ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
905414 634402
Повернення податків і зборів 3005 45690 46132
у тому числі податку на додану вартість 3006 45690 46132
Цільового фінансування 3010 140 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 22986 10844
Надходження від повернення авансів 3020 1296 99
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 13
Надходження від операційної оренди 3040 1657 1179
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 13901 4708
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 336570 ) ( 220563 )
Праці 3105 ( 20752 ) ( 19035 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 8067 ) ( 7483 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 82130 ) ( 47312 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 58967 ) ( 29775 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 23163 ) ( 17537 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 261107 ) ( 197186 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 63 ) ( 2089 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 18220 ) ( 6507 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 264175 197202
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 1738 3894
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 27827 ) ( 12824 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -26089 -8930
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 3
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 89239 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1717 ) ( 1476 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 1415 ) ( 2496 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3132 -93208
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 234954 95064
Залишок коштів на початок року 3405 230531 74729
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 88654 60738
Залишок коштів на кінець року 3415 554139 230531

Примітки: Складання Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi: Надходження в сумi 991084 тис.грн.: - вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 905414 тис.грн. - повернення податкiв з бюджету (ПДВ) - 45690 тис.грн; - цiльового фiнансування - 140 тис.грн. - це компенсацiя у межах середнього заробiтку працiвникiв, призваних на строкову вiйськову службу згiдно ПОСТАНОВи КМУ вiд 04 березня 2015 року № 105; - повернення авансiв - 1296 тис.грн.; - авансiв вiд покупцiв i замовникiв - 22986 тис.грн.; - вiд операцiйної оренди - 1657 тис.грн. - iншi надходження - 13901 тис.грн., а саме: надходження коштiв в результатi повернення зворотної фiнансової допомоги - 4961 тис.грн., повернення зайво сплачених коштiв - 1 тис.грн., вiдсотки за депозитами - 8802 тис.грн., надходження коштiв вiд фонду соцiального страхування на сплату лiкарняних 137 тис.грн., Витрачання в сумi 726909тис.грн. : -витрачено на оплату товарiв (робiт, послуг) склало за 2015 рiк -336570 тис.грн; - витрати на оплату працi - 20752 тис.грн; - зобов'язань з податку на прибуток склало -58967 тис.грн; - зобов'язань з iнших податкiв та зборiв - 23163 тис.грн. - вiдрахування на соцiальнi заходи -8067 тис.грн; - сплаченi аванси - 261107 тис.грн. та поверненi аванси -63тис.грн.; - iншi витрачання -18220 тис.грн., а саме: надана зворотна фiнансова допомога юридичнiй особi - 5610 тис.грн., вiдшкодування пiдзвiтних сум - 1755 тис.грн., с/г збитки та втрати 9749тис.грн., виплати за оренду земельних паїв - 855 тис.грн., комiсiя за банкiвське обслуговування - 251 тис.грн. У результатi iнвестицiйної дiяльностi надходження коштiв склало 1738 тис.грн. (вiд реалiзацiї необоротних активiв) , витрачання - 27827 тис.грн. (на придбання необоротних активiв). Витрачання коштiв у результатi фiнансової дiяльностi склало 3132 тис.грн., в т.ч.: на сплату вiдсоткiв - 1717 тис.грн., на сплату заборгованостi з фiнансової оренди - 1415 тис.грн. Залишок коштiв на початок року, що приведений у рядку 3405 звiту про рух грошових коштiв (230531 тис.грн.) це грошовi кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 88047 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 130469 тис.грн. , грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - 3 тис.грн., грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 12012 тис.грн. Залишок коштiв на кiнець року, що приведений у рядку 3415 звiту (554139 тис.грн.) - це грошовi кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 114510 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 432018 тис.грн. , грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - 2 тис.грн., грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 7609 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Ткач Iгор Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Чернишова Вiкторiя Володимирiвна