ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 32641 34622 0 0 32641 34622
будівлі та споруди 7348 6892 0 0 7348 6892
машини та обладнання 17905 19984 0 0 17905 19984
транспортні засоби 3298 3117 0 0 3298 3117
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 4090 4629 0 0 4090 4629
2. Невиробничого призначення: 37 52 0 0 52 37
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 37 52 0 0 37 52
Усього 32678 34674 0 0 32678 34674
Опис Станом на 01.01.2015р. враховуються основнi засоби первісною вартістю 86615 тис.грн., накопичена амортизацiя становить 53937 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 32678 тис.грн. Ступiнь використання основних засобiв (розраховується як кiлькiсть основних засобiв, що використовуються на пiдприємствi, подiлена на загальну кiлькiсть основних засобiв та помножена на 100) по групах складає: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 100 %, - машини та обладнання - 99 %, - транспортнi засоби - 98 %, - iншi основнi засоби - 100 %. Ступiнь зносу основних засобiв (розраховується як сума накопиченого зносу основних засобiв подiлена на первiсну (переоцiнену) вартiсть основних засобiв та помножена на 100) по групах станом на 31.12.2015р. : Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 69%, Машини та обладнання - 64%, Транспортнi засоби - 43 %, Iнструменти, прилади - 35 %, Iншi основнi засоби - 7%, МНМА - 97% Природнi ресурси - 62%. Переважна бiльшiсть основних засобiв (крiм отриманих у фiнансовий лiзинг) товариства є його власнiстю. Виходячи з цього товариству належать усi складовi права власностi, а саме правочини використання, розпорядження та володiння об'єктами основних засобiв усiх груп. Товариство самостiйно (а не на пiдставi договорiв оренди та iнших договорiв щодо тимчасового користування) визначає термiни та умови не тiльки користування майном, а й володiнням та розпорядження ним. Основнi засоби Товариство має намiр використовувати на протязi перiоду, у який вони будуть брати участь у процесi виробництва або поставки товарiв, надання послуг, виконання робiт, для здiйснення адмiнiстративних цiлях та у iнших напрямках, що призводять (або призведуть) до економiчних вигод. Товариством може буди здiйсненi модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання та iн. об`єктiв основних засобiв, що призведе до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд їх використання (у тому числi й збiльшення строку використання), нiж попередньо очiкувалось. Термiн користування основними засобами виробничого i невиробничого призначення вiд 1 до 20 рокiв. Групи визначаються в залежностi вiд технiчного використання з наступними сроками використання: - будiвлi - 20 рокiв; - машини та обладнання - 5 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв; - iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки; - iншi основнi засоби - 12 рокiв. Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих потреб товариства. Лiзинговi платежi сплачуються щомiсячно. Вiдповiдно до умов договору усi ризики щодо псування, пошкодження, втрати цих об'єктiв несе товариство. У разi виникнення вказаних ризикiв товариство, як лiзингоодержувач, зобов'язане вiдремонтувати об'єкти або їх частини, або замiнити частини на новi. Оренднi платежi сплачуються щомiсячно. Витрати на ремонт орендованих засобiв здiйснюються орендарем за власний рахунок. У 2015р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" було здiйснено придбання об'єктiв основних засобiв загальною вартiстю 13196 тис. грн., в тому числi (тис.грн.): - будинки, споруди та передавальнi пристрої на загальну суму 772 тис. грн., - машини та обладнання на загальну суму 9728 тис.грн., - транспортнi засоби на загальну суму 1508 тис. грн., - iнструменти, прилади на загальну суму 947 тис. грн. - інші основні засоби - 14 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на загальну суму 227 тис.грн. Безоплатного отримання об'єктiв основних засобiв не вiдбувалось. Основнi засоби вiдповiдно до п.33 П(С)БО 7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку лiквiдацiї, безоплатної передачi або при невiдповiдностi критерiям визначення основних засобiв. За 2015р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 5905 тис. грн. (знос - 4659 тис.грн.) групах: - машини та обладнання -первісна вартість 3929 тис.грн. (знос - 3311 тис.грн.) - транспортнi засоби -первісна вартість 1844 тис.грн. (знос - 1216 тис.грн.) - iнструменти, прилади та iнвентар - первісна вартість 87 тис.грн. (знос - 87 тис.грн.) - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - первісна вартість 45тис.грн. (знос - 45 тис.грн.) Нарахування амортизацiї основних засобiв (крiм МНМА) здiйснюється за прямолiнiйним методом. У 2015 роцi нарахована амортизацiя основних засобiв за прямолiнiйним методом у сумi 9954 тис.грн. По групах основних засобiв: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1228 тис.грн. - машини та обладнання - 7031 тис.грн. - транспортнi засоби - 1061 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар - 243 тис.грн. - iншi основнi засоби - 1 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 219 тис.грн. - природнi ресурси - 171 тис.грн. Амортизацiя МНМА у 2015 роцi нараховується у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання об'єктiв. Отримані в фінансову оренду основні засоби станом на 31.12.2015р.: - транспортнi засоби первісною вартістю 865 тис.грн., знос - 288 тис.грн. Передані в оперативну оренду транспортні засоби первісною вартістю 432,4 тис.грн., знос - 144,1 тис.грн. Станом на 31.12.2015р.: - основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, не має - оформлених у заставу основних засобiв не має. У податковiй заставi не знаходяться. - цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. - утрачених внаслiдок надзвичайних подiй у 2015роцi основних засобiв не має. Iнвентаризацiя об'єктiв основних засобiв проводилась на пiдприємствi станом на 1 листопада 2015р. (наказ №107-п вiд 08.10.2015р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї"). Надлишкiв та нестач основних засобiв не виявлено.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 925322 467284
Статутний капітал (тис.грн.) 527 527
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 527 527
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(925322.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(527.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.