, прилади та iнвентар - первiсна вартiсть 6 тис.грн. (знос - 5 тис.грн.) - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть 23 тис.грн. (знос - 23 тис.грн.) Нарахування амортизацiї основних засобiв (крiм МНМА) здiйснюється за прямолiнiйним методом. У 2016 роцi нарахована амортизацiя основних засобiв за прямолiнiйним методом у сумi 14205 тис.грн. По групах основних засобiв: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1302 тис.грн. - машини та обладнання - 9606 тис.грн. - транспортнi засоби - 1562 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар - 471 тис.грн. - iншi основнi засоби - 3 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 237 тис.грн. - природнi ресурси - 1024 тис.грн. Iншi змiни за рiк - це капiтальнi iнвестицiї в реконструкцiю, модернiзацiю основних засобiв за первiсною вартiстю 9888 тис. грн., в т.ч. за групами: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - первiсна вартiсть 4394 тис. грн. - машини та обладнання - первiсна вартiсть 765 тис. грн. - транспортнi засоби - первiсна вартiсть 202 тис. грн. - природнi ресурси - первiсна вартiсть 4527 тис. грн. На балансi пiдприємства на 31.12.2016р. враховуються основнi засоби на суму 114683 тис.грн. Станом на 31.12.2016р. накопичена амортизацiя становить 64023 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 50660 тис.грн., в т.ч. по групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої: первiсна вартiсть - 26335 тис.грн., знос - 16354 тис.грн., залишкова вартiсть - 9981 тис.грн. - машини та обладнання: первiсна вартiсть - 63589 тис.грн., знос - 35702 тис.грн., залишкова вартiсть - 27887 тис.грн. - транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 7811 тис.грн., знос - 3633 тис.грн., залишкова вартiсть - 4178 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 3025 тис.грн., знос - 1204 тис.грн., залишкова вартiсть - 1821 тис.грн. - iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 14 тис.грн., знос - 4 тис.грн., залишкова вартiсть - 10 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть - 714 тис.грн., знос - 702 тис.грн., залишкова вартiсть - 12 тис.грн. - природнi ресурси : первiсна вартiсть - 13195 тис.грн., знос - 6424 тис.грн., залишкова вартiсть - 6771 тис.грн. Станом на дату балансу Товариство має: у фiнансовiй орендi - транспортнi засоби первiсною вартiстю 865 тис.грн., знос - 461 тис.грн. На балансi пiдприємства на 31.12.2016р. присутнi активи, що визнанi як довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнфiну України №91 вiд 26.04.2000р. Вартiсть фiнансових iнвестицiй на дату балансу складає 9234 тис.грн. Згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнфiну України №353 вiд 28.12.2000р. Товариством проведено аналiз рiзницi мiж прибутком податковим та прибутком облiковим за 2016рiк з метою виявлення тимчасових та постiйних рiзниць. Вiдстроченi податковi активи станом на 1.12.2016р. складають - 3316 тис.грн. Зроблений аналiз запасiв на предмет вiдповiдностi критерiям П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнфiну України №246 вiд 20.10.1999р. (зi змiнами та доповненнями), за результатами якого не виявлено не придатних до експлуатацiї або реалiзацiї запасiв. Запаси в сумi 136588 тис.грн. вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Загалом облiк вибуття запасiв вiдбувається за методом середньозваженої вартостi, у випадку вибуття запасних частин, матерiалiв та МШП за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Значну частину запасiв складає готова продукцiя - 133614 тис.грн., виробничi запаси - 1404 тис.грн. та товари - 1570 тис. грн. Склад запасiв (136588 тис.грн.) станом на 31.12.2016р.: - сировина та матерiали - 495 тис.грн., - паливо - 444 тис.грн., - тара i тарнi матерiали - 119 тис.грн., - запаснi частини - 56 тис.