ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за ЄДРПОУ 23354002
Територія   за КОАТУУ 1422085006
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глин і каоліну за КВЕД 08.12
Середня кількість працівників 208    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 85053 Донецька область Добропiльський район селище Дорожнє станцiя Мерцалово
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 46 195
первісна вартість 011 1226 1404
накопичена амортизація 012 1180 1209
Незавершені капітальні інвестиції 020 3528 8830
Основні засоби:
залишкова вартість 030 31352 34750
первісна вартість 031 76253 79174
знос 032 44901 44424
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 60805 67105
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 95731 110880
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 12081 6308
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 38172 50374
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 77961 65831
первісна вартість 161 77961 65831
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 24838 37116
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 3343 993
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 8237 4389
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 3739 638
Інші оборотні активи 250 30 35
Усього за розділом II 260 168401 165684
III. Витрати майбутніх періодів 270 11290 10427
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 275422 286991


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 527 527
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 1583 1583
Резервний капітал 340 885 885
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 243075 261205
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 246070 264200
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 2250 2796
Інші довгострокові зобов'язання 470 2171 3753
Усього за розділом III 480 4421 6549
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 1169 2797
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 21869 12297
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 1337 931
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 0 54
з оплати праці 580 0 0
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 556 163
Усього за розділом IV 620 24931 16242
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 275422 286991
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: У 2012р. ведення бухгалтерського облiку ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" здiйснювалося згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.99р. №996-ХIV та iнших нормативних документiв, що регламентують питання органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Протягом року забезпечена безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрна оцiнка активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Основна концептуальна методика ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалась на пiдставi наказу про обрану облiкову полiтику вiд 03.01.2012р. №3/1-П. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовуються норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. За вiдсутностi необхiдних норм у вiтчизняних П(С)БО застосовувються аналогiчнi норми системи мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi МСБО-МСФЗ (IAS-IFRS) на пiдставi того, що нацiональнi стандарти не можуть суперечити мiжнародним. Застосовувється План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. З метою забезпечення необхiдної деталiзацiї облiково-економiчної iнформацiї фiнансовому директору дозволяється своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахункiв. Застосовується журнально-ордерна система облiку. Технологiя обробки облiкової iнформацiї - iз застосуванням автоматизованої системи бухгалтерського облiку "1С : Бухгалтерiя 7.7". Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року пiдприємство на основi даних бухгалтерського облiку склало рiчну фiнансову (бухгалтерську) звiтнiсть. Згiдно вимог ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року, зi змiнами та доповненнями, з метою пiдтвердження правильностi та достовiрностi вiдображення даних у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, на пiдставi наказу №102-П вiд 26.11.2012р. на пiдприємствi здiйснювалась iнвентаризацiя активiв та зобов'язань. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" визнало, що ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi минулих подiй, використання яких призведе до надходження економiчних вигод, визнанi в поточному роцi активами пiдприємства. Актив вiдображався у балансi лише за умови, що його оцiнка може бути достовiрно та вiрогiдно визначена й очiкується одержання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з його використанням. Класифiкацiя активiв пiдприємства проведена вiдповiдно до нормативних вимог вiдповiдних П(С)БО - Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. На балансi пiдприємства на 31.12.2012р. враховуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю 1404 тис.грн., що визнанi нематерiальними активами вiдповiдно до П(С)БО 8 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України №242 вiд 18.10.1999р. Сума зносу станом на 31.12.2012р. становить 1209 тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2012р. становить 195 тис.грн. Пiдприємством прийняте рiшення про застосування прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї виходячи з термiну корисного використання конкретного виду нематерiального активу (п.27 ПБО-8). Переоцiнка НМА на дату балансу не здiйснювалась, оскiльки їх залишкова вартiсть не вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу та у вiдношеннi даних активiв не iснує активного ринку (п.19 ПБО - 8). До складу НМА станом на 31.12.2012р. вiднесено: - права користування природними ресурсами первiсною вартiстю 39 тис.грн., накопичена амортизацiя - 39 тис.грн. - права на об'єкти промислової власностi первiсною вартiстю 1 тис.грн., накопичена амортизацiя - 1 тис.грн. - авторське право та сумiжнi з ним права первiсною вартiстю 1342 тис.грн., накопичена амортизацiя - 1149 тис.грн. - iншi нематерiальнi активи первiсною вартiстю 22 тис.грн., накопичена амортизацiя - 20 тис.грн. Пiдприємством проведено аналiз та класифiкацiя основних засобiв на предмет вiдповiдностi їх вимогам П(С)БО 7 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України №92 вiд 27.04.2000р., зазначенi об'єкти ОЗ, визнанi активами. На балансi пiдприємства на 31.12.2012р. враховуються основнi засоби на суму 79174 тис.грн. Станом на 31.12.2012р. накопичена амортизацiя становить 44424 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 34750 тис.грн. Вiдповiдно до п.26 П(С)БО 7 пiдприємство обрало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Протягом року Товариством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв ОЗ, оскiльки їх залишкова вартiсть значно (бiльш нiж на 10%) не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi на дату балансу (п.16 П(С)БО 7). Станом на дату балансу Товариство має в наявностi орендованi основнi засоби в операцiйнiй орендi - частину примiщення загальною площею 566,4 кв.м , та у фiнансовiй орендi - транспортнi засоби, машини та обладнання. На балансi пiдприємства на 31.12.2012р. присутнi активи, що визнанi як довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнфiну України №91 вiд 26.04.2000р. Оскiльки сума придбаних голосiв об'єкту фiнансових iнвестицiй лiчить бiльше нiж 25% голосiв всiх учасникiв, даннi об'єкти iнвестування є асоцiйованими пiдприємствами, i вiдображенi в балансi за статтею "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств". Переоцiнка фiнансових iнвестицiй не провадилась, оскiльки для них не iснує активного ринку. Вартiсть фiнансових iнвестицiй на дату балансу складає 67105 тис.грн. Зроблений аналiз запасiв на предмет вiдповiдностi критерiям П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнфiну України №246 вiд 20.10.1999р. (зi змiнами та доповненнями), за результатами якого не виявлено не придатних до експлуатацiї або реалiзацiї запасiв. Запаси в сумi 56682 тис.