ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 24.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося. Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi (рiчного звiту) Товариства за 2015 рiк. 5. Звiт Наглядової Ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 6. Звiт i висновки Ревiзора про дiяльнiсть Товариства в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2015 рiк. 8. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 9. Внесення змiн до Статуту Товариства вiдповiдно до вимог законодавства. 10. Надання повноважень на пiдписання змiн до Статуту Товариства та здiйснення дiй щодо державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства. 11. Прийняття рiшення про попереднє затвердження значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Трофiмову Алiну Вiкторiвну Текст рiшення, прийнятого з першого питання порядку денного: Обрати Лiчильну комiсiю у складi двох осiб: п. Кострицька Iнна Миколаївна - Голова Лiчильної Комiсiї, п. Деркач Наталiя Вiкторiвна - член Лiчильної Комiсiї. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Ткачука Iллю Олександровича Текст рiшення, прийнятого з другого питання порядку денного: Обрати п. Трофiмову Алiну Вiкторiвну Головою Зборiв. Обрати п. Ткачука Iллю Олександровича Секретарем Зборiв. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства п. Iгоря Васильовича Ткача. Текст рiшення, прийнятого з третього питання порядку денного: Затвердити Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визнати роботу Генерального директора Товариства у 2015 роцi задовiльною. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Трофiмову Алiну Вiкторiвну Текст рiшення, прийнятого з четвертого питання порядку денного: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт) Товариства за 2015 рiк. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Трофiмову Алiну Вiкторiвну Текст рiшення, прийнятого з п'ятого питання порядку денного: Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства та визнати роботу Наглядової Ради Товариства у 2015 роцi задовiльною . З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Тiмотi Джона Вудхауза Текст рiшення, прийнятого з шостого питання порядку денного: Затвердити звiт Ревiзора Товариства та прийняти до вiдома висновки Ревiзора про дiяльнiсть Товариства у 2015 роцi. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Трофiмову Алiну Вiкторiвну. Текст рiшення, прийнятого з сьомого питання порядку денного: Розподiлити чистий прибуток в розмiрi 458 037 883 (чотириста п'ятдесят вiciм мiльйонiв тридцять сiм тисяч вiсiмсот вiсiмдесят три) гривень серед акцiонерiв та розглянути можливiсть виплати дивiдендiв. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Трофiмову Алiну Вiкторiвну Текст рiшення, прийнятого з восьмого питання порядку денного: Розгляд питання щодо виплати чистого прибутку Товариства в 458 037 883 (чотириста п'ятдесят вiciм мiльйонiв тридцять сiм тисяч вiсiмсот вiсiмдесят три) гривень в якостi рiчних дивiдендiв акцiонерам Товариства перенести на наступнi загальнi збори. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Ткачука Iллю Олександровича Текст рiшення, прийнятого з дев'ятого питання порядку денного: Внести змiни до Статуту Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства, виклавши його у новiй редакцiї. Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Ткачука Iллю Олександровича Текст рiшення, прийнятого з десятого питання порядку денного: Надати Генеральному директору Товариства пану Ткачу Iгорю Васильовичу повноваження на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та здiйснення дiй щодо її державної реєстрацiї у найкоротшi строки пiсля набрання чинностi змiн до ЗУ "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI, внесеними ЗУ "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" вiд 7 квiтня 2015 року № 289-VIII, у тому числi з правом передоручення цiєї дiї третiм особам шляхом видачi довiреностi. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Трофiмову Алiну Вiкторiвну. Текст рiшення, прийнятого з одинадцятого питання порядку денного: Затвердити, що Товариство може укладати протягом року значнi правочини наступного характеру: договори купiвлi-продажу глини, договори про надання транспортних послуг та фiнансового лiзингу, за умови, що гранична сукупна вартiсть кожного типу договору не повинна перевищувати еквiвалент 10 988 913 (десять мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят вiciм тисяч дев'ятсот тринадцять) доларiв США за курсом Нацiонального банку України станом на дату укладення договору.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 08.08.2016
Кворум зборів** 100