грн., - малоцiннi швидкозношуванi предмети - 290 тис.грн., - готова продукцiя - 133614 тис.грн., - товари - 1570 тис. грн. Проведений аналiз всiєї дебiторської заборгованостi що до якої iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, дозволив Товариству визнати дебiторську заборгованiсть у складi активу. Довгострокова дебiторська заборгованiсть на дату балансу вiдсутня. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги за строком непогашення знаходиться у рамках операцiйного циклу, строк погашення - 12 мiсяцiв. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016р. складає 143487 тис.грн.: Sibelco Poland Sp.z.o.o. 31627 тис. грн. Sibelco Ukrainian Trading, S.A. 102576 тис. грн. ООО "Торговый Дом " Геркулес" 3497 тис. грн. Зевс Керамiка ПрАТ 2102 тис. грн. Керамiчнi маси Донбасу ТОВ 220 тис. грн. Красногорiвський вогнетривкий завод ПАТ 94 тис. грн. Славутський к-т Будфарфор ПАТ 45 тис. грн. Слобожанська будiвельна керамiка ПрАТ з II 205 тис. грн. Церсанiт Iнвест ТОВ 3121 тис. грн. РАЗОМ 143487 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2016р. складає 29030 тис.грн. , в т.ч.: - з податку на прибуток - 7829 тис.грн. - з податку на додану вартiсть - 21201 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 10464 тис.грн., в т.ч: Ак арт-буд ТОВ 88 тис. грн. Альянс холдинг ТОВ 31 тис. грн. Аркада ПрАТ 138 тис. грн. ВIССМАНН ТОВ 38 тис. грн. Геолог ВК 207 тис. грн. Державний гемологiчний центр України 5 тис. грн. Енергозбут ПАТ Укрзалiзниця /757 7 тис. грн. ЕТС ТОВ 6512 тис. грн. Жеболенко Г.М. ФОП 30 тис. грн. Зайчиков О.В. ФОП 74 тис. грн. Катоiл плюс ТОВ 72 тис. грн. Краснолиманський центр з вантажної та комерцiйної роботи СП/783 8 тис. грн. Криворожская РЭС Актив 175 тис. грн. Ластiвка ЛТД ТОВ 679 тис. грн. Литвинов Ю.В. ФОП 5 тис. грн. Лiнде газ Україна 6 тис. грн. Огiєнко О.А. ФОП 64 тис. грн. Параллель-М ЛТД ТОВ 42 тис. грн. Порше Лiзинг Україна ТОВ 16 тис. грн. Термо техно україна ТОВ 73 тис. грн. Транс Систем Лоджистiкс ТОВ 719 тис. грн. Українська залiзниця ПАТ фiлiя "ЄРЦЗП"/586 208 тис. грн. Фiлонова I.М. ФОП 75 тис. грн. Центральна вантажна логiстична компанiя ТОВ 1165 тис. грн. Чухно О.Є. ФОП 14 тис. грн. Iншi дрiбнi (менш 5 тис.грн.) 13 тис. грн. РАЗОМ 10464 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016р. складає 3845 тис.грн. - заборгованiсть за договором возвратної фiнансової допомоги. При аналiзi грошових коштiв встановлено, що на пiдприємствi на дату балансу врахованi кошти в смуi 573562 тис.грн., в т.ч.: це грошовi кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 24817 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 547944 тис.грн. , грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 801 тис.грн. Проаналiзовано склад витрат майбутнiх перiодiв на вiдповiднiсть їх вимогам П(С)БО. Наявне сальдо за рахунком 39 "Витрати майбутнiх перiодiв" в сумi 10961 тис.грн. на кiнець звiтного перiоду визнано, як актив, вiдображений за статтею балансу "Витрати майбутнiх перiодiв". У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображенi витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв: витрати комп. зв'язку, витрати на вiдрядження, витрати зi страхування, витрати на пiдписку, с/г втрати та збитки, техпiдтримка, довiдки, техдокументи. Статутний капiтал Товариства - зафiксований в установчих документах, як загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства - вiдповiдає Статуту вiдображеному в Балансi в розмiрi 527 тис.