ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002
Територія   за КОАТУУ 1422085006
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глин і каоліну за КВЕД 08.12
Середня кількість працівників1 183    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 85053 Донецька область Добропiльський район селище Дорожнє станцiя Мерцалово, т.0626-66-88-00
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 308 923
первісна вартість 1001 1807 2994
накопичена амортизація 1002 1499 2071
Незавершені капітальні інвестиції 1005 13758 34265
Основні засоби: 1010 32678 34674
первісна вартість 1011 86615 93906
знос 1012 53937 59232
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
9233 9234
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 55977 79096
II. Оборотні активи
Запаси 1100 97708 142007
Виробничі запаси 1101 14335 13983
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 83373 128024
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 116210 193095
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
6687 4000
з бюджетом 1135 26405 66422
у тому числі з податку на прибуток 1136 2434 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5570 5621
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 230531 554139
Готівка 1166 3 2
Рахунки в банках 1167 218516 554137
Витрати майбутніх періодів 1170 4871 10585
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 14 0
Усього за розділом II 1195 487996 975869
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 543973 1054965

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 527 527
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 1583 1583
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 885 885
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 464289 922327
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 467284 925322
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 8416 2386
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 829 241
Довгострокові забезпечення 1520 46755 59740
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 56000 62367
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 830 3
за товари, роботи, послуги 1615 16367 22886
за розрахунками з бюджетом 1620 2388 43672
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 40713
за розрахунками зі страхування 1625 0 3
за розрахунками з оплати праці 1630 2 0
за одержаними авансами 1635 0 12
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1102 700
Усього за розділом IІІ 1695 20689 67276
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 543973 1054965

Примітки: У 2015р. ведення бухгалтерського облiку ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" здiйснювалося згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.99р. №996-ХIV та iнших нормативних документiв, що регламентують питання органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Протягом року забезпечена безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрна оцiнка активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Основна концептуальна методика ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалась на пiдставi наказу про обрану облiкову полiтику вiд 03.01.2012р. №3/1-П. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовуються норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Застосовувється План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. З метою забезпечення необхiдної деталiзацiї облiково-економiчної iнформацiї фiнансовому директору дозволяється своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахункiв. Застосовується журнально-ордерна система облiку. Технологiя обробки облiкової iнформацiї - iз застосуванням автоматизованої системи бухгалтерського облiку "1С : Бухгалтерiя 7.7". Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року пiдприємство на основi даних бухгалтерського облiку склало рiчну фiнансову (бухгалтерську) звiтнiсть. Складання Балансу (Звiту про фiнансовий стан), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Згiдно вимог ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року, зi змiнами та доповненнями, з метою пiдтвердження правильностi та достовiрностi вiдображення даних у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, на пiдставi наказу №87-п вiд 24.11.2013р. на пiдприємствi здiйснювалась iнвентаризацiя активiв та зобов'язань. