ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/н00д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 2154 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 15342 X X
Усього зобов'язань X 17496 X X
Опис Станом на дату балансу загальна сума визнаних товариством зобов'язань складає 17496 тис.грн. Складовими цих зобов'язань є: - Податковi зобов'язання: вiдстроченi податковi зобов'язання в сумi 737 тис.грн. та поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом в сумi 1417 тис.грн. - Iншi зобов'язання в сумi 15342 тис.грн., а саме: - Iншi довгостроковi забов'язання- 1688 тис.грн, - Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 2166 тис.грн. - Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 11190 тис.грн. - Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 63 тис.грн. - Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 16 тис.грн. - Iншi поточнi зобов'язання - 219 тис.грн.