ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002
Територія   за КОАТУУ 1422085006
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глин і каоліну за КВЕД 08.12
Середня кількість працівників1 186    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 85053 Донецька область Добропiльський район селище Дорожнє станцiя Мерцалово, т.0626-66-88-00
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 275 308
первісна вартість 1001 1571 1807
накопичена амортизація 1002 1296 1499
Незавершені капітальні інвестиції 1005 11178 13758
Основні засоби: 1010 34702 32678
первісна вартість 1011 84057 86615
знос 1012 49355 53937
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
9234 9233
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 55389 55977
II. Оборотні активи
Запаси 1100 65564 97708
Виробничі запаси 1101 3170 14335
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 62394 83373
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 60048 116210
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
1181 6687
з бюджетом 1135 48491 26405
у тому числі з податку на прибуток 1136 40104 2434
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1988 5570
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 74729 230531
Готівка 1166 0 3
Рахунки в банках 1167 74729 218516
Витрати майбутніх періодів 1170 18363 4871
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 35 14
Усього за розділом II 1195 270399 487996
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 325788 543973

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 527 527
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 1583 1583
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 885 885
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 305297 464289
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 308292 467284
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 737 8416
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 1688 829
Довгострокові забезпечення 1520 0 46755
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 2425 56000
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 2166 830
за товари, роботи, послуги 1615 11190 16367
за розрахунками з бюджетом 1620 1417 2388
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 63 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 2
за одержаними авансами 1635 16 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 219 1102
Усього за розділом IІІ 1695 15071 20689
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 325788 543973

Примітки: У 2014р. ведення бухгалтерського облiку ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" здiйснювалося згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.99р. №996-ХIV та iнших нормативних документiв, що регламентують питання органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Протягом року забезпечена безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрна оцiнка активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Основна концептуальна методика ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалась на пiдставi наказу про обрану облiкову полiтику вiд 03.01.2012р. №3/1-П. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовуються норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Застосовувється План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. З метою забезпечення необхiдної деталiзацiї облiково-економiчної iнформацiї фiнансовому директору дозволяється своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахункiв. Застосовується журнально-ордерна система облiку. Технологiя обробки облiкової iнформацiї - iз застосуванням автоматизованої системи бухгалтерського облiку "1С : Бухгалтерiя 7.7". Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року пiдприємство на основi даних бухгалтерського облiку склало рiчну фiнансову (бухгалтерську) звiтнiсть. Складання Балансу (Звiту про фiнансовий стан), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Згiдно вимог ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року, зi змiнами та доповненнями, з метою пiдтвердження правильностi та достовiрностi вiдображення даних у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, на пiдставi наказу №87-п вiд 24.11.2013р. на пiдприємствi здiйснювалась iнвентаризацiя активiв та зобов'язань. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" визнало, що ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi минулих подiй, використання яких призведе до надходження економiчних вигод, визнанi в поточному роцi активами пiдприємства. Актив вiдображався у балансi лише за умови, що його оцiнка може бути достовiрно та вiрогiдно визначена й очiкується одержання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з його використанням. Класифiкацiя активiв пiдприємства проведена вiдповiдно до нормативних вимог вiдповiдних П(С)БО - Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. На балансi пiдприємства на 31.12.2014р. враховуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю 1807 тис.грн., що визнанi нематерiальними активами вiдповiдно до П(С)БО 8 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України №242 вiд 18.10.1999р. Сума зносу станом на 31.12.2014р. становить 1499 тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2014р. становить 308 тис.грн. Пiдприємством прийняте рiшення про застосування прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї виходячи з термiну корисного використання конкретного виду нематерiального активу (п.27 ПБО-8). Переоцiнка НМА на дату балансу не здiйснювалась, оскiльки їх залишкова вартiсть не вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу та у вiдношеннi даних активiв не iснує активного ринку (п.19 ПБО - 8). До складу НМА станом на 31.12.2014р. вiднесено: - права користування природними ресурсами первiсною вартiстю 39 тис.грн., накопичена амортизацiя - 39 тис.грн., залишкова вартiсть - 0 тис.грн. - права на об'єкти промислової власностi первiсною вартiстю 1 тис.грн., накопичена амортизацiя - 1 тис.грн., залишкова вартiсть - 0 тис.грн. - авторське право та сумiжнi з ним права первiсною вартiстю 1748 тис.грн., накопичена амортизацiя - 1442 тис.грн. , залишкова вартiсть - 306 тис.грн. - iншi нематерiальнi активи первiсною вартiстю 19 тис.грн., накопичена амортизацiя - 17 тис.грн. , залишкова вартiсть - 2 тис.грн. У р.1005 Балансу вiдображено вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй в сумi 13758 тис.грн. , в т.ч.: - В придбання (виготовлення) основних засобiв - 517 тис.грн. - В придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв - 7964 тис.грн. - В придбання (створення) нематерiальних активiв - 5277 тис.грн. Пiдприємством проведено аналiз та класифiкацiя основних засобiв на предмет вiдповiдностi їх вимогам П(С)БО 7 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України №92 вiд 27.04.2000р., зазначенi об'єкти ОЗ, визнанi активами. Вiдповiдно до п.26 П(С)БО 7 пiдприємство обрало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Протягом року Товариством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв ОЗ, оскiльки їх залишкова вартiсть значно (бiльш нiж на 10%) не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi на дату балансу (п.16 П(С)БО 7). Станом на 01.01.2014р. враховуються основнi засоби первiсною вартiстю 84057 тис.грн., накопичена амортизацiя становить 49355 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 34702 тис.грн., в т.ч. по групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої: первiсна вартiсть - 21088 тис.грн., знос - 12691 тис.грн., залишкова вартiсть - 8397 тис.грн. - машини та обладнання: первiсна вартiсть - 44750 тис.грн., знос - 27010 тис.грн., залишкова вартiсть - 17740 тис.грн. - транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 8200 тис.грн., знос - 4068 тис.грн., залишкова вартiсть - 4132 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 1129 тис.грн., знос - 653 тис.грн., залишкова вартiсть - 476 тис.грн. - iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 32 тис.грн., знос - 19 тис.грн., залишкова вартiсть - 13тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть - 190 тис.грн., знос - 184 тис.грн., залишкова вартiсть - 6 тис.грн. - природнi ресурси : первiсна вартiсть - 8668 тис.грн., знос - 4730 тис.грн., залишкова вартiсть - 3938 тис.грн. У 2014р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" було здiйснено придбання об'єктiв основних засобiв загальною вартiстю 10198 тис. грн., в тому числi (тис.