ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2012
Кворум зборів** 100
Опис Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося. Черговi Загальнi Збори Акцiонерiв (надалi - "Збори") ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (надалi - "Товариство") були скликанi 27 квiтня 2012 року об 11:00 (за київським часом) за наступною адресою: вул. Воровського, 24, 4-й поверх, конференц-зал "С", м. Київ, Україна. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах Товариства, було складено 23 квiтня 2012 року о 24:00 (тобто станом на 24:00 за три робочих днi до дати проведення Зборiв Товариства). Загальна кiлькiсть юридичних осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах Товариства, становить 3 (три) особи. Згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах Товариства, пiдготованого вiдповiдно до визначеного чинним законодавством порядку, акцiонери Товариства були належним чином зареєстрованi для участi в Зборах. Згiдно з перелiком акцiонерiв, зареєстрованих для участi в Зборах, наступнi акцiонери були представленi на Зборах та взяли в них участь через своїх окремих представникiв, уповноважених дiяти вiд iменi акцiонерiв на пiдставi довiреностей: "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.", юридична особа, що створена та iснує за законодавством Нiдерландiв (надалi - "WBB B.V."), в особi Ольги Олегiвни Гаврилюк, яка дiє на пiдставi чинної довiреностi, стосовно 49 голосiв, що становить 49% вiд загальної кiлькостi голосiв; "WATTS BLAKE BEARNE AND COMPANY Ltd", юридична особа за законодавством Англiї (надалi - "WBB Со. Ltd."), в особi Олега Михайловича Андрейкiва, який дiє на пiдставi чинної довiреностi, стосовно 1 голосу, що становить 1% вiд загальної кiлькостi голосiв; "WORLD CERAMIC MINERAL B.V.", юридична особа, що створена та iснує за законодавством Нiдерландiв (надалi - "WCM B.V."), в особi Олега Михайловича Андрейкiва, яка дiє на пiдставi чинної довiреностi, стосовно 50 голосiв, що становить 50% вiд загальної кiлькостi голосiв. Отже, загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi були зареєстрованi для участi в Зборах, склала 100 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства. Вiдповiдно до законодавства України та Статуту Товариства, на Зборах присутнiй кворум для прийняття рiшень щодо всiх питань порядку денного, кворум становить 100% голосуючих акцiй та, вiдповiдно, Збори є повноважними. Акцiонери пiдтвердили, що кожен з них був належним чином повiдомлений про скликання Зборiв та їх порядок денний, а також мав змогу переглянути матерiали i документи, необхiднi для прийняття рiшень. Вiдповiдно до рiшення, прийнятого Наглядовою Радою, Протокол № 1 вiд 15 березня 2012 року, членами Реєстрацiйної Комiсiї є панi Ольга Гаврилюк та пан Олег Андрейкiв. Порядок голосування на Зборах: вiдкрите голосування шляхом пiдняття рук (окрiм голосування з 8 питання, яке вирiшуватиметься шляхом кумулятивного голосування). ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Звiт Виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу, затвердження результатiв дiяльностi (рiчного звiту) Товариства за 2011 рiк. 4. Звiт Наглядової Ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 5. Звiт i висновки Ревiзора про дiяльнiсть Товариства в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 6. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2011 рiк. 7. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Обрання Ревiзора Товариства. 9. Встановлення розмiру винагороди, строку повноважень Ревiзора та затвердження умов договору з Ревiзором. Визначення особи уповноваженої пiдписати договiр з Ревiзором. 10. Переобрання члена Наглядової ради. 11. Затвердження винагороди та умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради. 12. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з членом Наглядової Ради. 13. Прийняття рiшення про продаж частки в Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЖЕЖЕЛIВСЬКИЙ КАОЛIН". 14. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору купiвлi-продажу частки у Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЖЕЖЕЛIВСЬКИЙ КАОЛIН" вiд iменi Товариства. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Олега Андрейкiва, який зазначив про необхiднiсть обрання Голови та Секретаря Зборiв. У зв'язку з цим запропоновано обрати п. Олега Андрейкiва Головою Зборiв, а п. Ольгу Гаврилюк - Секретарем Зборiв. Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Рiшення прийняте одностайно. Обрати п. Олега Андрейкiва Головою Зборiв. Обрати п. Ольгу Гаврилюк Секретарем Зборiв. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Ольгу Гаврилюк, яка зазначила про необхiднiсть обрання Лiчильної Комiсiї Зборiв. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Лiчильної Комiсiї п. Олександру Мальцеву, громадянку України, та членом Лiчильної Комiсiї п. Олену Сенюто, громадянку України. Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Рiшення прийняте одностайно. Обрати п. Олександру Мальцеву Головою Лiчильної Комiсiї. Обрати п. Олену Сенюто членом Лiчильної Комiсiї. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Звiт Генерального директора Товариства п. Дениса Гордiєнка про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та п. Ольгу Гаврилюк, яка запропонувала за наслiдками розгляду звiту Генерального директора затвердити результати дiяльностi (рiчний звiт) Товариства за 2011 рiк та визнати роботу Генерального директора Товариства задовiльною. Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Рiшення прийняте одностайно. Затвердити результати дiяльностi (рiчний звiт) Товариства за 2011 рiк та визнати роботу Генерального директора Товариства задовiльною. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Олега Андрейкiва, який зачитав звiт Наглядової Ради Товариства та запропонував прийняти його до вiдома. Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Рiшення прийняте одностайно. Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства та прийняти його до вiдома. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Олега Андрейкiва, який запропонував, в зв'язку з тим, що Ревiзора обрано не було, з питання про розгляд звiту i висновкiв Ревiзора про дiяльнiсть Товариства в 2011 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду такого звiту, не голосувати. Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Рiшення прийняте одностайно. Залишити питання без розгляду. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Ольгу Гаврилюк, яка зазначила, що згiдно наданої фiнансової звiтностi, чистий прибуток Товариства за 2011 рiк склав 36 000 000 грн. (тридцять шiсть мiльйонiв гривень) i запропонувала розподiлити чистий прибуток серед акцiонерiв шляхом виплати дивiдендiв. Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Рiшення прийняте одностайно. Розподiлити чистий прибуток в розмiрi 36 000 000 грн. (тридцять шiсть мiльйонiв гривень) серед акцiонерiв шляхом виплати дивiдендiв. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Ольгу Гаврилюк, яка запропонувала затвердити виплату чистого прибутку Товариства в розмiрi 36 000 000 грн. (тридцять шiсть мiльйонiв гривень) в якостi рiчних дивiдендiв акцiонерам Товариства пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй у вiдповiдностi з перелiком осiб, що мають право на отримання дивiдендiв, складеним на дату у вiдповiдностi з вимогами ст. 30 Закону України "Про акцiонернi товариства". Сума дивiдендiв на одну акцiю має становити 360 000 грн. (триста шiстдесят тисяч гривень) до вирахування податкiв, якi мають бути сплаченi вiдповiдно до чинного законодавства України. 1. Датою, в яку перелiк осiб, що мають право на отримання дивiдендiв, набирає чинностi (надалi - "Зведений Облiковий Реєстр Власникiв Цiнних Паперiв"), є 19 жовтня 2012 року. 2. Дивiденди виплачуються особам, якi мають право на отримання дивiдендiв (надалi - "Вигодонабувачi"), пропорцiйно кiлькостi акцiй, якi їм належать, вiдповiдно до Зведеного Облiкового Реєстру Власникiв Цiнних Паперiв станом на 19 жовтня 2012 року. 3. Дивiденди виплачуються Вигодонабувачам готiвковими коштами, шляхом переказу коштiв на банкiвськi рахунки, вказанi Вигодонабувачами з цiєю метою. 4. Дивiденди Вигодонабувачам-нерезидентам виплачуються в iноземнiй валютi - доларах США. 5. Для цiлей виплати дивiдендiв, Товариство може використовувати свої власнi кошти в iноземнiй валютi та/або придбавати iноземну валюту на мiжбанкiвському валютному ринку. Якщо дивiденди або будь-яка частина дивiдендiв виплачується Товариством з коштiв в iноземнiй валютi, якi вже знаходяться у розпорядженнi Товариства, тодi для цiлей бухгалтерського облiку та обчислення сум дивiдендiв, що сплачуються або будуть сплаченi Вигодонабувачам, застосовуються офiцiйнi курси обмiну валюти, встановленi Нацiональним банком України на дату здiйснення вiдповiдного платежу. 6. Дивiденди повиннi бути виплаченi Вигодонабувачам в максимально короткий строк, але в будь-якому випадку не пiзнiше 27 жовтня 2012 року. Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю. Рiшення прийняте одностайно. Затвердити виплату [чистого АБО нерозподiленого] прибутку Товариства в розмiрi [36000000] гривень в якостi рiчних дивiдендiв акцiонерам Товариства пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй у вiдповiдностi з перелiком осiб, що мають право на отримання дивiдендiв, складеним на дату, що визначається Наглядовою Радою у вiдповiдностi з вимогами ст. 30 Закону України "Про акцiонернi товариства". Сума дивiдендiв на одну акцiю має становити [360000] гривень до вирахування податкiв, якi мають бути сплаченi вiдповiдно до чинного законодавства України. 1. Датою, в яку перелiк осiб, що мають право на отримання дивiдендiв, набирає чинностi (надалi - "Зведений Облiковий Реєстр Власникiв Цiнних Паперiв"), є 19 жовтня 2012 року. 2. Дивiденди виплачуються особам, якi мають право на отримання дивiдендiв (надалi - "Вигодонабувачi"), пропорцiйно кiлькостi акцiй, якi їм належать, вiдповiдно до Зведеного Облiкового Реєстру Власникiв Цiнних Паперiв станом на жовтня 2012 року. 3. Дивiденди виплачуються Вигодонабувачам готiвковими коштами, шляхом переказу коштiв на банкiвськi рахунки, вказанi Вигодонабувачами з цiєю метою. 