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" визнало, що ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi минулих подiй, використання яких призведе до надходження економiчних вигод, визнанi в поточному роцi активами пiдприємства. Актив вiдображався у балансi лише за умови, що його оцiнка може бути достовiрно та вiрогiдно визначена й очiкується одержання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з його використанням. Класифiкацiя активiв пiдприємства проведена вiдповiдно до нормативних вимог вiдповiдних П(С)БО - Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. На балансi пiдприємства на 31.12.2015р. враховуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю 2994 тис.грн., що визнанi нематерiальними активами вiдповiдно до П(С)БО 8 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України №242 вiд 18.10.1999р. Сума зносу станом на 31.12.2015р. становить 2071 тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2015р. становить 923 тис.грн. Пiдприємством прийняте рiшення про застосування прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї виходячи з термiну корисного використання конкретного виду нематерiального активу (п.27 ПБО-8). Переоцiнка НМА на дату балансу не здiйснювалась, оскiльки їх залишкова вартiсть не вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу та у вiдношеннi даних активiв не iснує активного ринку (п.19 ПБО - 8). До складу НМА станом на 31.12.2015р. вiднесено: - права користування природними ресурсами первiсною вартiстю 39 тис.грн., накопичена амортизацiя - 39 тис.грн., залишкова вартiсть - 0 тис.грн. - права на об'єкти промислової власностi первiсною вартiстю 1 тис.грн., накопичена амортизацiя - 1 тис.грн., залишкова вартiсть - 0 тис.грн. - авторське право та сумiжнi з ним права первiсною вартiстю 2933 тис.грн., накопичена амортизацiя - 2014 тис.грн. , залишкова вартiсть - 919 тис.грн. - iншi нематерiальнi активи первiсною вартiстю 21 тис.грн., накопичена амортизацiя - 17 тис.грн. , залишкова вартiсть - 4 тис.грн. У р.1005 Балансу вiдображено вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй в сумi 34265 тис.грн. , в т.ч.: - В придбання (виготовлення) основних засобiв - 16351 тис.грн. - В придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв - 12762 тис.грн. - В придбання (створення) нематерiальних активiв - 5152 тис.грн. Пiдприємством проведено аналiз та класифiкацiя основних засобiв на предмет вiдповiдностi їх вимогам П(С)БО 7 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України №92 вiд 27.04.2000р., зазначенi об'єкти ОЗ, визнанi активами. Вiдповiдно до п.26 П(С)БО 7 пiдприємство обрало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Протягом року Товариством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв ОЗ, оскiльки їх залишкова вартiсть значно не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi на дату балансу (п.16 П(С)БО 7). Станом на 01.01.2015р. враховуються основнi засоби первiсною вартiстю 86615 тис.грн., накопичена амортизацiя становить 53937 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 32678 тис.грн., в т.ч. по групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої: первiсна вартiсть - 21246 тис.грн., знос - 13898 тис.грн., залишкова вартiсть - 7348 тис.грн. - машини та обладнання: первiсна вартiсть - 49273 тис.грн., знос - 31368 тис.грн., залишкова вартiсть - 17905 тис.грн. - транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 5844 тис.грн., знос - 2546 тис.грн., залишкова вартiсть - 3298 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 1242 тис.грн., знос - 572 тис.грн., залишкова вартiсть - 670 тис.грн. - iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 19 тис.грн., знос - 10 тис.грн., залишкова вартiсть - 9 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть - 323 тис.грн., знос -314 тис.грн., залишкова вартiсть - 9 тис.грн. - природнi ресурси : первiсна вартiсть - 8668 тис.грн., знос - 5229 тис.грн., залишкова вартiсть - 3439 тис.