грн. вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Загалом облiк вибуття запасiв вiдбувається за методом середньозваженої вартостi, у випадку вибуття запасних частин, матерiалiв та МШП за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Значну частину запасiв складає готова продукцiя - 50374 тис.грн. та виробничi запаси - 6308 тис.грн., данi активи пiдприємства мають високий коефiцiєнт оберту, тому їхня вартiсть у Балансi вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. Переоцiнка вартостi запасiв не провадилася через вiдсутнiсть її необхiдностi. Склад запасiв (56682 тис.грн.) станом на 31.12.2013р.: - сировина та матерiали - 5873 тис.грн.; - паливо - 269 тис.грн.; - тара i тарнi матерiали - 8 тис.грн.; - запаснi частини - 82 тис.грн.; - МШП - 76 тис.грн. - готова продукцiя - 50374 тис.грн. Проведений аналiз всiєї дебiторської заборгованостi що до якої iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, дозволив Товариству визнати дебiторську заборгованiсть у складi активу. Довгострокова дебiторська заборгованiсть на дату балансу вiдсутня. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги за строком непогашення знаходиться у рамках операцiйного циклу, строк погашення - 12 мiсяцiв. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012р. складає 65831 тис.грн.: АПБ-ЦЕГЛА ТОВ Глина 553 тис.грн. АПБ-ЦЕГЛА ТОВ Ж/д тариф 122 тис.грн. Белая Церковь Глина 10 тис.грн. Зевс Керамiка ПрАТ 8 553 тис.грн. Iнтеркерама Глина 6 053 тис.грн. Каравай Агрофiрма ТОВ 1 174 тис.грн. Керамiчнi маси Донбасу ТОВ 723 тис.грн. Представництво "СIБЕЛКО ЮКРЕЙНIАН ТРЕЙДIНГ СА" 2 тис.грн. СБК" Глина ПрАТ з II 1 531 тис.грн. СБК" ж/д тариф ПрАТ з II 15 тис.грн. Церсанiт Iнвест Глина ТОВ 1 553 тис.грн. Шахтостроитель Санат 1 тис.грн. Sibelco Ukrainian Trading 45 541 тис.грн. Поточнi фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2012р. складає 37116 тис.грн. : - з податку на додану вартiсть - 6733 тис.грн. - з податку на прибуток - 30383 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012р. складає 993 тис.грн.: Ассоц. землеустроит. орг. 15 тис.грн. Держ.гемолог. центр 1 тис.грн. Добропольеуголь 1 тис.грн. Дон. эксп.технич. центр 5тис.грн. Дон.залiзниця Енергозбут 4 тис.грн. Дон.залiзниця Єдиний технологiчний центр 346 тис.грн. Донецкстандартметрология 1 3 тис.грн. Жеболенко Г.М. ЧП 7тис.грн. Зем-кад. центр ООО 45 тис.грн. Катоил Плюс ООО 37 тис.грн. Київтранспарксервiс КП 2 тис.грн. Компания Оксико ЛтД 1 тис.грн. Криворожская РЭС Актив 109 тис.грн. Ластiвка ЛТД 133 тис.грн. Лемтранс 408/10 М 84 тис.грн. Лемтранс 419/10 Ф 18 тис.грн. Линде Газ Украина 5 тис.грн. Лiга закон ТОВ 4 тис.грн. МЕДIА-ПРО ТОВ 1 тис.грн. Обрий билеты 4 тис.грн. Обрий проживание 4 тис.грн. ПИКТИ Донецкий Проек ЗАО 50 тис.грн. Порше Лiзинг Україна 7 тис.грн. Торезский карьер ООО 2 тис.грн. ТП Славянск 2 тис.грн. ТРАНС СИСТЕМ ЛОДЖИСТIКС 1 тис.грн. Укрестмаркiнвест СП ТОВ 24 тис.грн. УМС связь 20 тис.грн. ФОРТ ООО Издательство 4 тис.грн. Iншi -54 тис.грн. При аналiзi грошових коштiв встановлено, що на пiдприємствi на дату балансу числяться кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 4389тис.грн. та в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 638 тис.грн., тобто тiльки тi, що вiдповiдають критерiям визначення П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд №87 31.03.1999р. Проаналiзовано склад витрат майбутнiх перiодiв на вiдповiднiсть їх вимогам П(С)БО. Наявне сальдо за рахунком 39 "Витрати майбутнiх перiодiв" в сумi 10427 тис.грн. на кiнець звiтного перiоду визнано, як актив, вiдображений за статтею балансу "Витрати майбутнiх перiодiв". У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображенi витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв: витрати зi страхування - 93 тис.грн., витрати на пiдписку перiодичних видань - 10 тис.грн., право на користування програмним продуктом - 5 тис.грн., с/г втрати та збитки - 1748 тис.грн., послуги генпiдрядника з проведення розкривних робiт - 8177 тис.грн., юридичнi послуги - 394 тис.