ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002
Територія   за КОАТУУ 1422085006
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глин і каоліну за КВЕД 08.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 383081 338570
Податок на додану вартість 015 13986 13409
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 466 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 368629 325161
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 153001 147906
Валовий:
прибуток 050 215628 177255
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 278506 264643
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 11904 9849
Витрати на збут 080 122989 113680
Інші операційні витрати 090 285872 266352
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 73369 52017
збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи(1) 130 162 16
Фінансові витрати 140 706 233
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 1822 1060
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 71003 50740
збиток 175 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 16890 14449
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 54113 36291
збиток 195 0 0
Надзвичайні:
доходи 200 17 8
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 54130 36299
збиток 225 0 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 51777 48174
Витрати на оплату праці 240 19017 16930
Відрахування на соціальні заходи 250 5723 4537
Амортизація 260 8154 6454
Інші операційні витрати 270 256213 235661
Разом 280 340884 311756

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 100 100
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 100 100
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 541300 362990
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 541300 362990
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 360000

Примітки: Складання "Звiту про фiнансовi результати", здiйснювалось згiдно П(С)БО 3 затвердженого наказом Мiнфiну України №87 вiд 31.03.1999р., та iнших положень. Для заповнення роздiлу I Звiту за формою, передбаченою П(С)БО 3, за даними бухгалтерського облiку визначенi наступнi показники статей звiту: - у рядку 010 звiту вiдображений тiльки валовий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), що вiдповiдає критерiям визнання доходу за ПБО-15 та становить 383081 тис.грн. - у рядку 015 звiту, вiдображений ПДВ, що був включений до складу валового доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в суиi 13986 тис.грн. - у статтю "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" по рядку 040 звiту, включена виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), визначена згiдно П(С)БО 9 "Запаси", 16 "Витрати" в сумi 153001 тис.грн. - у статтi "Iншi операцiйнi доходи" в сумi 278506 тис.грн. по рядку 060 вiдображенi доходи одержанi протягом поточного року та пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме дохiд вiд: реалiзацiї iноземної валюти в сумi 258580 тис.грн.; операцiйної курсової рiзниця в сумi 251 тис.грн., реалiзацiї оборотних активiв в сумi 3102 тис.грн., операцiйної оренди активiв в сумi 960 тис.грн.; дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi в сумi 4 тис.грн. вiдшкодування залiзничного тарифу та банкiвськi вiдсотки 15861 тис.грн. - у статтю "Адмiнiстративнi витрати" по рядку 070 звiту включенi адмiнiстративнi витрати поточного звiтного перiоду в сумi 11904 тис.грн.; - у статтю "Витрати на збут" по рядку 080 звiту включенi витрати, пов'язанi зi збутом товарної продукцiї, що виробляється пiдприємством - витрати на утримання пiдроздiлiв збиту, рекламу, транспортування продукцiї в сумi 122989 тис.грн.; - у статтi "Iншi операцiйнi витрати" по рядку 090 в сумi 285872 тис.грн. вiдображенi видатки отриманi протягом поточного року, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме: витрати на ре культивацiйнi роботи в сумi 6326 тис.грн.; собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти в сумi 255650 тис.грн.; собiвартiсть реалiзацiї оборотних активiв в сумi 1368 тис.грн.; сумнiвнi та безнадiйнi борги в сумi 3188 тис.грн.; втрати вiд операцiйної курсової рiзницi в сумi 281 тис.грн.; втрати вiд знецiнення запасiв в сумi 271 тис.грн.; визнанi штрафи, пенi, неустойки в сумi 11 тис.грн.; витрати з вiдшкодування залiзничного тарифу в сумi 15466 тис.грн.; благодiйнiсть в сумi 308 тис.грн.; витрати на канцтовари - 31 тис.грн.; представницькi витрати в сумi 355 тис.грн. комiсiя банкiв в сумi 256 тис.грн.; ПДВ, що не включається до податкового кредиту в сумi 215 тис.грн.; Iншi - 2146 тис.грн. - у статтi "Iншi доходи" по рядку 130 звiту, вiдображено дохiд вiд оприбуткування запасiв в сумi 162 тис.грн. - у статтi "Фiнансовi витрати" по рядку 140 звiту в сумi 706 тис.грн. вiдображенi витрати на сплату вiдсоткiв за позикою в сумi 60 тис.грн. та сплата вiдсоткiв за розстрочку платежу при придбаннi ОЗ у фiнансову оренду в сумi 646 тис.грн.; - у статтi "Iншi витрати" по рядку 160 звiту в сумi 1822 тис.грн. вiдображенi витрати поточного року, не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства: вартiсть списаних необоротних активiв - 14 тис.грн.; вартiсть маркетингових послуг - 1808 тис.грн. - у статтi Звiту "Надзвичайнi доходи" Товариством вiдображено доход у виглядi страхового вiдшкодування в сумi 17 тис.грн. У роздiлу II Звiту про фiнансовi результати вiдображена структура операцiйних витрат пiдприємства за вiдповiдними елементними яких зазнало пiдприємство протягом звiтного перiоду. Собiвартiсть реалiзованих товарiв, запасiв, iноземної валюти у цьому роздiлi не наводиться. Роздiл III Звiту про фiнансовi результати Товариства за 2012 рiк не заповнювався, тому що простi акцiї або потенцiйнi простi акцiї Товариства вiдкрито не реалiзуються на фондових бiржах, Товариство не перебуває у процесi випуску таких акцiй та не є учасником лiстингу.


Керівник

 

(підпис)

Гордiєнко Денiс Геннадiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Зелiк Олег Семенович