4. Дивiденди Вигодонабувачам-нерезидентам виплачуються в iноземнiй валютi - доларах США. 5. Для цiлей виплати дивiдендiв, Товариство може використовувати свої власнi кошти в iноземнiй валютi та/або придбавати iноземну валюту на мiжбанкiвському валютному ринку. Якщо дивiденди або будь-яка частина дивiдендiв виплачується Товариством з коштiв в iноземнiй валютi, якi вже знаходяться у розпорядженнi Товариства, тодi для цiлей бухгалтерського облiку та обчислення сум дивiдендiв, що сплачуються або будуть сплаченi Вигодонабувачам, застосовуються офiцiйнi курси обмiну валюти, встановленi Нацiональним банком України на дату здiйснення вiдповiдного платежу. 6. Дивiденди повиннi бути виплаченi Вигодонабувачам в максимально короткий строк, але в будь-якому випадку не пiзнiше 27 жовтня 2012 року. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Ольгу Гаврилюк, яка запропонувала обрати п. Тiмотi Джона Вудхауза (Timothy John Woodhouse) Ревiзором Товариства. Рiшення прийняте одностайно. Обрати п. Тiмотi Джона Вудхауза (Timothy John Woodhouse) Ревiзором Товариства. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Олега Андрейкiва, який запропонував затвердити строк його повноважень 5 (п'ять) рокiв, визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди Ревiзору за виконання його обов'язкiв, затвердити умови договору з Ревiзором, (Додаток 1) та уповноважити Генерального директора Товариства п. Дениса Гордiєнка пiдписати договiр з Ревiзором. Рiшення прийняте одностайно. Затвердити строк його повноважень 5 (п'ять) рокiв, затвердити умови договору з Ревiзором, (Додаток 1), визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди Ревiзору за виконання його обов'язкiв, та уповноважити Генерального директора Товариства п. Дениса Гордiєнко пiдписати договiр з Ревiзором. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Пана Олега Андрейкiва, щодо необхiдностi переобрання члена Наглядової Ради в зв'язку з тим, що акцiонер "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V." пропонує вiдкликати свого представника п. Герхарда Хиллебранда (Gerhard Hillebrand) та обрати п. Бiргера Солберга (Birger Solberg) членом Наглядової Ради Товариства. Рiшення прийняте одностайно. Вiдкликати представника акцiонера "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V." п. Герхарда Хиллебранда (Gerhard Hillebrand) та обрати п. Бiргера Солберга (Birger Solberg) членом Наглядової Ради Товариства. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Ольгу Гаврилюк, яка запропонувала затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди члену Наглядової Ради за виконання його обов'язкiв. (Додаток 2). Рiшення прийняте одностайно. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової Ради та визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди члену Наглядової Ради за виконання його обов'язкiв, (Додаток 2). З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Ольгу Гаврилюк, яка наголосила на необхiдностi обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з членом Наглядової Ради та запропонувала уповноважити Генерального директора Товариства. Рiшення прийняте одностайно. Уповноважити Генерального директора Товариства п. Дениса Гордiєнка пiдписати договiр з членом Наглядової Ради Товариства. З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Ольгу Гаврилюк, яка зазначила, що в iнтересах Товариства прийняти рiшення про продаж частки у розмiрi 100 % в Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЖЕЖЕЛIВСЬКИЙ КАОЛIН" (код ЄДРПОУ 34377506, мiсцезнаходження: 22116, Вiнницька область, Козятинський район, с. Жежелiв, вул. Матросова, 15), на умовах викладених в проектi Договору купiвлi-продажу частки у Статутному капiталi, (Додаток 3). Рiшення прийняте одностайно. Прийняти рiшення про продаж частки у розмiрi 100 % в Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЖЕЖЕЛIВСЬКИЙ КАОЛIН" (код ЄДРПОУ 34377506, мiсцезнаходження: 22116, Вiнницька область, Козятинський район, с. Жежелiв, вул. Матросова, 15), на умовах викладених в проектi Договору купiвлi-продажу частки у Статутному капiталi, (Додаток 3). З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Панi Ольгу Гаврилюк, яка зазначила про необхiднiсть обрання особи, яка уповноважується на погодження строкiв та умов, необхiдних для укладання договору купiвлi-продажу частки у Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЖЕЖЕЛIВСЬКИЙ КАОЛIН" та його пiдписання вiд iменi Товариства i запропонувала уповноважити на вчинення цих дiї Генерального директора Товариства п. Дениса Гордiєнка. Рiшення прийняте одностайно. Уповноважити Генерального директора Товариства п. Дениса Гордiєнка погодити строки та умови, необхiднi для укладання договору купiвлi-продажу частки у Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЖЕЖЕЛIВСЬКИЙ КАОЛIН" та пiдписання його вiд iменi Товариства