грн.): - будинки, споруди та передавальнi пристрої на загальну суму 301 тис. грн., - машини та обладнання на загальну суму 6759 тис.грн., - транспортнi засоби на загальну суму 2592 тис. грн., - iнструменти, прилади на загальну суму 399 тис. грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на загальну суму 147 тис.грн. Безоплатного отримання об'єктiв основних засобiв не вiдбувалось. Основнi засоби вiдповiдно до п.33 П(С)БО 7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку лiквiдацiї, безоплатної передачi або при невiдповiдностi критерiям визначення основних засобiв. За 2014р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 7640 тис. грн. (знос - 5278 тис.грн.) групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - первiсна вартiсть 143 тис.грн. (знос - 0 тис.грн.) - машини та обладнання -первiсна вартiсть 2236 тис.грн. (знос - 2235 тис.грн.) - транспортнi засоби -первiсна вартiсть 4948 тис.грн. (знос - 2800 тис.грн.) - iнструменти, прилади та iнвентар - первiсна вартiсть 286 тис.грн. (знос - 220 тис.грн.) - iншi основнi засоби - первiсна вартiсть 13 тис.грн. (знос - 13 тис.грн.) - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть 14тис.грн. (знос - 10 тис.грн.) Нарахування амортизацiї основних засобiв (крiм МНМА) здiйснюється за прямолiнiйним методом. У 2014 роцi нарахована амортизацiя основних засобiв за прямолiнiйним методом у сумi 9860 тис.грн. По групах основних засобiв: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1207 тис.грн. - машини та обладнання - 6593 тис.грн. - транспортнi засоби - 1278 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар - 139 тис.грн. - iншi основнi засоби - 4 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 140 тис.грн. - природнi ресурси - 499 тис.грн. Амортизацiя МНМА у 2014 роцi нараховується у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання об'єктiв. На балансi пiдприємства на 31.12.2014р. враховуються основнi засоби на суму 86615 тис.грн. Станом на 31.12.2014р. накопичена амортизацiя становить 53937 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 32678 тис.грн., в т.ч. по групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої: первiсна вартiсть - 21246 тис.грн., знос - 13898 тис.грн., залишкова вартiсть - 7348 тис.грн. - машини та обладнання: первiсна вартiсть - 49273 тис.грн., знос - 31368 тис.грн., залишкова вартiсть - 17905 тис.грн. - транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 5844 тис.грн., знос - 2546 тис.грн., залишкова вартiсть - 3298 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 1242 тис.грн., знос - 572 тис.грн., залишкова вартiсть - 670 тис.грн. - iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 19 тис.грн., знос - 10 тис.грн., залишкова вартiсть - 9 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть - 323 тис.грн., знос -314 тис.грн., залишкова вартiсть - 9 тис.грн. - природнi ресурси : первiсна вартiсть - 8668 тис.грн., знос - 5229 тис.грн., залишкова вартiсть - 3439 тис.грн. Станом на дату балансу Товариство має у фiнансовiй орендi - транспортнi засоби первiсною вартiстю 3104,7 тис.грн., знос - 1232,7 тис.грн., машини та обладнання первiсною вартiстю 4147,4тис.грн., знос - 3395,9 тис.грн. Переданi в оперативну оренду транспортнi засоби первiсною вартiстю 723,8 тис.грн., знос - 239,8 тис.грн. На балансi пiдприємства на 31.12.2014р. присутнi активи, що визнанi як довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнфiну України №91 вiд 26.04.2000р. Вартiсть фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств на дату балансу складає 9233 тис.грн. Зроблений аналiз запасiв на предмет вiдповiдностi критерiям П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнфiну України №246 вiд 20.10.1999р. (зi змiнами та доповненнями), за результатами якого не виявлено не придатних до експлуатацiї або реалiзацiї запасiв. Запаси в сумi 97708 тис.грн. вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Загалом облiк вибуття запасiв вiдбувається за методом середньозваженої вартостi, у випадку вибуття запасних частин, матерiалiв та МШП за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Значну частину запасiв складає готова продукцiя - 83373 тис.грн. та виробничi запаси - 14335 тис.