грн. У 2015р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" було здiйснено придбання об'єктiв основних засобiв загальною вартiстю 13196 тис. грн., в тому числi (тис.грн.): - будинки, споруди та передавальнi пристрої на загальну суму 772 тис. грн., - машини та обладнання на загальну суму 9728 тис.грн., - транспортнi засоби на загальну суму 1508 тис. грн., - iнструменти, прилади на загальну суму 947 тис. грн. - iншi основнi засоби - 14 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на загальну суму 227 тис.грн. Безоплатного отримання об'єктiв основних засобiв не вiдбувалось. Основнi засоби вiдповiдно до п.33 П(С)БО 7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку лiквiдацiї, безоплатної передачi або при невiдповiдностi критерiям визначення основних засобiв. За 2015р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 5905 тис. грн. (знос - 4659 тис.грн.) групах: - машини та обладнання -первiсна вартiсть 3929 тис.грн. (знос - 3311 тис.грн.) - транспортнi засоби -первiсна вартiсть 1844 тис.грн. (знос - 1216 тис.грн.) - iнструменти, прилади та iнвентар - первiсна вартiсть 87 тис.грн. (знос - 87 тис.грн.) - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть 45тис.грн. (знос - 45 тис.грн.) Нарахування амортизацiї основних засобiв (крiм МНМА) здiйснюється за прямолiнiйним методом. У 2015 роцi нарахована амортизацiя основних засобiв за прямолiнiйним методом у сумi 9954 тис.грн. По групах основних засобiв: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1228 тис.грн. - машини та обладнання - 7031 тис.грн. - транспортнi засоби - 1061 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар - 243 тис.грн. - iншi основнi засоби - 1 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 219 тис.грн. - природнi ресурси - 171 тис.грн. Амортизацiя МНМА у 2015 роцi нараховується у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання об'єктiв. Iншi змiни за рiк: - iнструменти, прилади, iнвентар - первiсна вартiсть 19тис.грн. (знос - 10 тис.грн.) - iншi основнi засоби - первiсна вартiсть - -19тис.грн. (знос - -10 тис.грн.) На балансi пiдприємства на 31.12.2015р. враховуються основнi засоби на суму 93906 тис.грн. Станом на 31.12.2015р. накопичена амортизацiя становить 59232 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 34674 тис.грн., в т.ч. по групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої: первiсна вартiсть - 22018 тис.грн., знос - 15126 тис.грн., залишкова вартiсть - 6892 тис.грн. - машини та обладнання: первiсна вартiсть - 55072 тис.грн., знос - 35088 тис.грн., залишкова вартiсть - 19984 тис.грн. - транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 5508 тис.грн., знос - 2391 тис.грн., залишкова вартiсть - 3117 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 2121 тис.грн., знос - 738 тис.грн., залишкова вартiсть - 1383 тис.грн. - iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 14 тис.грн., знос - 1 тис.грн., залишкова вартiсть - 13 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть - 505 тис.грн., знос -488 тис.грн., залишкова вартiсть - 17 тис.грн. - природнi ресурси : первiсна вартiсть - 8668 тис.грн., знос - 5400 тис.грн., залишкова вартiсть - 3268 тис.грн. Станом на дату балансу Товариство має: у фiнансовiй орендi - транспортнi засоби первiсною вартiстю 865 тис.грн., знос - 288 тис.грн., переданi в оперативну оренду транспортнi засоби первiсною вартiстю 432,4 тис.грн., знос - 144,1 тис.грн. На балансi пiдприємства на 31.12.2015р. присутнi активи, що визнанi як довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнфiну України №91 вiд 26.04.2000р. Вартiсть фiнансових iнвестицiй на дату балансу складає 9234 тис.грн. Зроблений аналiз запасiв на предмет вiдповiдностi критерiям П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнфiну України №246 вiд 20.10.1999р. (зi змiнами та доповненнями), за результатами якого не виявлено не придатних до експлуатацiї або реалiзацiї запасiв. Запаси в сумi 142007 тис.грн. вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Загалом облiк вибуття запасiв вiдбувається за методом середньозваженої вартостi, у випадку вибуття запасних частин, матерiалiв та МШП за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Значну частину запасiв складає готова продукцiя - 128024 тис.