ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 34590 34543 0 0 34590 34543
будівлі та споруди 9266 8252 0 0 9266 8252
машини та обладнання 15554 17741 0 0 15554 17741
транспортні засоби 5427 4132 0 0 5427 4132
інші 4343 4418 0 0 4343 4418
2. Невиробничого призначення: 160 159 0 0 159 160
будівлі та споруди 150 144 0 0 150 144
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 10 15 0 0 10 15
Усього 34750 34702 0 0 34750 34702
Опис Станом на 01.01.2013р. враховуються основнi засоби первiсною вартiстю 79174 тис.грн., накопичена амортизацiя становить 44424 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 34750 тис.грн. Розбiжностi мiж даними, наведеними в цьому роздiлi на кiнець 2012р. та даними на початок 2013р. вiдбулися у зв'язку iз уточненням залишкової вартостi по групах. Ступiнь використання основних засобiв (розраховується як кiлькiсть основних засобiв, що використовуються на пiдприємствi, подiлена на загальну кiлькiсть основних засобiв та помножена на 100) по групах складає: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 100 %, - машини та обладнання - 99 %, - транспортнi засоби - 98 %, - iншi основнi засоби - 100 %. Ступiнь зносу основних засобiв (розраховується як сума накопиченого зносу основних засобiв подiлена на первiсну (переоцiнену) вартiсть основних засобiв та помножена на 100) по групах станом на 31.12.2013р. : Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 60 %, Машини та обладнання - 60%, Транспортнi засоби - 50 %, Iнструменти, прилади - 58 %, Iншi основнi засоби - 59 %, МНМА - 97% Природнi ресурси - 55%. Переважна бiльшiсть основних засобiв (крiм отриманих у фiнансовий лiзинг) товариства є його власнiстю. Виходячи з цього товариству належать усi складовi права власностi, а саме правочини використання, розпорядження та володiння об'єктами основних засобiв усiх груп. Товариство самостiйно (а не на пiдставi договорiв оренди та iнших договорiв щодо тимчасового користування) визначає термiни та умови не тiльки користування майном, а й володiнням та розпорядження ним. Основнi засоби Товариство має намiр використовувати на протязi перiоду, у який вони будуть брати участь у процесi виробництва або поставки товарiв, надання послуг, виконання робiт, для здiйснення адмiнiстративних цiлях та у iнших напрямках, що призводять (або призведуть) до економiчних вигод. Товариством може буди здiйсненi модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання та iн. об`єктiв основних засобiв, що призведе до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд їх використання (у тому числi й збiльшення строку використання), нiж попередньо очiкувалось. Термiн користування основними засобами виробничого i невиробничого призначення вiд 1 до 20 рокiв. Групи визначаються в залежностi вiд технiчного використання з наступними сроками використання: - будiвлi - 20 рокiв; - машини та обладнання - 5 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв; - iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки; - iншi основнi засоби - 12 рокiв. Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих потреб товариства. Лiзинговi платежi сплачуються щомiсячно. Вiдповiдно до умов договору усi ризики щодо псування, пошкодження, втрати цих об'єктiв несе товариство. У разi виникнення вказаних ризикiв товариство, як лiзингоодержувач, зобов'язане вiдремонтувати об'єкти або їх частини, або замiнити частини на новi. Оренднi платежi сплачуються щомiсячно. Витрати на ремонт орендованих засобiв здiйснюються орендарем за власний рахунок. Отриманi в фiнансову оренду основнi засоби станом на 31.12.2013р.: - транспортнi засоби первiсною вартiстю 1062 тис.грн., знос - 675 тис.грн., - машини та обладнання первiсною вартiстю 4404 тис.грн., знос - 3973 тис.грн. У 2013р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" було здiйснено придбання об'єктiв основних засобiв загальною вартiстю 9447 тис. грн., в тому числi (тис.грн.): - будинки, споруди та передавальнi пристрої на загальну суму 190 тис. грн., - машини та обладнання на загальну суму 8430 тис.грн., - транспортнi засоби на загальну суму 439 тис. грн., - iнструменти, прилади на загальну суму 251тис. грн. - iншi основнi засоби на загальну суму 14 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на загальну суму 123 тис.грн. Безоплатного отримання об'єктiв основних засобiв не вiдбувалось. Основнi засоби вiдповiдно до п.33 П(С)БО 7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку лiквiдацiї, безоплатної передачi або при невiдповiдностi критерiям визначення основних засобiв. За 2013р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 4564 тис. грн. (знос - 4515 тис.грн.) групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - первiсна вартiсть 32 тис.грн. (знос - 27 тис.грн.) - машини та обладнання -первiсна вартiсть 3888 тис.грн. (знос - 3878 тис.грн.) - транспортнi засоби -первiсна вартiсть 581 тис.грн. (знос - 566 тис.грн.) - iнструменти, прилади та iнвентар - первiсна вартiсть 41 тис.грн. (знос - 24 тис.грн.) - iншi основнi засоби - первiсна вартiсть 10 тис.грн. (знос - 8 тис.грн.) - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть 12тис.грн. (знос - 12 тис.грн.) Нарахування амортизацiї основних засобiв (крiм МНМА) здiйснюється за прямолiнiйним методом. У 2013 роцi нарахована амортизацiя основних засобiв за прямолiнiйним методом у сумi 9446 тис.грн. По групах основних засобiв: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1205 тис.грн. - машини та обладнання - 6233 тис.грн. - транспортнi засоби - 1719 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар - 144 тис.грн. - iншi основнi засоби - 4 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 119 тис.грн. - природнi ресурси - 22 тис.грн. Амортизацiя МНМА у 2013 роцi нараховується у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання об'єктiв. Станом на 31.12.2013р.: - основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, не має - оформлених у заставу основних засобiв не має. У податковiй заставi не знаходяться. - цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. - утрачених внаслiдок надзвичайних подiй у 2013 роцi основних засобiв не має. Iнвентаризацiя об'єктiв основних засобiв проводилась на пiдприємствi станом на 1 грудня 2013р. (наказ №229-п вiд 26.11.2013р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї"). Надлишкiв та нестач основних засобiв не виявлено.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 308292 264200
Статутний капітал (тис.грн.) 527 527
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 527 527
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(308292.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(527.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.