ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Гордiєнко Денiс Геннадiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 23354002
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Донецька область, Добропiльський район, селище Дорожнє, 85053, станцiя Мерцалово
5. Міжміський код, телефон та факс 0626-66-88-00, 0626-66-88-06
6. Електронна поштова адреса office@clays.com.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

79, Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

25.04.2014

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.clays.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.04.2014

(дата)