ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002
Територія   за КОАТУУ 1422085006
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глин і каоліну за КВЕД 08.12
Середня кількість працівників 201    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 85053 Донецька область Добропiльський район селище Дорожнє станцiя Мерцалово, т.0626-66-88-00
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 195 275
первісна вартість 1001 1404 1571
накопичена амортизація 1002 1209 1296
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8830 11178
Основні засоби: 1010 34750 34702
первісна вартість 1011 79174 84057
знос 1012 44424 49355
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
67105 9234
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 110880 55389
II. Оборотні активи
Запаси 1100 56682 65564
Виробничі запаси 1101 6308 3170
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 50374 62394
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 65831 60048
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 1181
з бюджетом 1135 37116 48491
у тому числі з податку на прибуток 1136 30383 40104
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 993 1988
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 5027 74729
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 5027 74729
Витрати майбутніх періодів 1170 10427 18363
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 35 35
Усього за розділом II 1195 176111 270399
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 286991 325788

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 527 527
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 1583 1583
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 885 885
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 261205 305297
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 264200 308292
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2796 737
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 3753 1688
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 6549 2425
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 2797 2166
за товари, роботи, послуги 1615 12297 11190
за розрахунками з бюджетом 1620 931 1417
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 54 63
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0
за одержаними авансами 1635 0 16
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 163 219
Усього за розділом IІІ 1695 16242 15071
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 286991 325788

Примітки: У 2013р. ведення бухгалтерського облiку ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" здiйснювалося згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.99р. №996-ХIV та iнших нормативних документiв, що регламентують питання органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Протягом року забезпечена безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрна оцiнка активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Основна концептуальна методика ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалась на пiдставi наказу про обрану облiкову полiтику вiд 03.01.2012р. №3/1-П. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовуються норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Застосовувється План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. З метою забезпечення необхiдної деталiзацiї облiково-економiчної iнформацiї фiнансовому директору дозволяється своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахункiв. Застосовується журнально-ордерна система облiку. Технологiя обробки облiкової iнформацiї - iз застосуванням автоматизованої системи бухгалтерського облiку "1С : Бухгалтерiя 7.7". Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року пiдприємство на основi даних бухгалтерського облiку склало рiчну фiнансову (бухгалтерську) звiтнiсть. Складання Балансу (Звiту про фiнансовий стан), здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Згiдно вимог ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року, зi змiнами та доповненнями, з метою пiдтвердження правильностi та достовiрностi вiдображення даних у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, на пiдставi наказу №229-п вiд 26.11.2013р. на пiдприємствi здiйснювалась iнвентаризацiя активiв та зобов'язань. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" визнало, що ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi минулих подiй, використання яких призведе до надходження економiчних вигод, визнанi в поточному роцi активами пiдприємства. Актив вiдображався у балансi лише за умови, що його оцiнка може бути достовiрно та вiрогiдно визначена й очiкується одержання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з його використанням. Класифiкацiя активiв пiдприємства проведена вiдповiдно до нормативних вимог вiдповiдних П(С)БО - Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. На балансi пiдприємства на 31.12.2013р. враховуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю 1571 тис.