грн. Заявлений Статутний капiтал Товариства на дату балансу 31.12.2016р. дорiвнює сплаченому. Бухгалтерський облiк статутного капiталу ведеться згiдно "Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" та "Iнструкцiєю по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затверджених наказом Мiнфiну України №291 вiд 30.11.1999р. на балансовому рахунку четвертого класу 40 "Статутний капiтал". Сальдо на цьому рахунку на 31.12.2015р. вiдповiдає розмiру статутного капiталу, який зафiксовано в установчих документах. Аналiтичний бухгалтерський облiк капiталу ведеться по кожному засновнику (учаснику) Товариства. У статтю "Iнший додатковий капiтал" на початок та на кiнець року у сумi 1 583 тис.грн. вiднесенi рiзницi мiж курсами перерахунку внеску у Статутний фонд, визначений в iноземнiй валютi (дол.США), - за курсом НБУ та курсом, затвердженим засновниками в Установчому договорi. Протягом звiтного перiоду у додатковому капiталi змiни не вiдбувалися. Протягом року Товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї. На кiнець звiтного перiоду вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнiй. Згiдно вимог ст.14 Закону України "Про господарськi товариства" вiд 14.10.1992 р. №2692-ХII (зi змiнами та доповненнями), Товариством у попереднiх роках був сформований резервний капiтал у розмiрi 885 тис.грн. Протягом звiтного року змiн у резервному капiталi не вiдбувалося. Нерозподiлений прибуток на початок звiтного перiоду склав - 922327 тис.грн. Протягом звiтного року був отриманий прибутк в сумi 285576 тис.грн., нарахованi дивiденди за 2014-2015 роки склали 707046 тис.грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду склав - 500857 тис.грн. На дату балансу проведена iнвентаризацiя зобов'язань з метою класифiкацiї зобов'язань вiдповiдно до нормативних вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання", яка пiдтвердила реальнiсть розмiру зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ". Довгостроковi забезпечення в сумi 41098 тис.грн. - залишок резерву по розкривних роботах. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - це поточна частина в довгострокових зобов'язаннях за договорами фiнансового лiзингу, яка на дату балансу складає 188 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016р. складає 17821 тис.грн.: Благов В.В. ФОП 279 тис. грн. Бюро Веритас ТОВ 47 тис. грн. Ваговимiрювальнi системи-Сервiс ТОВ 131 тис. грн. Донбаська екскавацiйна компанiя ТОВ 12105 тис. грн. ЖелДорСервiс ПП 271 тис. грн. Iльєнко В.I ФОП 222 тис. грн. Каравай АгрофiрмаТОВ 269 тис. грн. Криворожский РЭс Реак 12 тис. грн. Ластiвка ЛТД ТОВ 28 тис. грн. ЛтС Лiмiтед ТОВ 60 тис. грн. Мiнак А.М.ФОП 8 тис. грн. Нiка-Тера морський спецiалiзований порт ТОВ 281 тис. грн. Обрiй Iнк ПрАТ 26 тис. грн. Орхiдея ПП 608 тис. грн. С.К.С.-транс ТОВ 550 тис. грн. Юкрейнiєн Парсел Сервiс ДП 6 тис. грн. ЮТ-Сервiс ТОВ 56 тис. грн. SCR-Sibelco NV 2842 тис. грн. Iншi дрiбнi (менш 5 тис.грн.) 20 тис. грн. РАЗОМ 17821 тис.грн. У складi поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2016р. вiдображена заборгованiсть з податкiв та зборiв в сумi 4603 тис.грн., а саме: - орендна плата за землю - 905,7 тис.грн. - податок на землю - 2,9 тис.грн. - транспортний податок - 6,3 тис.грн. - плата за користування надрами - 3666,5 тис.грн. - збiр за спецiальне водокористування - 1,9 тис.грн. - екологiчний податок - 19,7 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами складає 10 тис.грн. : Зерде ТОО НПО Казахстан 9,6 тис.грн. ООО "ЗКС" - 0,2 тис.грн. Iнше - 0,2 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 106 тис.грн. з єдиного соцiального внеску. Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2016р. в сумi 1774 тис.грн складають: - податковий кредит (рах.6441) - 1712,7 тис.грн. - заборгованiсть за розрахунками за оренду земельних паїв в сумi 59,5 тис.грн. - заборгованiсть за за виконавчими листами в сумi 1,8 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Ткач Iгор Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Чернишова Вiкторiя Володимирiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.