ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 17.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося. Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу, затвердження результатiв дiяльностi (рiчного звiту) Товариства за 2013 рiк. 4. Звiт Наглядової Ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 5. Звiт i висновки Ревiзора про дiяльнiсть Товариства в 2013 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 6. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2013 рiк. 7. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Переобрання члена Наглядової ради. 9. Затвердження винагороди та умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради. 10. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з членом Наглядової Ради. 11. Прийняття рiшення про попереднє затвердження будь-яких значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Олену Кучинську. Текст рiшення, прийнятого з першого питання порядку денного: Обрати п. Олену Кучинську Головою Зборiв. Обрати п. Альону Фурду Секретарем Зборiв. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Альону Фурду Текст рiшення, прийнятого з другого питання порядку денного: Обрати п. Ольгу Дем'янюк Головою Лiчильної Комiсiї. Обрати п. Зоряну Матвiйчук членом Лiчильної Комiсiї. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства п. Дениса Гордiєнка Текст рiшення, прийнятого з третього питання порядку денного: Затвердити результати дiяльностi (рiчний звiт) Товариства за 2013 рiк та визнати роботу Генерального директора Товариства задовiльною. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Олену Кучинську Текст рiшення, прийнятого з четвертого питання порядку денного: Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства та прийняти його до вiдома. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Тiмотi Джона Вудхауза Текст рiшення, прийнятого з п'ятого питання порядку денного: Затвердити звiт Ревiзора Товариства та прийняти до вiдома висновки Ревiзора про дiяльнiсть Товариства у 2013 роцi. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Зоряну Матвiйчук Текст рiшення, прийнятого з шостого питання порядку денного: Розподiлити чистий прибуток в розмiрi 44 092 000 грн. (сорок чотири мiльйона дев`яносто двi тисячi гривень) серед акцiонерiв шляхом виплати дивiдендiв. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Олену Кучинську Текст рiшення, прийнятого з сьомого питання порядку денного: Затвердити виплату з чистого та нерозподiленого прибутку Товариства в розмiрi 90 016 624 грн. (дев'яносто мiльйонiв шiстнадцять тисяч шiстсот двадцять чотири гривнi) що на дату прийняття рiшення за офiцiйним курсом Нацiонального банку України становить 11,252078 гривень за 1 долар США, та в еквiвалентi складає 8 000 000 доларiв США, в якостi рiчних дивiдендiв акцiонерам Товариства пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй у вiдповiдностi з перелiком осiб, що мають право на отримання дивiдендiв, складеним на дату, що визначається Наглядовою Радою у вiдповiдностi з вимогами ст. 30 Закону України "Про акцiонернi товариства". Сума дивiдендiв на одну акцiю має становити 900 166 грн. 24 коп. (дев'ятсот тисяч сто шiстдесят шiсть гривень 24 копiйки) гривень, що в доларовому еквiвалентi складає 80 000.00 (вiсiмдесят тисяч доларiв США) до вирахування податкiв, якi мають бути сплаченi вiдповiдно до чинного законодавства України. 1. Наглядовiй радi акцiонерного товариства вiдповiдно до вимог п. 4 ст. 30 Закону України "Про акцiонернi товариства" встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв (надалi - "Реєстр Власникiв Iменних Цiнних Паперiв"), порядок та строк їх виплати. 2. Дивiденди виплачуються особам, якi мають право на отримання дивiдендiв (надалi - "Вигодонабувачi"), пропорцiйно кiлькостi акцiй, якi їм належать, вiдповiдно до Реєстру Власникiв Iменних Цiнних Паперiв. 3. Дивiденди виплачуються Вигодонабувачам готiвковими коштами, шляхом переказу коштiв на банкiвськi рахунки, вказанi Вигодонабувачами у вiдповiдних офiцiйних листах надiсланих на адресу товариства за пiдписом уповноважених осiб Вигодонабувачей з цiєю метою. 4. Дивiденди Вигодонабувачам-нерезидентам виплачуються в iноземнiй валютi - доларах США. 5. Для цiлей виплати дивiдендiв, Товариство може використовувати свої власнi кошти в iноземнiй валютi та/або придбавати iноземну валюту на мiжбанкiвському валютному ринку. Якщо дивiденди або будь-яка частина дивiдендiв виплачується Товариством з коштiв в iноземнiй валютi, якi вже знаходяться у розпорядженнi Товариства, тодi для цiлей бухгалтерського облiку та обчислення сум дивiдендiв, що сплачуються або будуть сплаченi Вигодонабувачам, застосовуються офiцiйнi курси обмiну валюти, встановленi Нацiональним банком України на дату прийняття рiшення 17 квiтня 2014 р. 6. Дивiденди повиннi бути виплаченi Вигодонабувачам в максимально короткий строк, але в будь-якому випадку не пiзнiше 17 жовтня 2014 року. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Альону Фурду Текст рiшення, прийнятого з восьмого питання порядку денного: Переобрати на строк 2 роки представника акцiонера "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V." п. Бiргера Солберга (Birger Solberg) членом Наглядової Ради Товариства. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Олену Кучинську Текст рiшення, прийнятого з дев'ятого питання порядку денного: Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди членам Наглядової Ради за виконання їх обов'язкiв, (Додаток 1). З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Олену Кучинську Текст рiшення, прийнятого з десятого питання порядку денного: Уповноважити Генерального директора Товариства п. Дениса Гордiєнка пiдписати договiр з членом Наглядової Ради Товариства. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Зоряну Матвiйчук Текст рiшення, прийнятого з дванадцятого питання порядку денного: Затвердити, що Товариство може укладати iстотнi договори, тобто такi типи договорiв: договiр купiвлi-продажу глини, договори про надання транспортних послуг та фiнансового лiзингу, за умови, що загальна сума кожного типу договору не повинна перевищувати 7 (сiм) мiльйонiв доларiв США.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.