грн., що визнанi нематерiальними активами вiдповiдно до П(С)БО 8 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України №242 вiд 18.10.1999р. Сума зносу станом на 31.12.2013р. становить 1296 тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2013р. становить 275 тис.грн. Пiдприємством прийняте рiшення про застосування прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї виходячи з термiну корисного використання конкретного виду нематерiального активу (п.27 ПБО-8). Переоцiнка НМА на дату балансу не здiйснювалась, оскiльки їх залишкова вартiсть не вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу та у вiдношеннi даних активiв не iснує активного ринку (п.19 ПБО - 8). До складу НМА станом на 31.12.2013р. вiднесено: - права користування природними ресурсами первiсною вартiстю 39 тис.грн., накопичена амортизацiя - 39 тис.грн., залишкова вартiсть - 0 тис.грн. - права на об'єкти промислової власностi первiсною вартiстю 1 тис.грн., накопичена амортизацiя - 1 тис.грн., залишкова вартiсть - 0 тис.грн. - авторське право та сумiжнi з ним права первiсною вартiстю 1512 тис.грн., накопичена амортизацiя - 1239 тис.грн. , залишкова вартiсть - 273 тис.грн. - iншi нематерiальнi активи первiсною вартiстю 19 тис.грн., накопичена амортизацiя - 17 тис.грн. , залишкова вартiсть - 2 тис.грн. У р.1005 Балансу вiдображено вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй в сумi 11178 тис.грн. , в т.ч.: - В придбання (виготовлення) основних засобiв - 417 тис.грн. - В придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв - 5506 тис.грн. - В придбання (створення) нематерiальних активiв - 5255 тис.грн. Пiдприємством проведено аналiз та класифiкацiя основних засобiв на предмет вiдповiдностi їх вимогам П(С)БО 7 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України №92 вiд 27.04.2000р., зазначенi об'єкти ОЗ, визнанi активами. Вiдповiдно до п.26 П(С)БО 7 пiдприємство обрало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Протягом року Товариством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв ОЗ, оскiльки їх залишкова вартiсть значно (бiльш нiж на 10%) не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi на дату балансу (п.16 П(С)БО 7). Станом на 01.01.2013р. враховуються основнi засоби первiсною вартiстю 79174 тис.грн., накопичена амортизацiя становить 44424 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 34750 тис.грн. У 2013р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" було здiйснено придбання об'єктiв основних засобiв загальною вартiстю 9447 тис. грн., в тому числi (тис.грн.): - будинки, споруди та передавальнi пристрої на загальну суму 190 тис. грн., - машини та обладнання на загальну суму 8430 тис.грн., - транспортнi засоби на загальну суму 439 тис. грн., - iнструменти, прилади на загальну суму 251тис. грн. - iншi основнi засоби на загальну суму 14 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на загальну суму 123 тис.грн. Безоплатного отримання об'єктiв основних засобiв не вiдбувалось. Основнi засоби вiдповiдно до п.33 П(С)БО 7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку лiквiдацiї, безоплатної передачi або при невiдповiдностi критерiям визначення основних засобiв. За 2013р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 4564 тис. грн. (знос - 4515 тис.грн.) групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - первiсна вартiсть 32 тис.грн. (знос - 27 тис.грн.) - машини та обладнання -первiсна вартiсть 3888 тис.грн. (знос - 3878 тис.грн.) - транспортнi засоби -первiсна вартiсть 581 тис.грн. (знос - 566 тис.грн.) - iнструменти, прилади та iнвентар - первiсна вартiсть 41 тис.грн. (знос - 24 тис.грн.) - iншi основнi засоби - первiсна вартiсть 10 тис.грн. (знос - 8 тис.грн.) - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть 12тис.грн. (знос - 12 тис.грн.) Нарахування амортизацiї основних засобiв (крiм МНМА) здiйснюється за прямолiнiйним методом. У 2013 роцi нарахована амортизацiя основних засобiв за прямолiнiйним методом у сумi 9446 тис.грн. По групах основних засобiв: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1205 тис.грн. - машини та обладнання - 6233 тис.грн. - транспортнi засоби - 1719 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар - 144 тис.грн. - iншi основнi засоби - 4 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 119 тис.грн. - природнi ресурси - 22 тис.грн. Амортизацiя МНМА у 2013 роцi нараховується у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання об'єктiв. На балансi пiдприємства на 31.12.2013р. враховуються основнi засоби на суму 84057 тис.