ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" станом на кінець дня 31.12.2012 року 1. АДРЕСАТ. Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. 2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ: 2.1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА: Найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" Скорочена назва ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" Код за ЄДРПОУ 23354002 Місцезнаходження Донецька область, Добропільський район, 85053, селище Дорожнє, станція Мерцалово Дані про державну реєстрацію Зареєстровано Добропільською районною державною адміністрацією Донецької обасті 19.07.1995, серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію ААБ № 934215 Організаційно-правова форма Акціонерне товариство Види діяльності за КВЕД 08.12 ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ І КАОЛІНУ 46.12 ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ ПАЛИВОМ, РУДАМИ, МЕТАЛАМИ ТА ПРОМИСЛОВИМИ ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ 46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 2.2 ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ОПИС ВАЖЛИВИХ АСПЕКТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ . Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положенням Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122-2 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011 р. № 122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів" з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 р. № 1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096. Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно формату Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Облікова політика ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (наказ №3/1-П від 03 січня 2012 р.) відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності. Важливі аспекти облікової політики: " до складу основних засобів зараховуються об'єкти з очікуваним терміном корисної експлуатації більш 1 року і первинною вартістю понад 2500 грн. без урахування ПДВ; " нарахування амортизації основних засобів здійснюється з використанням прямолінійного методу амортизації; " до складу малоцінних необоротних матеріальних активів зараховуються об'єкти з очікуваним терміном корисної експлуатації більш 1 року і первинною вартістю до 2500 грн.; " нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюється в розмірі 100% в першому місяці використання таких об'єктів; " одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування; " Оцінку ТМЦ при відпуску у виробництво, продаж та іншому вибутті здійснюється: " за методом ідентифікаційної вартості - для матеріалів і запчастин, " за методом середньозваженої собівартості для сировини; " Вибуття готової продукції при продажу здійснюється за методом середньозваженої собівартості.; " резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості за реалізовану продукцію і товари, виконані роботи та послуги здійснюється на підставі класифікації дебіторської заборгованості, обравши основним критерієм час непогашення зазначеної заборгованості. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, на розкриття умовних активів і зобов'язань на звітну дату, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за станом на кінець останнього дня звітного року. 2.3. ОПИС ПЕРЕВІРЕНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Аудитором проводилась перевірка фінансових звітів які складають повний комплект фінансової звітності ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ": - Форма №1 "Баланс" станом на 31.12.2012р.; - Форма №2 "Звіт про фінансові результати" за 2012 рік; - Форма №3 "Звіт про рух грошових коштів" за 2012 рік; - Форма №4 "Звіт про власний капітал" за 2012 рік; - Форма №5 "Примітки до річної фінансової звітності" за 2012 рік та інші примітки до фінансової звітності. 2.4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ . Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки: виконання значних право чинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності), станом корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту". Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 2.5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА. Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок у відповідності з МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудиторські докази, отриманні Аудитором, є достатнім і прийнятним для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки. 2.6. АУДИТОРСЬКА ДУМКА. 2.6.1. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО - ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ. 2.6.1.1. ОБМЕЖЕННЯ ОБСЯГУ РОБОТИ АУДИТОРА. Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні. 2.6.1.2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (умовно-позитивний). Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" станом на 31.12.2012 року. Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази" та МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає П(С)БО. Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку. Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно формату Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Аудитор вважає за можливе підтвердити, що прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. На думку аудитора, фінансова звітність Підприємства складена на основі дійсних облікових даних і в цілому об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан на 31.12.2012 р. за результатами операцій за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. На думку аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки" отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за 2012 рік, складений Товариством. Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГЛИНИ ДОНБАСУ" в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2012 р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в України, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових оцінок. В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства. 2.7. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ. 2.7.1.ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА. Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень частини третій статті 155 Цивільного кодексу України: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". Розрахункова вартість чистих активів ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" на кінець звітного періоду складає 264200 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 527 тис. грн. Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу на 263673 тис. грн., що відповідає вимогам ст. 155 п. 3 Цивільного кодексу України. 2.7.2. НАЯВНІСТЬ СУТТЄВИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ МІЖ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ, ЩО ПІДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА ІНШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО КОМІСІЇ РАЗОМ З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ. Під час виконання завдання, аудитор, у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю. Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази щодо суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. 2.7.3. ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону. Товариство у 2012 році мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Вартість активів станом на 31.12.2011 року складає 275422 тис. грн. Згідно до вимог ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 27542,2 тис. грн. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів. 2.7.4. ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ СТАНУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА. Формування складу органів корпоративного управління ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" здійснюється відповідно до Статуту ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", (затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, Протокол № 2 від 15.12.2011 р.), зареєстрованого рішенням Виконавчого комітету за № 12411050032000010 від 07.02.2012 р. Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: " Загальні збори; " Виконавчий орган; " Наглядова рада; " Ревізор. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту, затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 2 від 15.12.2011 р.). Правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" визначено статтями 13 - 14 Статуту Товариства. Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", а також права, обов'язки та відповідальність її членів визначено статтею 15 Статуту Товариства. Протягом звітного року відбулися зміни у складі Наглядової ради ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ". Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам визначеним статтею 55 Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал. Одноособовим виконавчим органом ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" є Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правовий статус, строк повноваження, порядок обрання та організацію роботи виконавчого органу встановлені ст. 16 Статуту Товариства. За звітний рік зміни у складі виконавчого органу не відбувались. Згідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада акціонерного товариства (або, у разі її відсутності, загальні збори акціонерів) може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ", тому Наглядовою радою Товариства не було прийнято рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора. Контроль за фінансово-господарською діяльністю ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" здійснюється Ревізором. Діяльність ревізору регламентовано статтею 20 Статуту ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ". За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління в Товаристві створена та діє у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Система внутрішнього контролю в Товаристві за винятком згаданих обставин створена та діє. 2) наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування. 2.7.5. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВНАСЛІДОК ШАХРАЙСТВА. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав необхідні процедури для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були виконані аналітичні, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" в наслідок шахрайства. 2.8. Основні відомості про аудиторську фірму. 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АСПЕКТ-ХХІ" 2. Мiсцезнаходження: Україна, м. Донецьк, 83055, пр.. Гринкевича, б.3, кв.8 3. Код за ЄДРПОУ 31832702 4. Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi N 2831 видане за рішенням Аудиторської палати України від 28 лютого 2002 р. за N 107, продовження терміну дії Свідоцтва рішенням Аудиторської палати України від 23 лютого 2007р. №173/2 до 23 грудня 2012р. , продовження терміну дії від 26.01.2012р. №245/4. 5. Телефон (062) 337-06-60, 335-76-68 6. E-mail: mainexV@ukr.net 2.9. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ. ДОГОВІР № 09/13-АО від 14.03.2013р. Договір відповідає вимогам Міжнародного стандарту аудиту (МСА) № 210. ДАТА ПОЧАТКУ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ - 14.03.2013р. ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ - 14.04.2013р. Незалежний аудитор Добромислова Олена Анатоліївна. Сертифiкат аудитора серія А №004893 (рішення АПУ від 30.11.2001р. №104, продовження терміну дії рішенням АПУ від 04.11.2010р. № 221/2 до30.11.2015р.) Директор ТОВ "Аудиторська фірма "Аспект-ХХІ" Добромислова Олена Анатоліївна Аудиторський висновок надано 14.04.2013р.