ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002
Територія   за КОАТУУ 1422085006
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глин і каоліну за КВЕД 08.12
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
308666 415157
Повернення податків і зборів 3005 28656 42988
у тому числі податку на додану вартість 3006 28656 42988
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2855 0
Надходження від повернення авансів 3020 785 13011
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1036 140
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 949 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 4973 17
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 216082 ) ( 354425 )
Праці 3105 ( 16659 ) ( 14694 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 6771 ) ( 6262 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 28189 ) ( 47014 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 18990 ) ( 33281 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 4 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 9199 ) ( 13729 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 39037 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 21 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 10144 ) ( 13529 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 31017 35389
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 49976 0
необоротних активів 3205 951 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 6300 )
необоротних активів 3260 ( 8753 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 42174 -6300
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 11989
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 11989 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 36000 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 685 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 2804 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3489 -36000
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 69702 -6911
Залишок коштів на початок року 3405 5027 11976
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 -38
Залишок коштів на кінець року 3415 74729 5027

Примітки: Складання Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi: Надходження в сумi 347920 тис.грн.: - вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 308666 тис.грн. - повернення авансiв склало -785 тис.грн; -вiдсоткiв за поточними рахунками вiд установ банкiв склало -1036 тис.грн; - повернення з бюджету податку на додану вартiсть склало- 28656 тис.грн.; - авансiв вiд покупцiв i замовникiв - 2855 тис.грн.; - вiд операцiйної оренди - 949 тис.грн. - iншi надходження - 4973 тис.грн., а саме: отримана безповоротна фiнансова допомога - 2800 тис.грн., надходження коштiв в результатi повернення зворотної фiнансової допомоги - 1000 тис.грн., позитивна курсова рiзниця - 1173 тис.грн. Витрачання в сумi 316903 тис.грн. : -витрачено на оплату товарiв (робiт, послуг) склало за 2013 рiк -216082 тис.грн; - витрати на оплату працi склало- 16659тис.грн; - зобов'язань з податку на прибуток склало -18990 тис.грн; - зобов'язань з iнших податкiв та зборiв - 9199 тис.грн. - вiдрахування на соцiальнi заходи склало -6771 тис.грн; - сплаченi аванси - 39037 тис.грн. та поверненi аванси - 21 тис.грн.; - iншi витрачання - 10144 тис.грн., а саме: надана зворотна фiнансова допомога юридичнiй особi - 2850 тис.грн., вiдшкодування сiльськогосподарських втрат - 5741 тис.грн., вiдшкодування пiдзвiтних сум - 794 тис.грн., вiд'ємна курсова рiзниця - 558 тис.грн., послуги банка - 181 тис.грн., iншi - 20 тис.грн. У результатi iнвестицiйної дiяльностi надходження коштiв склало 50927 тис.грн., витрачання - 8753 тис.грн. Витрачання коштiв у результатi фiнансової дiяльностi склало 3489 тис.грн. Залишок коштiв на початок року, що приведений у рядку 3405 звiту про рух грошових коштiв (5027 тис.грн.) i на кiнець року, що приведений у рядку 3415 звiту (74729ис.грн.) - кошти на поточних рахунках в нацiональнiй та iноземнiй валютах.


Керівник

 

(підпис)

Гордiєнко Денiс Геннадiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Чернишова Вiкторiя Володимирiвна

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки:


Керівник

 

(підпис)

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)