грн. та виробничi запаси - 13983 тис.грн. Данi активи пiдприємства мають високий коефiцiєнт оберту, тому їхня вартiсть у Балансi вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. Переоцiнка вартостi запасiв не провадилася через вiдсутнiсть її необхiдностi. Склад запасiв (142007 тис.грн.) станом на 31.12.2015р.: - сировина та матерiали - 13071 тис.грн., - паливо - 441 тис.грн., - тара i тарнi матерiали - 129 тис.грн., - запаснi частини - 79 тис.грн., - малоцiннi швидкозношуванi предмети - 263 тис.грн., - готова продукцiя - 128024 тис.грн. Проведений аналiз всiєї дебiторської заборгованостi що до якої iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, дозволив Товариству визнати дебiторську заборгованiсть у складi активу. Довгострокова дебiторська заборгованiсть на дату балансу вiдсутня. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги за строком непогашення знаходиться у рамках операцiйного циклу, строк погашення - 12 мiсяцiв. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2015р. складає 193095 тис.грн.: Зевс Керамiка ПрАТ 1777,8 тис.грн. КРАСНОГОРОВСКИЙ Глина 109,8тис.грн. СБК" Глина ПрАТ з II 400,0 тис.грн. Славутський к-т ГЛИНА "Будфарфор"ПАТ 220,7 тис.грн. Церсанiт Iнвест Глина ТОВ 1668,8 тис.грн. Церсанiт Iнвест Ж/д тариф 137,3 тис.грн. Компания "ПТК Возрождение"OOO 6,2 тис.грн. Sibelco Poland Sp.z.o.o. 17666,9 тис.грн. Sibelco Ukrainian Trading, S.A. 170329,4 тис.грн. ФРИЛАЙТ ЗАО Россия 778,1 тис.грн. РАЗОМ 193095 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2015р. складає 66422 тис.грн. - з податку на додану вартiсть. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 4000 тис.грн., в т.ч: Альянс Холдинг ТОВ 21,9 тис.грн. Ассоц. землеустроит. орг. 9,7 тис.грн. ВОГ РIТЕЙЛ ТОВ 60,6 тис.грн. Дон. эксп.технич. центр 11,7 тис.грн. Дон.залiзниця Енергозбут 5,4 тис.грн. Дон.залiзниця Єдиний технологiчний центр 87,1 тис.грн. Катоил Плюс ООО 214,2 тис.грн. Краммiськбуд БК ТОВ 24,0 тис.грн. Криворожская РЭС Актив 149,3 тис.грн. Ластiвка ЛТД 2293,1 тис.грн. Линде Газ Украина 9,0 тис.грн. МЕДIА-ПРО ТОВ 5,6 тис.грн. Порше Лiзинг Україна 30,1 тис.грн. СМIТ IНЖИНIРИНГ ТОВ 296,6 тис.грн. Талiсман-Сервiс ТОВ 6,3 тис.грн. Термо Техно Україна ТОВ 180,3 тис.грн. ТРАНС СИСТЕМ ЛОДЖИСТIКС 4,2 тис.грн. УМС связь 16,3 тис.грн. Хiмлаборреактив ТОВ 182,3 тис.грн. Центральна вантажна лабораторiя ТОВ 104,4 тис.грн. ЭЛИСС ООО 48,0 тис.грн. Жеболенко Г.М. ЧП 28,0 тис.грн. Зайчиков О.В. ФОП 61,1 тис.грн. Фiлонова I.М. ФОП 138,2 тис.грн. Iншi дрiбнi (менш 3 тис.грн.) - 12,6 тис.грн. РАЗОМ - 4000 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2015р. складає 5621 тис.грн.: за договором возвратної фiнансової допомоги - 5610 тис.грн., за iншими операцiями 11 тис.грн. При аналiзi грошових коштiв встановлено, що на пiдприємствi на дату балансу врахованi кошти в смумi 554139 тис.грн., в т.ч.: в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 114510 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 432018 тис.грн. , грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - 2 тис.грн., грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 7609 тис.грн. Проаналiзовано склад витрат майбутнiх перiодiв на вiдповiднiсть їх вимогам П(С)БО. Наявне сальдо за рахунком 39 "Витрати майбутнiх перiодiв" в сумi 10585 тис.грн. на кiнець звiтного перiоду визнано, як актив, вiдображений за статтею балансу "Витрати майбутнiх перiодiв". У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображенi витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв: витрати комп. Зв'язку - 5 тис.грн., витрати на вiдрядження - 21 тис.грн., витрати зi страхування - 101 тис.грн., витрати на пiдписку - 19 тис.грн., с/г втрати та збитки - 10414 тис.грн., техпiдтримка - 4 тис.грн., довiдки, техдокументи - 21 тис.грн. Статутний капiтал Товариства - зафiксований в установчих документах, як загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства - вiдповiдає Статуту вiдображеному в Балансi в розмiрi 527 тис.