грн. Станом на 31.12.2013р. накопичена амортизацiя становить 49355 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 34702 тис.грн., в т.ч. по групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої: первiсна вартiсть - 21088 тис.грн., знос - 12691 тис.грн., залишкова вартiсть - 8397 тис.грн. - машини та обладнання: первiсна вартiсть - 44750 тис.грн., знос - 27010 тис.грн., залишкова вартiсть - 17740 тис.грн. - транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 8200 тис.грн., знос - 4068 тис.грн., залишкова вартiсть - 4132 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 1129 тис.грн., знос - 653 тис.грн., залишкова вартiсть - 476 тис.грн. - iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 32 тис.грн., знос - 19 тис.грн., залишкова вартiсть - 13тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть - 190 тис.грн., знос - 184 тис.грн., залишкова вартiсть - 6 тис.грн. - природнi ресурси : первiсна вартiсть - 8668 тис.грн., знос - 4730 тис.грн., залишкова вартiсть - 3938 тис.грн. Станом на дату балансу Товариство має у фiнансовiй орендi - транспортнi засоби первiсною вартiстю 1062 тис.грн., знос - 675 тис.грн., машини та обладнання первiсною вартiстю 4404 тис.грн., знос - 3973 тис.грн. На балансi пiдприємства на 31.12.2013р. присутнi активи, що визнанi як довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнфiну України №91 вiд 26.04.2000р. Вартiсть фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств на дату балансу складає 9234 тис.грн. Зроблений аналiз запасiв на предмет вiдповiдностi критерiям П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнфiну України №246 вiд 20.10.1999р. (зi змiнами та доповненнями), за результатами якого не виявлено не придатних до експлуатацiї або реалiзацiї запасiв. Запаси в сумi 65564 тис.грн. вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Загалом облiк вибуття запасiв вiдбувається за методом середньозваженої вартостi, у випадку вибуття запасних частин, матерiалiв та МШП за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Значну частину запасiв складає готова продукцiя - 62394 тис.грн. та виробничi запаси - 3170 тис.грн., данi активи пiдприємства мають високий коефiцiєнт оберту, тому їхня вартiсть у Балансi вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. Переоцiнка вартостi запасiв не провадилася через вiдсутнiсть її необхiдностi. Склад запасiв (65564 тис.грн.) станом на 31.12.2013р.: - сировина та матерiали - 2414 тис.грн.; - паливо - 401 тис.грн.; - тара i тарнi матерiали - 69 тис.грн.; - запаснi частини - 185 тис.грн.; - МШП - 101 тис.грн. - готова продукцiя - 62394 тис.грн. Проведений аналiз всiєї дебiторської заборгованостi що до якої iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, дозволив Товариству визнати дебiторську заборгованiсть у складi активу. Довгострокова дебiторська заборгованiсть на дату балансу вiдсутня. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги за строком непогашення знаходиться у рамках операцiйного циклу, строк погашення - 12 мiсяцiв. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2013р. складає 60048 тис.грн.: АПБ-ЦЕГЛА ТОВ Ж/д тариф 16 тис.грн. Зевс Керамiка ПрАТ 5 224 тис.грн. Керамiчнi маси Донбасу ТОВ 205 тис.грн. Малинiвський склозавод ТОВ 69 тис.грн. СБК" Глина ПрАТ з II 466 тис.грн. Славутський к-т ГЛИНА "Будфарфор" ПАТ 58 тис.грн. Славутський к-т Ж/Д тариф "Будфарфор" ПАТ 19 тис.грн Церсанiт Iнвест Глина ТОВ 2 671 тис.грн. Церсанiт Iнвест ж/д тариф 446 тис.грн. Sibelko Poland Sp.z.o.o. 5 912 тис.грн. Sibelco Ukrainian Trading 44 949 тис.грн. Iншi (до 10 тис.грн.) 13 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2013р. складає 48491 тис.грн. : - з податку на додану вартiсть - 8387 тис.грн. - з податку на прибуток - 40104 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 1181 тис.грн., в т.ч: Асоцiацiя землеустрою 65 тис.грн. АТКО ТОВ 78 тис.грн. Донецька залiзниця 442 тис.грн. Криворiзька РЕС Актив 153 тис.грн. Ластiвка ЛТД 146 тис.грн. ОМ-Метпромгруп ТОВ 16 тис.грн. Порше Лiзiнг Україна 38 тис.грн. ПРОФЛАЙН ПП 11 тис.грн. Трансбудiннжинирiнг 30 тис.грн. Юнiвест Препрес ТОВ 23 тис.грн. Iншi (менш 10 тис.грн.) - 179 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013р. складає 1988 тис.грн.: за договором возвратної фiнансової допомоги - 1850 тис.грн., за iншими операцiями 79 тис.грн., з iндивiдуального страхування 59 тис.грн. При аналiзi грошових коштiв встановлено, що на пiдприємствi на дату балансу числяться кошти в смумi 74729 тис.грн., в т.ч.: в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 1744 тис.грн. та в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 72985тис.грн. Проаналiзовано склад витрат майбутнiх перiодiв на вiдповiднiсть їх вимогам П(С)БО. Наявне сальдо за рахунком 39 "Витрати майбутнiх перiодiв" в сумi 18363 тис.