ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/н00д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 10804 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 65885 X X
Усього зобов'язань X 76689 X X
Опис Станом на дату балансу загальна сума визнаних товариством зобов'язань складає 76689 тис.грн. Складовими цих зобов'язань є: - Податковi зобов'язання: вiдстроченi податковi зобов'язання в сумi 8416 тис.грн. та поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом в сумi 2388 тис.грн. - Iншi зобов'язання в сумi 65885 тис.грн., а саме: - Iншi довгостроковi забов'язання- 829 тис.грн. - Довгостроковi забезпечення - 46755 тис.грн. - Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 830 тис.грн. - Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 16367 тис.грн. - Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 2 тис.грн. - Iншi поточнi зобов'язання - 1102 тис.грн.