грн. Данi активи пiдприємства мають високий коефiцiєнт оберту, тому їхня вартiсть у Балансi вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. Переоцiнка вартостi запасiв не провадилася через вiдсутнiсть її необхiдностi. Склад запасiв (97708 тис.грн.) станом на 31.12.2014р.: - сировина та матерiали - 13018 тис.грн., - паливо - 748 тис.грн., - тара i тарнi матерiали - 84 тис.грн., - запаснi частини - 275 тис.грн., - малоцiннi швидкозношуванi предмети - 210 тис.грн., - готова продукцiя - 83373 тис.грн. Проведений аналiз всiєї дебiторської заборгованостi що до якої iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, дозволив Товариству визнати дебiторську заборгованiсть у складi активу. Довгострокова дебiторська заборгованiсть на дату балансу вiдсутня. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги за строком непогашення знаходиться у рамках операцiйного циклу, строк погашення - 12 мiсяцiв. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2014р. складає 116210 тис.грн.: Бiла Церква 122 тис.грн. Зевс Керамiка ПрАТ 5 808 тис.грн. Керамейя ТОВ 70 тис.грн. Керамiчнi маси Донбасу ТОВ 185 тис.грн. КРАСНОГОРОВСЬКИЙ 136 тис.грн. СБК" Глина ПрАТ з II 1040 тис.грн. Славутський к-т "Будфарфор" ПАТ 157 тис.грн. Церсанiт Iнвест Глина ТОВ 2 188 тис.грн. Церсанiт Iнвест ж/д тариф 592 тис.грн. Sibelko Poland Sp.z.o.o. 12 288 тис.грн. Sibelco Ukrainian Trading 91 019 тис.грн. Керамогранiтний Завод ЗАТ Росiя 2 572 тис.грн. Iншi (до 20 тис.грн.) 33 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2014р. складає 26405 тис.грн. : - з податку на додану вартiсть - 23970 тис.грн. - з податку на прибуток -2435 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 6 687 тис.грн., в т.ч: Альянс Холдинг ТОВ 28 тис.грн. АРКАДА ПрАТ 500 тис.грн. Ассоц. землеустр. орг. 44 тис.грн. Донецька залiзниця 144 тис.грн. ЕТС ТОВ 27 тис.грн. Катоiл Плюс ТОВ 275 тис.грн. Керрiлайн ТОВ 535 тис.грн. Керхер ТОВ 94 тис.грн. Криворiзька РЕС Актив 89 тис.грн. Ластiвка ЛТД 672 тис.грн. ОМ-Метпромгруп ТОВ 16 тис.грн. Параллель-М ЛТД ТОВ 27 тис.грн. ПИКТИ Донецкий Проек ЗАО 150 тис.грн. Промбуд ПЛЮС ТОВ 597 тис.грн. ПРОФЛАЙН ПП 236 тис.грн. Термо Техно Україна ТОВ 204 тис.грн. ТРАНС СИСТЕМ ЛОДЖИСТIКС 955 тис.грн. Укргео-проект ТОВ 181 тис.грн. УМЗ 38 тис.грн. Центральна вантажна лабораторiя ТОВ 1701 тис.грн. Iншi (менш 10 тис.грн.) - 174 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2014р. складає 5570 тис.грн.: за договором возвратної фiнансової допомоги - 4961 тис.грн., за iншими операцiями 609 тис.грн. При аналiзi грошових коштiв встановлено, що на пiдприємствi на дату балансу врахованi кошти в смумi 230531 тис.грн., в т.ч.: в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 88047 тис.грн. , в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 130469 тис.грн. , грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi - 3 тис.грн., грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi - 12012 тис.грн. Проаналiзовано склад витрат майбутнiх перiодiв на вiдповiднiсть їх вимогам П(С)БО. Наявне сальдо за рахунком 39 "Витрати майбутнiх перiодiв" в сумi 4871 тис.грн. на кiнець звiтного перiоду визнано, як актив, вiдображений за статтею балансу "Витрати майбутнiх перiодiв". У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображенi витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв: витрати комп. Зв'язку - 4 тис.грн., витрати на вiдрядження - 8 тис.грн., витрати зi страхування - 81 тис.грн., витрати на пiдписку - 15 тис.грн., с/г втрати та збитки - 3135 тис.грн., послуги генпiдрядника з проведення розкривних робiт - 1628 тис.грн. Iншi оборотнi активи 14 тис.грн. - це сальдо по рахунку 6442 "Неодержанi податковi накладнi". Статутний капiтал Товариства - зафiксований в установчих документах, як загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства - вiдповiдає Статуту вiдображеному в Балансi в розмiрi 527 тис.грн. Заявлений Статутний капiтал Товариства на дату балансу 31.12.2014р. дорiвнює сплаченому. Бухгалтерський облiк статутного капiталу ведеться згiдно "Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" та "Iнструкцiєю по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затверджених наказом Мiнфiну України №291 вiд 30.11.1999р. на балансовому рахунку четвертого класу 40 "Статутний капiтал". Сальдо на цьому рахунку на 31.12.2014р. вiдповiдає розмiру статутного капiталу, який зафiксовано в установчих документах. Аналiтичний бухгалтерський облiк капiталу ведеться по кожному засновнику (учаснику) Товариства. У статтю "Iнший додатковий капiтал" на початок та на кiнець року у сумi 1 583 тис.