ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 10.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося. Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу, затвердження результатiв дiяльностi (рiчного звiту) Товариства за 2014 рiк. 4. Звiт Наглядової Ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 5. Звiт i висновки Ревiзора про дiяльнiсть Товариства в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 6. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2014 рiк. 7. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Обрання членiв Наглядової ради. 9. Затвердження винагороди та умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової Ради. 10. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з членами Наглядової Ради. 11. Прийняття рiшення про попереднє затвердження будь-яких значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Iллю Ткачука Текст рiшення, прийнятого з першого питання порядку денного: Обрати п. Маруняк Марiю - Головою Зборiв. Обрати п. Iллю Ткачука - Секретарем Зборiв. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Маруняк Марiю Текст рiшення, прийнятого з другого питання порядку денного: Обрати п. Матенчука Володимира - Головою Лiчильної Комiсiї. Обрати п. Соловйова Олексiя - членом Лiчильної Комiсiї. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства п. Iгоря Ткача Текст рiшення, прийнятого з третього питання порядку денного: Затвердити результати дiяльностi (рiчний звiт) Товариства за 2014 рiк та визнати роботу Генерального директора Товариства задовiльною. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Маруняк Марiю Текст рiшення, прийнятого з четвертого питання порядку денного: Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства та прийняти його до вiдома. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Тiмотi Джона Вудхауза Текст рiшення, прийнятого з п'ятого питання порядку денного: Затвердити звiт Ревiзора Товариства та прийняти до вiдома висновки Ревiзора про дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Маруняк Марiю Текст рiшення, прийнятого з шостого питання порядку денного: Розподiлити чистий прибуток в розмiрi 249 008 161 грн. (двiстi сорока дев'яти мiльйонiв восьми тисяч ста шiстдесяти однiєї гривнi) серед акцiонерiв та розглянути можливiсть виплати дивiдендiв. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Маруняк Марiю Текст рiшення, прийнятого з сьомого питання порядку денного: Розгляд питання щодо виплати чистого прибутку Товариства в розмiрi 249 008 161 грн. (двiстi сорок дев'ять мiльйонiв вiсiм тисяч сто шiстдесят одна гривня) в якостi рiчних дивiдендiв акцiонерам Товариства перенести на наступнi загальнi збори, якi вiдбудуться у 2015 роцi. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Iллю Ткачука Текст рiшення, прийнятого з восьмого питання порядку денного: Переобрати на строк 2 роки представникiв акцiонера "WORLD CERAMIC MINERAL B.V." - п. Жана Люка Делершнайдера (Jean Luc Deleersnyder) та п. Феликса Морено Диаза (Felix Moreno Diaz) членами Наглядової Ради Товариства. Вiдкликати представника акцiонера "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V." п. Бiргера Солберга (Birger Solberg) та обрати п. Бернара Рєспо (Bernard Respaut) членом Наглядової Ради Товариства строком на 2 роки. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Iллю Ткачука Текст рiшення, прийнятого з дев'ятого питання порядку денного: Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди членам Наглядової Ради за виконання їх обов'язкiв, (Додаток 1). З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Марiю Маруняк Текст рiшення, прийнятого з десятого питання порядку денного: Уповноважити Генерального директора Товариства п. Iгоря Ткача пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової Ради Товариства. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Iнну Кострицьку Текст рiшення, прийнятого з дванадцятого питання порядку денного: Затвердити, що Товариство може укладати протягом року значнi правочини наступного характеру: договори купiвлi-продажу глини, договори про надання транспортних послуг та фiнансового лiзингу, за умови, що гранична сукупна вартiсть кожного типу договору не повинна перевищувати 8 629 013 (восьми мiльйонiв шестиста двадцяти дев'яти тисячi тринадцяти) доларiв США.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.