ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 605535 287281
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 242525 ) ( 126529 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
363010 160752
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 201783 17448
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 17124 ) ( 13855 )
Витрати на збут 2150 ( 160134 ) ( 100160 )
Інші операційні витрати 2180 ( 62620 ) ( 3667 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
324915 60518
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 182 50087
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1476 ) ( 685 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 4229 ) ( 58617 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
319392 51303
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -70384 -7211
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
249008 44092
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 249008 44092

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 45781 33099
Витрати на оплату праці 2505 23426 20387
Відрахування на соціальні заходи 2510 6751 6200
Амортизація 2515 10063 9612
Інші операційні витрати 2520 407189 190092
Разом 2550 493210 259390

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 100 100
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2490080 440920
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 2490080 440920
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Складання Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Для заповнення роздiлу I Звiту за формою, передбаченою НП(С)БО 1, за даними бухгалтерського облiку визначенi наступнi показники статей звiту: - у рядку 2000 звiту вiдображений тiльки валовий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), що вiдповiдає критерiям визнання доходу за П(С)БО 15 та становить 605535 тис.грн. - у статтю "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" по рядку 2050 звiту, включена виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), визначена згiдно П(С)БО 9 "Запаси", 16 "Витрати" в сумi 242525 тис.грн. - у статтi "Iншi операцiйнi доходи" в сумi 201783 тис.грн. по рядку 2120 вiдображенi доходи одержанi протягом поточного року та пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме дохiд вiд: реалiзацiї iноземної валюти в сумi 3792тис.грн.; реалiзацiї iнших оборотних активiв в сумi 4474 тис.грн.; операцiйної оренди активiв в сумi 1100 тис.грн.; операцiйної курсової рiзниця в сумi 179294 тис.грн., одержанi штрафи, пенi, неустойки в сумi 14 тис.грн.; iншi -вiдшкодування залiзничного тарифу, вiдшкодування залiзничних послуг експедитору, проценти за депозитами, банкiвськi вiдсотки, iншi - 16187 тис.грн. - у статтю "Адмiнiстративнi витрати" по рядку 2130 звiту включенi адмiнiстративнi витрати поточного звiтного перiоду в сумi 17124 тис.грн.; - у статтю "Витрати на збут" по рядку 2150 звiту включенi витрати, пов'язанi зi збутом товарної продукцiї, що виробляється пiдприємством - витрати на утримання пiдроздiлiв збиту, рекламу, транспортування продукцiї в сумi 160134 тис.грн.; - у статтi "Iншi операцiйнi витрати" по рядку 2180 в сумi 62620 тис.грн. вiдображенi видатки отриманi протягом поточного року, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме: витрати на ре культивацiйнi роботи в сумi 7908 тис.грн.; собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 1468 тис.грн.; собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв в сумi 2251 тис.грн.; втрати вiд операцiйної курсової рiзницi в сумi 47379 тис.грн.; втрати вiд знецiнення запасiв в сумi 1098 тис.грн.; визнанi штрафи, пенi, неустойки в сумi 54 тис.грн.; амортизацiя ОС, НМА 92 тис.грн.; благодiйнiсть 516 тис.грн.; дод.благо (дитсадок) 29 тис.грн.; витрати на вiдрядження в сумi 50 тис.грн.; податки та збори в сумi 6 тис.грн.; ПДВ, не вiднесений до складу податкового кредиту в сумi 468 тис.грн.; витрати з навчання в сумi 1 тис.грн.; оренда землi /пайовики/ 12 тис.грн.; представницькi витрати в сумi 38 тис.грн.; витратнi матерiали, МШП в сумi 3 тис.грн.; семiнари, консультацiйнi послуги 45 тис.грн.; страхування 12 тис.грн.; послуги пошти 2 тис.грн.; витрати на ПММ 10 тис.грн.; матерiальна допомога 5 тис.грн.; витрати з оренди землi в сумi 754 тис.грн.; ПДВ iз перевищення звичайної цiни над цiною реалiзацiї в сумi 31 тис.грн. паркування 2 тис.грн.; довiдки, тех.докум., лiцензiї 42 тис.грн.; техобслуговування 3 тис.грн. iншi в сумi 341 тис.грн. - у статтi "Iншi доходи" по рядку 2240 звiту в сумi 182 тис.грн., вiдображено: дохiд вiд продажу фiнансових iнвестицiй в сумi 2 тис.грн.; дохiд вiд оприбуткування запасiв в сумi 180 тис.грн. - у статтi "Фiнансовi витрати" по рядку 2250 звiту в сумi 1476 тис.грн. вiдображенi витрати на сплату вiдсоткiв за розстрочку платежу при придбаннi ОЗ у фiнансову оренду. - у статтi "Iншi витрати" по рядку 2270 звiту в сумi 4229 тис.грн. вiдображенi витрати поточного року, не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства: собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй в сумi 1 тис.грн.; втрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць 3960 тис.грн.; собiвартiсть списаних необоротних активiв - 268 тис.грн. У роздiлу II Звiту про фiнансовi результати вiдображена структура операцiйних витрат пiдприємства за вiдповiдними елементними яких зазнало пiдприємство протягом звiтного перiоду. Собiвартiсть реалiзованих товарiв, запасiв, iноземної валюти у цьому роздiлi не наводиться.


Керівник

 

(підпис)

Ткач Iгор Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Чернишова Вiкторiя Володимирiвна