грн. вiднесенi рiзницi мiж курсами перерахунку внеску у Статутний фонд, визначений в iноземнiй валютi (дол.США), - за курсом НБУ та курсом, затвердженим засновниками в Установчому договорi. Протягом звiтного перiоду у додатковому капiталi змiни не вiдбувалися. Протягом року Товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї. На кiнець звiтного перiоду вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнiй. Згiдно вимог ст.14 Закону України "Про господарськi товариства" вiд 14.10.1992 р. №2692-ХII (зi змiнами та доповненнями), Товариством у попереднiх роках був сформований резервний капiтал у розмiрi 885 тис.грн. Протягом звiтного року змiн у резервному капiталi не вiдбувалося. Нерозподiлений прибуток на початок звiтного перiоду склав - 305297 тис.грн. Протягом звiтного року був отриманий прибуток в сумi 249008 тис.грн., iнший сукупний дохiд 1 тис.грн. Протягом звiтного року були виплаченi дивiденди власникам в сумi 90017 тис.грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду склав - 464289 тис.грн. Згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнфiну України №353 вiд 28.12.2000р. Товариством проведено аналiз рiзницi мiж прибутком податковим та прибутком облiковим за 2014 рiк з метою виявлення тимчасових та постiйних рiзниць. Вiдстроченi податковi зобов'язання станом на 31.12.2014р. складають 8416 тис.грн. На дату балансу проведена iнвентаризацiя зобов'язань з метою класифiкацiї зобов'язань вiдповiдно до нормативних вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання", яка пiдтвердила реальнiсть розмiру зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ". У складi iнших довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2014р. вiдображена вартiсть зобов'язань за договорами фiнансового лiзiнгу в сумi 829 тис.грн. Довгостроковi забезпечення в сумi 46755 тис.грн. - залишок резерву по розкривних роботах. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - це поточна частина в довгострокових зобов'язаннях за договорами фiнансового лiзингу, яка на дату балансу складає 830 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2014р. складає 16367 тис.грн.: Автобаня-плюс ТОВ 29 тис.грн. Автопромподшипник ТОВ 34 тис.грн. Автоцентр-Україна Плюс ТОВ 19 тис.грн. Автоекспрес ТОВ 14 тис.грн. Аеро-Експрес ТОВ 15 тис.грн. Азарiя ТОВ 29 тис.грн. Благов В. ФОП 14 тис.грн. Бюро ВЕРИТАС 66 тис.грн. Веско ПАТ 9631 тис.грн. ВОСТОК-СЕРВIС ТОВ 39 тис.грн. Галь-Дженералтранс ДФ 129 тис.грн. ДОНБАСЬКА ЕКСКАВАЦIЙНА КОМПАНIЯ ТОВ 4114 тис.грн. ДХЛ Iнтернешнл ЗАТ 13 тис.грн. ЕТС ТОВ 63 тис.грн. Зевс Керамiка ПрАТ 151 тис.грн. Iл'єнко Л.Н. ФОП 194 тис.грн. Iнтеркомп-Україна ТОВ 22 тис.грн. Ластiвка ЛТД 27 тис.грн. ЛтС Лимитед 67 тис.грн. Металл-Трейд ТОВ 479 тис.грн. Орхiдея ПП 182 тис.грн. Порше Лiзинг Україна 38 тис.грн. Промбуд ПЛЮС ТОВ 35 тис.грн. С.К.С. -ТРАНС ТОВ 76 тис.грн. Спецiалiзований морський порт "Октябрськ" ДП 718 тис.грн. Сумитек Украина ДПсИИ 18 тис.грн. Талiсман-Сервiс ТОВ 13 тис.грн. Цеппелин Украина 102 тис.грн. Iншi (менш 10 тис.грн.) 36 тис.грн. У складi поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2014р. вiдображена заборгованiсть з податкiв та зборiв в сумi 2388 тис.грн., а саме: - плата за землю -154 тис.грн. - екологiчний податок - 15 тис.грн. - плата за користування надрами - 2214 тис.грн. - податок на нерухомiсть - 2 тис.грн. - збiр за спецiальне водокористування -3 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2014р. в сумi 1102 тис.грн складають: - сальдо рахунку 6441 "Податковий кредит" в сумi 1031 тис.грн. - заборгованiсть за розрахунками за оренду земельних паїв в сумi 67 тис.грн. - заборгованiсть за розрахунками з iншими кредиторами в сумi 4 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Ткач Iгор Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Чернишова Вiкторiя Володимирiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.