ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 24.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 34622 50623 0 0 34622 50623
будівлі та споруди 6892 9981 0 0 6892 9981
машини та обладнання 19984 27887 0 0 19984 27887
транспортні засоби 3117 4178 0 0 3117 4178
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 4629 8577 0 0 4629 8577
2. Невиробничого призначення: 52 37 0 0 37 52
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 52 37 0 0 52 37
Усього 34674 50660 0 0 34674 50660
Опис Станом на 01.01.2016р. враховуються основнi засоби первісною вартістю 93906 тис.грн., накопичена амортизацiя становить 59232 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 34674 тис.грн. Ступiнь використання основних засобiв (розраховується як кiлькiсть основних засобiв, що використовуються на пiдприємствi, подiлена на загальну кiлькiсть основних засобiв та помножена на 100) по групах складає: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 100 %, - машини та обладнання - 100 %, - транспортнi засоби - 100 %, - iншi основнi засоби - 100 %. Ступiнь зносу основних засобiв (розраховується як сума накопиченого зносу основних засобiв подiлена на первiсну (переоцiнену) вартiсть основних засобiв та помножена на 100) по групах станом на 31.12.2016р. : Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 62%, Машини та обладнання - 56%, Транспортнi засоби - 47 %, Iнструменти, прилади - 40 %, Iншi основнi засоби - 29%, МНМА - 98% Природнi ресурси - 49%. Переважна бiльшiсть основних засобiв (крiм отриманих у фiнансовий лiзинг) товариства є його власнiстю. Виходячи з цього товариству належать усi складовi права власностi, а саме правочини використання, розпорядження та володiння об'єктами основних засобiв усiх груп. Товариство самостiйно (а не на пiдставi договорiв оренди та iнших договорiв щодо тимчасового користування) визначає термiни та умови не тiльки користування майном, а й володiнням та розпорядження ним. Основнi засоби Товариство має намiр використовувати на протязi перiоду, у який вони будуть брати участь у процесi виробництва або поставки товарiв, надання послуг, виконання робiт, для здiйснення адмiнiстративних цiлях та у iнших напрямках, що призводять (або призведуть) до економiчних вигод. Товариством може буди здiйсненi модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання та iн. об`єктiв основних засобiв, що призведе до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд їх використання (у тому числi й збiльшення строку використання), нiж попередньо очiкувалось. Термiн користування основними засобами виробничого i невиробничого призначення вiд 1 до 20 рокiв. Групи визначаються в залежностi вiд технiчного використання з наступними сроками використання: - будiвлi - 20 рокiв; - машини та обладнання - 5 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв; - iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки; - iншi основнi засоби - 12 рокiв. Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих потреб товариства. Лiзинговi платежi сплачуються щомiсячно. Вiдповiдно до умов договору усi ризики щодо псування, пошкодження, втрати цих об'єктiв несе товариство. У разi виникнення вказаних ризикiв товариство, як лiзингоодержувач, зобов'язане вiдремонтувати об'єкти або їх частини, або замiнити частини на новi. Оренднi платежi сплачуються щомiсячно. Витрати на ремонт орендованих засобiв здiйснюються орендарем за власний рахунок. У 2016р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" було здiйснено придбання об'єктiв основних засобiв загальною вартiстю 20647 тис. грн., в тому числi (тис.грн.): - машини та обладнання на загальну суму 17084 тис.грн., - транспортнi засоби на загальну суму 2421 тис. грн., - iнструменти, прилади на загальну суму 910 тис. грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на загальну суму 232 тис.грн. Збільшення первісної вартості ОЗ за рахунок капітальних інвестицій в реконструкцію, модернізацію основних засобів за 2016 рік складає 9888 тис. грн., в т.ч. за групами: - будинки, споруди та передавальні пристрої - первісна вартість 4394 тис. грн. - машини та обладнання - первісна вартість 765 тис. грн. - транспортні засоби - первісна вартість 202 тис. грн. - природні ресурси - первісна вартість 4527 тис. грн. Безоплатного отримання об'єктiв основних засобiв не вiдбувалось. Основнi засоби вiдповiдно до п.33 П(С)БО 7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку лiквiдацiї, безоплатної передачi або при невiдповiдностi критерiям визначення основних засобiв. За 2016р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 9758 тис. грн. (знос - 9414 тис.грн.) групах: - будинки, споруди та передавальні пристрої - первісна вартість 77 тис. грн. (знос - 74 тис. грн.) - машини та обладнання -первісна вартість 9332 тис.грн. (знос - 8992 тис.грн.) - транспортнi засоби -первісна вартість 320 тис.грн. (знос - 320 тис.грн.) - iнструменти, прилади та iнвентар - первісна вартість 6 тис.грн. (знос - 5 тис.грн.) - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - первісна вартість 23 тис.грн. (знос - 23 тис.грн.) Нарахування амортизацiї основних засобiв (крiм МНМА) здiйснюється за прямолiнiйним методом. У 2016 роцi нарахована амортизацiя основних засобiв за прямолiнiйним методом у сумi 14205 тис.грн. По групах основних засобiв: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1302 тис.грн. - машини та обладнання - 9606 тис.грн. - транспортнi засоби - 1562 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар - 471 тис.грн. - iншi основнi засоби - 3 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 237 тис.грн. - природнi ресурси - 1024 тис.грн. Амортизацiя МНМА у 2016 роцi нараховується у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання об'єктiв. Отримані в фінансову оренду основні засоби станом на 31.12.2016р.: - транспортнi засоби первісною вартістю 865 тис.грн., знос - 461 тис.грн. Cтаном на 31.12.2016р.: - основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, не має - оформлених у заставу основних засобiв не має. У податковiй заставi не знаходяться. - цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. - утрачених внаслiдок надзвичайних подiй у 2016роцi основних засобiв не має. Iнвентаризацiя об'єктiв основних засобiв проводилась на пiдприємствi станом на 1 листопада 2016р. (наказ №075-п вiд 07.10.2016р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї").

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 503852 925322
Статутний капітал (тис.грн.) 527 527
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 527 527
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(503852.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(527.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.