ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002
Територія   за КОАТУУ 1422085006
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глин і каоліну за КВЕД 08.12
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 287281 368629
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 126529 ) ( 153001 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
160752 215628
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 17448 278506
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 13855 ) ( 11904 )
Витрати на збут 2150 ( 100160 ) ( 122989 )
Інші операційні витрати 2180 ( 3667 ) ( 285872 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
60518 73369
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 50087 179
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 685 ) ( 706 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 58617 ) ( 1822 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
51303 71020
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -7211 -16890
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
44092 54130
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 44092 54130

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 33099 51777
Витрати на оплату праці 2505 20387 19017
Відрахування на соціальні заходи 2510 6200 5723
Амортизація 2515 9612 8154
Інші операційні витрати 2520 190092 256213
Разом 2550 259390 340884

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 100 100
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 440920 541300
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 440920 541300
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Складання Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Для заповнення роздiлу I Звiту за формою, передбаченою НП(С)БО 1, за даними бухгалтерського облiку визначенi наступнi показники статей звiту: - у рядку 2000 звiту вiдображений тiльки валовий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), що вiдповiдає критерiям визнання доходу за П(С)БО 15 та становить 287281 тис.грн. - у статтю "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" по рядку 2050 звiту, включена виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), визначена згiдно П(С)БО 9 "Запаси", 16 "Витрати" в сумi 126529 тис.грн. - у статтi "Iншi операцiйнi доходи" в сумi 17448 тис.грн. по рядку 2120 вiдображенi доходи одержанi протягом поточного року та пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме дохiд вiд: реалiзацiї iноземної валюти в сумi 3397тис.грн.; операцiйної курсової рiзниця в сумi 1242 тис.грн., реалiзацiї оборотних активiв в сумi 849тис.грн., операцiйної оренди активiв в сумi 856 тис.грн.; iншi -вiдшкодування залiзничного тарифу, проценти за депозитами, банкiвськi вiдсотки, iншi - 11104 тис.грн. - у статтю "Адмiнiстративнi витрати" по рядку 2130 звiту включенi адмiнiстративнi витрати поточного звiтного перiоду в сумi 13855 тис.грн.; - у статтю "Витрати на збут" по рядку 2150 звiту включенi витрати, пов'язанi зi збутом товарної продукцiї, що виробляється пiдприємством - витрати на утримання пiдроздiлiв збиту, рекламу, транспортування продукцiї в сумi 100160 тис.грн.; - у статтi "Iншi операцiйнi витрати" по рядку 2180 в сумi 3667 тис.грн. вiдображенi видатки отриманi протягом поточного року, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме: витрати на ре культивацiйнi роботи в сумi 443 тис.грн.; собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв в сумi 107 тис.грн.; втрати вiд операцiйної курсової рiзницi в сумi 630 тис.грн.; втрати вiд знецiнення запасiв в сумi 381 тис.грн.; визнанi штрафи, пенi, неустойки в сумi 71 тис.грн.; витрати на вiдрядження в сумi 20 тис.грн.; комунальнi послуги в сумi 2 тис.грн.; матерiальна допомога в сумi 2 тис.грн.; податки та збори в сумi 42 тис.грн.; ПДВ, не вiднесений до складу податкового кредиту в сумi 97 тис.грн.; витрати з навчання в сумi 4 тис.грн.; представницькi витрати в сумi 136 тис.грн.; витратнi матерiали, МШП в сумi 39 тис.грн.; витрати з оренди землi в сумi 830 тис.грн.; ПДВ iз перевищення звичайної цiни над цiною реалiзацiї в сумi 224 тис.грн. iншi в сумi 639 тис.грн. - у статтi "Iншi доходи" по рядку 2240 звiту в сумi 50087 тис.грн., вiдображено: дохiд вiд продажу фiнансових iнвестицiй в сумi 49976 тис.грн.; дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi в сумi 79 тис.грн.; дохiд вiд оприбуткування запасiв в сумi 32 тис.грн. - у статтi "Фiнансовi витрати" по рядку 2250 звiту в сумi 685 тис.грн. вiдображенi витрати на сплату вiдсоткiв за розстрочку платежу при придбаннi ОЗ у фiнансову оренду - у статтi "Iншi витрати" по рядку 2270 звiту в сумi 58617 тис.грн. вiдображенi витрати поточного року, не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства: Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй в сумi 58610 тис.грн. вартiсть списаних необоротних активiв - 7 тис.грн.; У роздiлу II Звiту про фiнансовi результати вiдображена структура операцiйних витрат пiдприємства за вiдповiдними елементними яких зазнало пiдприємство протягом звiтного перiоду. Собiвартiсть реалiзованих товарiв, запасiв, iноземної валюти у цьому роздiлi не наводиться.


Керівник

 

(підпис)

Гордiєнко Денiс Геннадiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Чернишова Вiкторiя Володимирiвна