грн. Статутний капiтал Товариства - зафiксований в установчих документах, як загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства - вiдповiдає Статуту вiдображеному в Балансi в розмiрi 527 тис.грн. Заявлений Статутний капiтал Товариства на дату балансу 31.12.2012р. дорiвнює сплаченому. Бухгалтерський облiк статутного капiталу ведеться згiдно "Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" та "Iнструкцiєю по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затверджених наказом Мiнфiну України №291 вiд 30.11.1999р. на балансовому рахунку четвертого класу 40 "Статутний капiтал". Сальдо на цьому рахунку на 31.12.2012р. вiдповiдає розмiру статутного капiталу, який зафiксовано в установчих документах. Аналiтичний бухгалтерський облiк капiталу ведеться по кожному засновнику (учаснику) Товариства. У статтю "Iнший додатковий капiтал" на початок та на кiнець року у сумi 1 583 тис.грн. вiднесенi рiзницi мiж курсами перерахунку внеску у Статутний фонд, визначений в iноземнiй валютi (дол.США), - за курсом НБУ та курсом, затвердженим засновниками в Установчому договорi. Протягом звiтного перiоду у додатковому капiталi змiни не вiдбувалися. Протягом року Товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї. На кiнець звiтного перiоду вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнiй. Згiдно вимог ст.14 Закону України "Про господарськi товариства" вiд 14.10.1992 р. №2692-ХII (зi змiнами та доповненнями), Товариством сформовано резервний капiтал у розмiрi 885 тис.грн. Протягом звiтного року змiн у резервному капiталi не вiдбувалося. Нерозподiлений прибуток (збиток) на кiнець звiтного перiоду склав - 261205 тис.грн. Прийняте рiшення про розподiл прибутку - виплату власникам (дивiдендiв) за результатами 2010 року в розмiрi 24 000 000 грн. Згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнфiну України №353 вiд 28.12.2000р. Товариством проведено аналiз рiзницi мiж прибутком податковим та прибутком облiковим за 2011 рiк з метою виявлення тимчасових та постiйних рiзниць. Зауважень щодо формування вiдстрочених податкових зобов'язань аудиторами не запропоновано. На дату балансу проведена iнвентаризацiя зобов'язань з метою класифiкацiї зобов'язань вiдповiдно до нормативних вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання", яка пiдтвердила реальнiсть розмiру зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ". До складу iнших довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2012р. вiдображена вартiсть зобов'язань за договорами фiнансового лiзiнгу в сумi 3753 тис.грн. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - це поточна частина в довгострокових зобов'язаннях за договорами фiнансового лiзингу, яка на дату балансу складає 2797 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012р. складає 12297 тис.грн.: АТКО- ТРАНС ТОВ 26 тис.грн. Голден Телеком ТОВ 4 тис.грн. ДОНБАСЬКА ЕКСКАВАЦIЙНА КОМПАНIЯ ТОВ 43 тис.грн. Донбасэкскавацiя 649 тис.грн. ДХЛ Iнтернешнл ЗАТ 16 тис.грн. ЕТС ООО 127 тис.грн. Зевс Керамiка ПрАТ 169 тис.грн. Киввер-1 ООО 104 тис.грн. КОМПАНIЯ ПАРТНЕР-С 3 тис.грн. Криворожский РЭс Реак 7 тис.грн. ЛтС Лимитед 61 тис.грн. Мариупольський порт 1 тис.грн. Металл-Трейд ТОВ 248 тис.грн. МК АГРОПРОМ ВД ТОВ 1 тис.грн. Параллель-М ЛТД ООО 36 тис.грн. С.К.С. -ТРАНС ТОВ 36 тис.грн. Транс Реал Груп ТОВ 300 тис.грн. Укртелеком Донецька ф-я 6 тис.грн. Феодосийский порт 112 тис.грн. Юкрейнiєн Парсел Сервiс" ДП 2 тис.грн. SCR-Sibelco NV 994 тис.грн. Sibelco Ukrainian Trading 9 352 тис.грн. У складi поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2012р. вiдображена заборгованiсть з податкiв та зборiв в сумi 931 тис.грн., а саме: - плата за землю - 120 тис.грн. - екологiчний податок - 6 тис.грн. - плата за користування надрами - 801 тис.грн. - збiр за користування радiочастотами - 4 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання - це сальдо рахунку 6441 "Податковий кредит" станом на 31.12.2012р. в сумi 163 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Гордiєнко Денiс Геннадiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Зелiк Олег Семенович