ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
634402 308666
Повернення податків і зборів 3005 46132 28656
у тому числі податку на додану вартість 3006 46132 28656
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 10844 2855
Надходження від повернення авансів 3020 99 785
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 1036
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 13 0
Надходження від операційної оренди 3040 1179 949
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 4708 4973
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 220563 ) ( 216082 )
Праці 3105 ( 19035 ) ( 16659 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7483 ) ( 6771 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 47312 ) ( 28189 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 29775 ) ( 18990 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 17537 ) ( 9199 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 197186 ) ( 39037 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 2089 ) ( 21 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 6507 ) ( 10144 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 197202 31017
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 49976
необоротних активів 3205 3894 951
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 12824 ) ( 8753 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -8930 42174
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 3 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 89239 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1476 ) ( 685 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 2496 ) ( 2804 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -93208 -3489
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 95064 69702
Залишок коштів на початок року 3405 74729 5027
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 60738 0
Залишок коштів на кінець року 3415 230531 74729

Примітки: Складання Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi: Надходження в сумi 697377 тис.грн.: - вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 634402 тис.грн. - повернення податкiв з бюджету (ПДВ) - 46132 тис.грн; - повернення авансiв - 99 тис.грн.; - надходження штрафiв, пенi неустойок 13 тис.грн.; - авансiв вiд покупцiв i замовникiв - 10844 тис.грн.; - вiд операцiйної оренди - 1179 тис.грн. - iншi надходження - 4708 тис.грн., а саме: надходження коштiв в результатi повернення зворотної фiнансової допомоги - 1292 тис.грн., повернення помилково перерахованих коштiв - 24 тис.грн., повернення зайво сплачених коштiв - 109 тис.грн., вiдсотки за депозитами - 3283 тис.грн. Витрачання в сумi 547487 тис.грн. : -витрачено на оплату товарiв (робiт, послуг) склало за 2014 рiк -220563 тис.грн; - витрати на оплату працi - 19035 тис.грн; - зобов'язань з податку на прибуток склало -29775 тис.грн; - зобов'язань з iнших податкiв та зборiв - 17537 тис.грн. - вiдрахування на соцiальнi заходи -7483 тис.грн; - сплаченi аванси - 197186 тис.грн. та поверненi аванси -2089 тис.грн.; - iншi витрачання -6507 тис.грн., а саме: надана зворотна фiнансова допомога юридичнiй особi - 4403 тис.грн., вiдшкодування пiдзвiтних сум - 1450 тис.грн., виплати за оренду земельних паїв - 255 тис.грн., розрахунки з iншими кредиторами - 214 тис.грн., виплати за виконавчими листами - 139 тис.грн., сплаченi штрафи, пенi, неустойки - 43 тис.грн., iншi - 3 тис.грн. У результатi iнвестицiйної дiяльностi надходження коштiв склало 3894 тис.грн., витрачання - 12824 тис.грн. Надходження коштiв вiд продажу частки в дочiрньому пiдприємствi склало 3 тис.грн. (ТОВ "АГРОФIРМА "КАРАВАЙ") Витрачання коштiв у результатi фiнансової дiяльностi склало 93211 тис.грн., в т.ч.: на сплату дивiдендiв - 89239 тис.грн., на сплату вiдсоткiв - 1476 тис.грн., на сплату заборгованостi з фiнансової оренди - 2496 тис.грн. Залишок коштiв на початок року, що приведений у рядку 3405 звiту про рух грошових коштiв (74729 тис.грн.) кошти на поточних рахунках в нацiональнiй та iноземнiй валютах. Залишок коштiв на кiнець року, що приведений у рядку 3415 звiту (230531 тис.грн.) - це грошовi кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 88047 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 130469 тис.грн. , грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - 3 тис.грн., грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 12012 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Ткач Iгор Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Чернишова Вiкторiя Володимирiвна