ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/н00д/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
за векселями (всього) X 0 X X
Податкові зобов'язання X 3727 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 19064 X X
Усього зобов'язань X 22791 X X
Опис Станом на дату балансу загальна сума визнаних товариством поточних зобов'язань складає 22791 тис.грн., якi оцiненi за сумою погашення. В БО поточнi зобов'язання вiдображаються лише пiсля одержання активу та у випадках безвiдмовного погодження про придбання активу. Облiк кредиторської заборгованостi здiйснюється згiдно П(С)БО-11 "Зобов'язання", затвердженим наказом МФУ вiд 31.01.2000 № 20 та власної облiкової полiтики. Складовими цих зобов'язань є: - Податковi зобов'язання: вiдстроченi податковi зобов'язання в сумi 2796 тис.грн. та поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом в сумi 931 тис.грн. - Iншi довгостроковi забов'язання- 3753 тис.грн, - Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 2797 тис.грн. - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 12297 тис.грн. - Поточнi зобов'я