ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 34543 32641 0 0 34543 32641
будівлі та споруди 8252 7348 0 0 8252 7348
машини та обладнання 17741 17905 0 0 17741 17905
транспортні засоби 4132 3298 0 0 4132 3298
інші 4418 4090 0 0 4418 4090
2. Невиробничого призначення: 159 37 0 0 37 159
будівлі та споруди 144 0 0 0 144 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 15 37 0 0 15 37
Усього 34702 32678 0 0 34702 32678
Опис Станом на 01.01.2014р. враховуються основнi засоби первiсною вартiстю 84057 тис.грн., накопичена амортизацiя становить 49355 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 34702 тис.грн. Ступiнь використання основних засобiв (розраховується як кiлькiсть основних засобiв, що використовуються на пiдприємствi, подiлена на загальну кiлькiсть основних засобiв та помножена на 100) по групах складає: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 100 %, - машини та обладнання - 99 %, - транспортнi засоби - 98 %, - iншi основнi засоби - 100 %. Ступiнь зносу основних засобiв (розраховується як сума накопиченого зносу основних засобiв подiлена на первiсну (переоцiнену) вартiсть основних засобiв та помножена на 100) по групах станом на 31.12.2014р. : Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 65 %, Машини та обладнання - 64%, Транспортнi засоби - 44 %, Iнструменти, прилади - 46 %, Iншi основнi засоби - 53 %, МНМА - 97% Природнi ресурси - 60%. Переважна бiльшiсть основних засобiв (крiм отриманих у фiнансовий лiзинг) товариства є його власнiстю. Виходячи з цього товариству належать усi складовi права власностi, а саме правочини використання, розпорядження та володiння об'єктами основних засобiв усiх груп. Товариство самостiйно (а не на пiдставi договорiв оренди та iнших договорiв щодо тимчасового користування) визначає термiни та умови не тiльки користування майном, а й володiнням та розпорядження ним. Основнi засоби Товариство має намiр використовувати на протязi перiоду, у який вони будуть брати участь у процесi виробництва або поставки товарiв, надання послуг, виконання робiт, для здiйснення адмiнiстративних цiлях та у iнших напрямках, що призводять (або призведуть) до економiчних вигод. Товариством може буди здiйсненi модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання та iн. об`єктiв основних засобiв, що призведе до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд їх використання (у тому числi й збiльшення строку використання), нiж попередньо очiкувалось. Термiн користування основними засобами виробничого i невиробничого призначення вiд 1 до 20 рокiв. Групи визначаються в залежностi вiд технiчного використання з наступними сроками використання: - будiвлi - 20 рокiв; - машини та обладнання - 5 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв; - iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки; - iншi основнi засоби - 12 рокiв. Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих потреб товариства. Лiзинговi платежi сплачуються щомiсячно. Вiдповiдно до умов договору усi ризики щодо псування, пошкодження, втрати цих об'єктiв несе товариство. У разi виникнення вказаних ризикiв товариство, як лiзингоодержувач, зобов'язане вiдремонтувати об'єкти або їх частини, або замiнити частини на новi. Оренднi платежi сплачуються щомiсячно. Витрати на ремонт орендованих засобiв здiйснюються орендарем за власний рахунок. Отриманi в фiнансову оренду основнi засоби станом на 31.12.2014р.: - транспортнi засоби первiсною вартiстю 3104,7 тис.грн., знос - 1232,7 тис.грн., - машини та обладнання первiсною вартiстю 4147,4тис.грн., знос - 3395,9 тис.грн. У 2014р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" було здiйснено придбання об'єктiв основних засобiв загальною вартiстю 10198 тис. грн., в тому числi (тис.грн.): - будинки, споруди та передавальнi пристрої на загальну суму 301 тис. грн., - машини та обладнання на загальну суму 6759 тис.грн., - транспортнi засоби на загальну суму 2592 тис. грн., - iнструменти, прилади на загальну суму 399 тис. грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на загальну суму 147 тис.грн. Безоплатного отримання об'єктiв основних засобiв не вiдбувалось. Основнi засоби вiдповiдно до п.33 П(С)БО 7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку лiквiдацiї, безоплатної передачi або при невiдповiдностi критерiям визначення основних засобiв. За 2014р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 7640 тис. грн. (знос - 5278 тис.грн.) групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - первiсна вартiсть 143 тис.грн. (знос - 0 тис.грн.) - машини та обладнання -первiсна вартiсть 2236 тис.грн. (знос - 2235 тис.грн.) - транспортнi засоби -первiсна вартiсть 4948 тис.грн. (знос - 2800 тис.грн.) - iнструменти, прилади та iнвентар - первiсна вартiсть 286 тис.грн. (знос - 220 тис.грн.) - iншi основнi засоби - первiсна вартiсть 13 тис.грн. (знос - 13 тис.грн.) - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть 14тис.грн. (знос - 10 тис.грн.) Нарахування амортизацiї основних засобiв (крiм МНМА) здiйснюється за прямолiнiйним методом. У 2014 роцi нарахована амортизацiя основних засобiв за прямолiнiйним методом у сумi 9860 тис.грн. По групах основних засобiв: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1207 тис.грн. - машини та обладнання - 6593 тис.грн. - транспортнi засоби - 1278 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар - 139 тис.грн. - iншi основнi засоби - 4 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 140 тис.грн. - природнi ресурси - 499 тис.грн. Амортизацiя МНМА у 2014 роцi нараховується у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання об'єктiв. Станом на 31.12.2014р.: - основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, не має - оформлених у заставу основних засобiв не має. У податковiй заставi не знаходяться. - цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. - утрачених внаслiдок надзвичайних подiй у 2014 роцi основних засобiв не має. Iнвентаризацiя об'єктiв основних засобiв проводилась на пiдприємствi станом на 1 грудня 2014р. (наказ №87 -п вiд 24.11.2014р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї"). Надлишкiв та нестач основних засобiв не виявлено.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 467284 308292
Статутний капітал (тис.грн.) 527 527
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 527 527
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(467284.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(527.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.