грн. Заявлений Статутний капiтал Товариства на дату балансу 31.12.2015р. дорiвнює сплаченому. Бухгалтерський облiк статутного капiталу ведеться згiдно "Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" та "Iнструкцiєю по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затверджених наказом Мiнфiну України №291 вiд 30.11.1999р. на балансовому рахунку четвертого класу 40 "Статутний капiтал". Сальдо на цьому рахунку на 31.12.2015р. вiдповiдає розмiру статутного капiталу, який зафiксовано в установчих документах. Аналiтичний бухгалтерський облiк капiталу ведеться по кожному засновнику (учаснику) Товариства. У статтю "Iнший додатковий капiтал" на початок та на кiнець року у сумi 1 583 тис.грн. вiднесенi рiзницi мiж курсами перерахунку внеску у Статутний фонд, визначений в iноземнiй валютi (дол.США), - за курсом НБУ та курсом, затвердженим засновниками в Установчому договорi. Протягом звiтного перiоду у додатковому капiталi змiни не вiдбувалися. Протягом року Товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї. На кiнець звiтного перiоду вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнiй. Згiдно вимог ст.14 Закону України "Про господарськi товариства" вiд 14.10.1992 р. №2692-ХII (зi змiнами та доповненнями), Товариством у попереднiх роках був сформований резервний капiтал у розмiрi 885 тис.грн. Протягом звiтного року змiн у резервному капiталi не вiдбувалося. Нерозподiлений прибуток на початок звiтного перiоду склав - 464289 тис.грн. Протягом звiтного року був отриманий прибуток в сумi 458038 тис.грн., iнший сукупний дохiд. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду склав - 922327 тис.грн. Згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнфiну України №353 вiд 28.12.2000р. Товариством проведено аналiз рiзницi мiж прибутком податковим та прибутком облiковим за 2015рiк з метою виявлення тимчасових та постiйних рiзниць. Вiдстроченi податковi зобов'язання станом на 31.12.2015р. складають 2386 тис.грн. На дату балансу проведена iнвентаризацiя зобов'язань з метою класифiкацiї зобов'язань вiдповiдно до нормативних вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання", яка пiдтвердила реальнiсть розмiру зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ". У складi iнших довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2015р. вiдображена вартiсть зобов'язань за договорами фiнансового лiзiнгу в сумi 241 тис.грн. Довгостроковi забезпечення в сумi 59740 тис.грн. - залишок резерву по розкривних роботах. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - це поточна частина в довгострокових зобов'язаннях за договорами фiнансового лiзингу, яка на дату балансу складає 3 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2015р. складає 22886 тис.грн.: Бюро ВЕРИТАС 20,2 тис.грн. Веско ПАТ 11101,9 тис.грн. ДОНБАСЬКА ЕКСКАВАЦIЙНА КОМПАНIЯ ТОВ 10882,0 тис.грн. Зевс Керамiка ПрАТ 198,3 тис.грн. Каравай АгрофiрмаТОВ 229,0 тис.грн. Ластiвка ЛТД 25,0 тис.грн. НIКА-ТЕРА морський спецiалiзований порт ТОВ 140,5 тис.грн. ОЛЕНIЧ ГРУП ТОВ 28,1 тис.грн. Орхiдея ПП 54,6 тис.грн. ОФIС СОЛЮШНЗ УКРАЇНА ДП 13,3 тис.грн. С.К.С. -ТРАНС ТОВ 91,9 тис.грн. Спецiалiзований морський порт "Октябрськ" ДП 27,1 тис.грн. УМС связь 21,1 тис.грн. Юкрейнiєн Парсел Сервiс" ДП 12,4 тис.грн. Iншi дрiбнi (менш 10 тис.грн.) - 40,6 тис.грн. РАЗОМ 22886 тис.грн. У складi поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2015р. вiдображена заборгованiсть з податкiв та зборiв в сумi 43672 тис.грн., а саме: - плата за землю -273 тис.грн. - податок на прибуток - 40713 тис.грн. - екологiчний збiр - 13 тис.грн. - плата за користування надрами - 2671 тис.грн. - збiр за спецiальне водокористування -2 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами складає 12 тис.грн. : Зерде ТОО НПО Казахстан 10 тис.грн. Каравай АгрофiрмаТОВ 2 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 3 тис.грн. перед Фондом соцстрахування вiд нещасних випадкiв. Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2015р. в сумi 700 тис.грн складають: - сальдо рахунку 6441 "Податковий кредит" в сумi 628 тис.грн. - заборгованiсть за розрахунками за оренду земельних паїв в сумi 43 тис.грн. - заборгованiсть за розрахунками з iншими кредиторами в сумi 29 тис.грн. (Одеська залiзниця)


Керівник

 

(підпис)

Ткач Iгор Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Чернишова Вiкторiя Володимирiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.