ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002
Територія   за КОАТУУ 1422085006
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глин і каоліну за КВЕД 08.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 415157 377165
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 13011 10250
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 140 130
Бюджету податку на додану вартість 040 42988 38672
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (354425) (337202)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (14694) (13092)
Витрат на відрядження 110 (550) (178)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (4) (11)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (33281) (25417)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (6262) (5051)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (13729) (10290)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (12979) (9494)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 35372 25482
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 35372 25482
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (6300) (0)
необоротних активів 250 (0) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -6300 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -6300 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 11989 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (11989) (0)
Сплачені дивіденди 350 (36000) (24000)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -36000 -24000
Рух коштів від надзвичайних подій 380 17 8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -35983 -23992
Чистий рух коштів за звітний період 400 -6911 1490
Залишок коштів на початок року 410 11976 10367
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -38 119
Залишок коштів на кінець року 430 5027 11976

Примітки: Складання "Звiту про рух грошових коштiв", здiйснювалось згiдно П(С)БО 4 затвердженого наказом Мiнфiну України №87 вiд 31.03.1999р., та iнших положень. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi визначався шляхом коригування фiнансового результату вiд звичайної дiяльностi до оподаткування (прибуток -415157 тис.грн.) на суми надходжень та видаткiв: - повернення авансiв склало -13011 тис.грн; -вiдсоткiв за поточними рахунками вiд установ банкiв склало -140 тис.грн; - повернення з бюджету податку на додану вартiсть склало- 42988 тис.грн. -витрачено на оплату товарiв (робiт, послуг) склало за 2012 рiк -354425 тис.грн; - витрати на оплату працi склало- 14694 тис.грн; - витрати на вiдрядження склало -550 тис.грн; - зобов'язань з податку на додану вартiсть склало -4 тис.грн; - зобов'язань з податку на прибуток склало -33281 тис.грн; - вiдрахування на соцiальнi заходи склало -6262 тис.грн; - зобов'язань з iнших податкiв i зборiв склало-13729 тис.грн; - iншi витрачання пов'язанi iз сплатою iнших послуг невиробничого характеру - 12979 тис.грн. - придбання фiнансових iнвестицiй - 6300 тис.грн. - сплаченi дивiденди за 2011рiк - 36000 тис.грн.; - рух коштiв вiд надзвичайних подiй склав 17 тис.грн.; Залишок коштiв на початок року, що приведений у рядку 410 звiту про рух грошових коштiв (11976 тис.грн.) i на кiнець року, що приведений у рядку 430 звiту (5027ис.грн.),. Вплив змiн на залишок коштiв склав- -38 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Гордiєнко Денiс Геннадiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Зелiк Олег Семенович