ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 929186 605535
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 259547 ) ( 242525 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
669639 363010
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 380867 201783
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 19310 ) ( 17124 )
Витрати на збут 2150 ( 262684 ) ( 160134 )
Інші операційні витрати 2180 ( 219792 ) ( 62620 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
548720 324915
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1 0
Інші доходи 2240 7118 182
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1717 ) ( 1476 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 4229 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
554122 319392
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -96084 -70384
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
458038 249008
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 458038 249008

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 52046 45781
Витрати на оплату праці 2505 26462 23426
Відрахування на соціальні заходи 2510 7345 6751
Амортизація 2515 10646 10063
Інші операційні витрати 2520 719289 407189
Разом 2550 815788 493210

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 100 100
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 4580380 249008
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 4580380 2490080
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Складання Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Для заповнення роздiлу I Звiту за формою, передбаченою НП(С)БО 1, за даними бухгалтерського облiку визначенi наступнi показники статей звiту: - у рядку 2000 звiту вiдображений тiльки валовий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), що вiдповiдає критерiям визнання доходу за П(С)БО 15 та становить 929186 тис.грн. - у статтю "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" по рядку 2050 звiту, включена виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), визначена згiдно П(С)БО 9 "Запаси", 16 "Витрати" в сумi 259547 тис.грн. - у статтi "Iншi операцiйнi доходи" в сумi 380867 тис.грн. по рядку 2120 вiдображенi доходи одержанi протягом поточного року та пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме дохiд вiд: реалiзацiї iноземної валюти в сумi 3185тис.грн.; реалiзацiї iнших оборотних активiв в сумi 4721 тис.грн.; операцiйної оренди активiв в сумi 1283 тис.грн.; операцiйної курсової рiзниця в сумi 350375 тис.грн., дохiд вiд безоплатно отриманих активiв в сумi 146 тис.грн.; iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi в сумi 21157 тис.грн. -вiдшкодування залiзничного тарифу - 11512 тис.грн., вiдшкодування залiзничних послуг експедитору - 720 тис.грн., проценти за депозитами - 8802 тис.грн., вiдшкодування вартостi комплексних послуг - 121 тис.грн., страхування - 2 тис.грн. - у статтю "Адмiнiстративнi витрати" по рядку 2130 звiту включенi адмiнiстративнi витрати поточного звiтного перiоду в сумi 19310 тис.грн.; - у статтю "Витрати на збут" по рядку 2150 звiту включенi витрати, пов'язанi зi збутом товарної продукцiї, що виробляється пiдприємством - витрати на утримання пiдроздiлiв збиту, рекламу, транспортування продукцiї в сумi 262684 тис.грн.; - у статтi "Iншi операцiйнi витрати" по рядку 2180 в сумi 219792 тис.грн. вiдображенi видатки отриманi протягом поточного року, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме: витрати на рекультивацiйнi роботи в сумi 1155 тис.грн.; собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 4824 тис.грн.; собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв в сумi 1305 тис.грн.; втрати вiд операцiйної курсової рiзницi в сумi 207375 тис.грн.; втрати вiд знецiнення запасiв в сумi 2001 тис.грн.; визнанi штрафи, пенi, неустойки в сумi 329тис.грн.; iншi операцiйнi витрати в сумi 2803 тис.грн., а саме: амортизацiя ОС, НМА 151 тис.грн.; благодiйнiсть 671 тис.грн.; витрати на вiдрядження в сумi 138 тис.грн.; податки та збори в сумi 1 тис.грн.; ПДВ-коригування - 2 тис.грн.; ПДВ, не вiднесений до складу податкового кредиту - негосподарське використання в сумi 151 тис.грн.; представницькi витрати в сумi 99 тис.грн.; витратнi матерiали, МШП в сумi 13 тис.грн.; семiнари, консультацiйнi послуги 45 тис.грн.; страхування медичне 15 тис.грн.; послуги побутовi - 242 тис.грн.; послуги пошти 2 тис.грн.; витрати на ПММ 29 тис.грн.; додаткове благо працiвнику 2 тис.грн.; оренда землi /пайовики/ 999 тис.грн.; паркування 6 тис.грн; довiдки, тех.докум., лiцензiї 38 тис.грн.; страхування 3 тис.грн.; техобслуговування 7 тис.грн. iншi в сумi 189 тис.грн. - у статтi "Iншi доходи" по рядку 2240 звiту в сумi 7118 тис.грн. вiдображено дохiд вiд здiйснення конвертацiйних операцiй. - у статтi "Фiнансовi витрати" по рядку 2250 звiту в сумi 1717 тис.грн. вiдображенi витрати на сплату вiдсоткiв за розстрочку платежу при придбаннi ОЗ у фiнансову оренду. У роздiлу II Звiту про фiнансовi результати вiдображена структура операцiйних витрат пiдприємства за вiдповiдними елементними яких зазнало пiдприємство протягом звiтного перiоду. Собiвартiсть реалiзованих товарiв, запасiв, iноземної валюти у цьому роздiлi не наводиться.


Керівник

 

(підпис)

Ткач Iгор Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Чернишова Вiкторiя Володимирiвна