Опис Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося. Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв. 3. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 4. Визначення фактичної дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. 5. Затвердження порядку та строку виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Трофiмову Алiну Вiкторiвну Текст рiшення, прийнятого з першого питання порядку денного: Обрати Лiчильну комiсiю у складi двох осiб: п. Кострицька Iнна Миколаївна - Голова Лiчильної Комiсiї, п. Деркач Наталiя Вiкторiвна - член Лiчильної Комiсiї. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Ткачука Iллю Олександровича Текст рiшення, прийнятого з другого питання порядку денного: Обрати п. Трофiмову Алiну Вiкторiвну Головою Зборiв. Обрати п. Ткачука Iллю Олександровича Секретарем Зборiв. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Трофiмову Алiну Вiкторiвну Текст рiшення, прийнятого з третього питання порядку денного: Затвердити виплату чистого прибутку Товариства в якостi дивiдендiв акцiонерам Товариства, який згiдно фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 458 037 883 (чотириста п'ятдесят вiсiм мiльйонiв тридцять сiм тисяч вiсiмсот вiсiмдесят три) гривнi 00 копiйок та чистого прибутку за 2014 рiк у розмiрi 249 008 161 (двiстi сорок дев'ять мiльйонiв вiсiм тисяч сто шiстдесят одна) гривня 00 копiйок, що разом складає 707 046 044 (сiмсот сiм мiльйонiв сорок шiсть тисяч сорок чотири) гривнi 00 копiйок, пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй у вiдповiдностi з перелiком осiб, що мають право на отримання дивiдендiв, складеним на дату у вiдповiдностi з вимогами ст. 30 Закону України "Про акцiонернi Товариства". Акцiонеру "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V." належить частка у розмiрi 99 % статутного капiталу Товариства, що складає 99 акцiй, акцiонеру "WORLD CERAMIC MINERAL B.V." належить частка у розмiрi 1 % статутного капiталу Товариства, що складає 1 акцiю. Сума дивiдендiв на одну акцiю має становити 7 070 460 (сiм мiльйонiв сiмдесят тисяч чотириста шiстдесят) гривень 44 копiйки, до вирахування податкiв, якi мають бути сплаченi вiдповiдно до чинного законодавства України. Враховуючи вищевикладене загальна сума дивiдендiв, що має бути сплачена акцiонеру Товариства компанiї "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V." становить 699 975 583 (шiстсот дев'яносто дев'ять мiльйонiв дев'ятсот сiмдесят п'ять вiсiмдесят три) гривнi 56 копiйок, а акцiонеру Товариства "WORLD CERAMIC MINERAL B.V." - 7 070 460 (сiм мiльйонiв сiмдесят тисяч чотириста шiстдесят) гривень 44 копiйки, до вирахування податкiв, якi мають бути сплаченi вiдповiдно до чинного законодавства України. З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Ткачука Iллю Олександровича. Текст рiшення, прийнятого з четвертого питання порядку денного: Затвердити таку дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - "22" серпня 2016 року. З ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Ткачука Iллю Олександровича Текст рiшення, прийнятого з п'ятого питання порядку денного: Затвердити наступний порядок виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства: 1. Дивiденди виплачуються особам, якi мають право на отримання дивiдендiв (надалi - "Вигодонабувачi"), пропорцiйно кiлькостi акцiй, якi їм належать, вiдповiдно до Реєстру Власникiв Iменних Цiнних Паперiв. 2. Товариство може здiйснювати виплату дивiдендiв Вигодонабувачам шляхом виплати всiєї суми кiлькома частками протягом строку виплати дивiдендiв, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. Виплати здiйснюються одночасно всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно. 3. Дивiденди виплачуються Вигодонабувачам коштами, шляхом безготiвкового переказу цих коштiв Товариством на банкiвськi рахунки Вигодонабувачiв, iнформацiя про якi зазначена в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. 4. Дивiденди Вигодонабувачам-нерезидентам виплачуються в iноземнiй валютi (долар США та Євро). 5. Для цiлей виплати дивiдендiв, Товариство може використовувати свої власнi кошти в iноземнiй валютi та/або придбавати iноземну валюту на мiжбанкiвському валютному ринку. Якщо дивiденди або будь-яка частина дивiдендiв виплачується Товариством з коштiв в iноземнiй валютi, якi вже знаходяться у розпорядженнi Товариства, тодi для цiлей бухгалтерського облiку та обчислення сум дивiдендiв, що сплачуються або будуть сплаченi Вигодонабувачам, застосовуються офiцiйнi курси обмiну валют, встановленi Нацiональним банком України на дату здiйснення платежу (платежiв). 6. Дивiденди мають бути виплаченi Вигодонабувачам в максимально короткий строк, але в будь-якому випадку не пiзнiше "08" лютого 2017 року.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.