грн. на кiнець звiтного перiоду визнано, як актив, вiдображений за статтею балансу "Витрати майбутнiх перiодiв". У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображенi витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв: витрати комп. Зв'язку - 5 тис.грн., витрати зi страхування - 99 тис.грн., витрати на пiдписку - 31 тис.грн., с/г втрати та збитки - 5741тис.грн., послуги генпiдрядника з проведення розкривних робiт - 12487тис.грн. Статутний капiтал Товариства - зафiксований в установчих документах, як загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства - вiдповiдає Статуту вiдображеному в Балансi в розмiрi 527 тис.грн. Заявлений Статутний капiтал Товариства на дату балансу 31.12.2013р. дорiвнює сплаченому. Бухгалтерський облiк статутного капiталу ведеться згiдно "Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" та "Iнструкцiєю по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затверджених наказом Мiнфiну України №291 вiд 30.11.1999р. на балансовому рахунку четвертого класу 40 "Статутний капiтал". Сальдо на цьому рахунку на 31.12.2013р. вiдповiдає розмiру статутного капiталу, який зафiксовано в установчих документах. Аналiтичний бухгалтерський облiк капiталу ведеться по кожному засновнику (учаснику) Товариства. У статтю "Iнший додатковий капiтал" на початок та на кiнець року у сумi 1 583 тис.грн. вiднесенi рiзницi мiж курсами перерахунку внеску у Статутний фонд, визначений в iноземнiй валютi (дол.США), - за курсом НБУ та курсом, затвердженим засновниками в Установчому договорi. Протягом звiтного перiоду у додатковому капiталi змiни не вiдбувалися. Протягом року Товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї. На кiнець звiтного перiоду вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнiй. Згiдно вимог ст.14 Закону України "Про господарськi товариства" вiд 14.10.1992 р. №2692-ХII (зi змiнами та доповненнями), Товариством у попереднiх роках був сформований резервний капiтал у розмiрi 885 тис.грн. Протягом звiтного року змiн у резервному капiталi не вiдбувалося. Нерозподiлений прибуток на початок звiтного перiоду склав - 261205 тис.грн. Протягом звiтного року був отриманий прибуток в сумi 44092 тис.грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду склав - 305297 тис.грн. Згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнфiну України №353 вiд 28.12.2000р. Товариством проведено аналiз рiзницi мiж прибутком податковим та прибутком облiковим за 2013 рiк з метою виявлення тимчасових та постiйних рiзниць. Вiдстроченi податковi зобов'язання станом на 31.12.2013р. складають 737 тис.грн. На дату балансу проведена iнвентаризацiя зобов'язань з метою класифiкацiї зобов'язань вiдповiдно до нормативних вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання", яка пiдтвердила реальнiсть розмiру зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ". У складi iнших довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2013р. вiдображена вартiсть зобов'язань за договорами фiнансового лiзiнгу в сумi 1688 тис.грн. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - це поточна частина в довгострокових зобов'язаннях за договорами фiнансового лiзингу, яка на дату балансу складає 2166 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2013р. складає 11190 тис.грн.: Аквавiта-Тур ТОВ 37 тис.грн. Благов В. ФОП 33 тис.грн. Бородавкiн Н.Н. ФОП 13 тис.грн. Бюро ВЕРIТАС 13 тис.грн. Галь-Дженералтранс ДФ 206 тис.грн. ДОНБАСЬКА ЕКСКАВАЦIЙНА КОМПАНIЯ ТОВ 7151 тис.грн. ДХЛ Iнтернешнл ЗАТ 47 тис.грн. ЕТС ООО 38 тис.грн. Iл'єнко Л.Н. ФОП 150 тис.грн. Каравай Агрофiрма ТОВ 25 тис.грн. Катоiл Плюс ТОВ 35 тис.грн. Кедя К.П. 21 тис.грн. Кравченко К.Л. 22 тис.грн. ЛтС Лимитед 62 тис.грн. Мариупольський порт 13 тис.грн. Металл-Трейд ТОВ 303 тис.грн. Орхiдея ПП 38 тис.грн. Параллель-М ЛТД ООО 29 тис.грн. РОСЕКСПЕРТ ТОВ 81 тис.грн. С.К.С. -ТРАНС ТОВ 256 тис.грн. Транс Реал Груп ТОВ 13 тис.грн. ТРАНС СIСТЕМ ЛОДЖIСТIКС 24 тис.грн. Феодосийский порт 1299 тис.грн. Феодосiйська фiлiя ДП "АМПУ" 52 тис.грн. Юнiвест препрес ТОВ 27 тис.грн. SCR-Sibelco NV 1104 тис.грн. Iншi (менш 10 тис.грн.) 98 тис.грн. У складi поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2013р. вiдображена заборгованiсть з податкiв та зборiв в сумi 1417 тис.грн., а саме: - плата за землю - 129 тис.грн. - екологiчний податок - 7 тис.грн. - плата за користування надрами - 1280 тис.грн. - податок на нерухомiсть - 1 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання - це сальдо рахунку 6441 "Податковий кредит" станом на 31.12.2013р. в сумi 219 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Гордiєнко Денiс Геннадiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Чернишова Вiкторiя Володимирiвна