ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 12.04.2013
Кворум зборів** 100
Опис Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося. Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Звiт Виконавчого органу про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу, затвердження результатiв дiяльностi (рiчного звiту) Товариства за 2012 рiк. 4. Звiт Наглядової Ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 5. Звiт i висновки Ревiзора про дiяльнiсть товариства в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 6. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2012 рiк. 7. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Переобрання членiв Наглядової ради. 9. Затвердження винагороди та умов цивiльно - правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової Ради. 10. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з членами Наглядової Ради. 11. Затвердження положень про Загальнi збори, Виконавчий орган, Наглядову Раду та Ревiзора Товариства. 12. Прийняття рiшення про попереднє затвердження будь - яких значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення цих рiчних загальних зборiв акцiонерiв. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Олену Кучинську Текст рiшення, прийнятого з першого питання порядку денного: Обрати п. Олену Кучинську Головою Зборiв. Обрати п. Ольгу Гаврилюк Секретарем Зборiв. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Ольгу Гаврилюк Текст рiшення, прийнятого з другого питання порядку денного: Обрати п. Олександру Мальцеву Головою Лiчильної Комiсiї. Обрати п. Олену Сенюто членом Лiчильної Комiсiї. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Звiт Генерального директора Товариства п. Дениса Гордiєнка про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та п. Ольгу Гаврилюк Текст рiшення, прийнятого з третього питання порядку денного: Затвердити результати дiяльностi (рiчний звiт) Товариства за 2012 рiк та визнати роботу Генерального директора Товариства задовiльною. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Олену Кучинську Текст рiшення, прийнятого з четвертого питання порядку денного: Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства та прийняти його до вiдома. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Тiмотi Джона Вудхауза Текст рiшення, прийнятого з п'ятого питання порядку денного: Затвердити звiт Ревiзора Товариства та прийняти до вiдома висновки Ревiзора про дiяльнiсть Товариства у 2012 роцi. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Ольгу Гаврилюк Текст рiшення, прийнятого з шостого питання порядку денного: Розподiлити чистий прибуток в розмiрi 54 130 000 грн. (п'ятдесят чотири мiльйона сто тридцять тисяч гривень) серед акцiонерiв шляхом виплати дивiдендiв. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Ольгу Гаврилюк Текст рiшення, прийнятого з сьомого питання порядку денного: Розгляд питання щодо виплати чистого прибутку Товариства в розмiрi 54 130 000 грн. (п'ятдесят чотири мiльйона сто тридцять тисяч гривень) в якостi рiчних дивiдендiв акцiонерам Товариства перенести на наступнi загальнi збори, якi вiдбудуться у 2013 роцi. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Ольгу Гаврилюк Текст рiшення, прийнятого з восьмого питання порядку денного: Переобрати на строк 2 роки представникiв акцiонера "WORLD CERAMIC MINERAL B.V." - п. Жана Люка Делершнайдера (Jean Luc Deleersnyder) та п. Феликса Морено Диаза (Felix Moreno Diaz) членами Наглядової Ради Товариства. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Олену Кучинську Текст рiшення, прийнятого з дев'ятого питання порядку денного: Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди членам Наглядової Ради за виконання їх обов'язкiв, (Додаток 1. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Олену Кучинську Текст рiшення, прийнятого з десятого питання порядку денного: Уповноважити Генерального директора Товариства п. Дениса Гордiєнка пiдписати договiр з членом Наглядової Ради Товариства. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Ольгу Гаврилюк Текст рiшення, прийнятого з одинадцятого питання порядку денного: Затвердити наступнi положення Товариства: Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства; Положення про Ревiзора Товариства; Положення про Виконавчий орган Товариства. (Додатки 2,3,4,5). З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Ольгу Гаврилюк Текст рiшення, прийнятого з дванадцятого питання порядку денного: Затвердити, що Товариство може укладати iстотнi договори, тобто такi типи договорiв: договiр купiвлi-продажу глини, договори про надання транспортних послуг та фiнансового лiзингу, за умови, що загальна сума кожного типу договору не повинна перевищувати 55 мiльйонiв доларiв США.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 21.06.2013
Кворум зборів** 100
Опис Загальнi збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Прийняття рiшення про продаж частки в Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЕРАМIЧНI МАСИ ДОНБАСУ". 4. Надання повноважень на пiдписання договору купiвлi-продажу частки у Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЕРАМIЧНI МАСИ ДОНБАСУ" та усiх необхiдних документiв, пов'язаних з продажем частки в Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЕРАМIЧНI МАСИ ДОНБАСУ" вiд iменi Товариства. 5. Прийняття рiшення про затвердження усiх змiн (включаючи але не обмежуючись новою редакцiю) до Статуту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЕРАМIЧНI МАСИ ДОНБАСУ" необхiдних для або пов'язаних iз продажем частки у Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЕРАМIЧНI МАСИ ДОНБАСУ" вiд iменi Товариства. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Олену Кучинську Текст рiшення, прийнятого з першого питання порядку денного: Обрати п. Олену Кучинську Головою Зборiв. Обрати п. Ольгу Гаврилюк Секретарем Зборiв. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Ольгу Гаврилюк Текст рiшення, прийнятого з другого питання порядку денного: Обрати п. Олександру Мальцеву Головою Лiчильної Комiсiї. Обрати п. Олену Сенюто членом Лiчильної Комiсiї. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Ольгу Гаврилюк Текст рiшення, прийнятого з третього питання порядку денного: Прийняти рiшення про продаж частки у розмiрi 99,9271% в Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЕРАМIЧНI МАСИ ДОНБАСУ" (код ЄДРПОУ 32359731, мiсцезнаходження: 84100, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Гончарна, 8), на умовах викладених в проектi Договору купiвлi-продажу частки у Статутному капiталi, (Додаток 2). З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Олену Кучинську Текст рiшення, прийнятого з четвертого питання порядку денного: Надати повноваження Генеральному директору Товариства п. Денису Гордiєнко погодити строки та умови, необхiднi для укладання договору купiвлi-продажу частки у Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЕРАМIЧНI МАСИ ДОНБАСУ", пiдписати його та усi необхiднi документи пов'язанi з укладенням цього договору вiд iменi Товариства. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Ольгу Гаврилюк Текст рiшення, прийнятого з п'ятого питання порядку денного: Затвердити усi змiни (включаючи але не обмежуючись новою редакцiю) до Статуту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЕРАМIЧНI МАСИ ДОНБАСУ" необхiднi для або пов'язанi iз продажем частки у Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КЕРАМIЧНI МАСИ ДОНБАСУ" вiд iменi Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.