ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 31192 34595 0 0 31192 34595
будівлі та споруди 10465 5266 0 0 10465 5266
машини та обладнання 15189 21232 0 0 15189 21232
транспортні засоби 5340 3468 0 0 5340 3468
інші 198 4629 0 0 198 4629
2. Невиробничого призначення: 160 155 0 0 155 160
будівлі та споруди 151 150 0 0 151 150
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 9 5 0 0 9 5
Усього 31352 34750 0 0 31352 34750
Опис Станом на 31.12.2012р. на балансi товариства облiковуються основнi засоби первiсною вартiстю - 79174 тис.грн. Знос основних засобiв станом на 31.12.2012р. - 44424 тис. грн. Ступiнь використання основних засобiв (розраховується як кiлькiсть основних засобiв, що використовуються на пiдприємствi, подiлена на загальну кiлькiсть основних засобiв та помножена на 100) - 58,8%. Залишкова вартiсть вiдповiдно становить - 34750 тис. грн.по групах складає: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 100 %, - машини та обладнання - 99 %, - транспортнi засоби - 98 %, - iншi основнi засоби - 100 %. Ступiнь зносу основних засобiв (розраховується як сума накопиченого зносу основних засобiв подiлена на первiсну (переоцiнену) вартiсть основних засобiв та помножена на 100) по групах станом на 31.12.2012р. : Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 74,12 %, Машини та обладнання - 47,19%, Транспортнi засоби - 58,43 %, Iнструменти, прилади - 29,6 %, Iншi основнi засоби - 77,57 %, Природнi ресурси - 54,29%. Переважна бiльшiсть основних засобiв (крiм отриманих у фiнансовий лiзинг) товариства є його власнiстю. Виходячи з цього товариству належать усi складовi права власностi, а саме правочини використання, розпорядження та володiння об'єктами основних засобiв усiх груп. Товариство самостiйно (а не на пiдставi договорiв оренди та iнших договорiв щодо тимчасового користування) визначає термiни та умови не тiльки користування майном, а й володiнням та розпорядження ним. Основнi засоби Товариство має намiр використовувати на протязi перiоду, у який вони будуть брати участь у процесi виробництва або поставки товарiв, надання послуг, виконання робiт, для здiйснення адмiнiстративних цiлях та у iнших напрямках, що призводять (або призведуть) до економiчних вигод. Товариством може буди здiйсненi модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання та iн. об`єктiв основних засобiв, що призведе до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд їх використання (у тому числi й збiльшення строку використання), нiж попередньо очiкувалось. Термiн користування основними засобами виробничого i невиробничого призначення вiд 1 до 20 рокiв. Групи визначаються в залежностi вiд технiчного використання з наступними сроками використання: - будiвлi - 20 рокiв; - машини та обладнання - 5 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв; - iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки; - iншi основнi засоби - 12 рокiв. Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих потреб товариства. Лiзинговi платежi сплачуються щомiсячно. Вiдповiдно до умов договору усi ризики щодо псування, пошкодження, втрати цих об'єктiв несе товариство. У разi виникнення вказаних ризикiв товариство, як лiзингоодержувач, зобов'язане вiдремонтувати об'єкти або їх частини, або замiнити частини на новi. Оренднi платежi сплачуються щомiсячно. Витрати на ремонт орендованих засобiв здiйснюються орендарем за власний рахунок. Отриманi в оренду основнi засоби станом на 31.12.2012р.на суму 7695 тис.грн., в т.ч.: - машини та обладнання - 6377 тис.грн. - транспортнi засоби на суму 1318 тис.грн. У 2012р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" було здiйснено придбання об'єктiв основних засобiв загальною вартiстю 11825 тис. грн., в тому числi (тис.грн.): - будинки, споруди та передавальнi пристрої на загальну суму 47 тис. грн., - машини та обладнання на загальну суму 9331 тис.грн., - транспортнi засоби на загальну суму 2037 тис. грн., - iнструменти, прилади на загальну суму 347 тис. грн. - iншi основнi засоби на загальну суму 4 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на загальну суму 59 тис.грн. Безоплатного отримання об'єктiв основних засобiв не вiдбувалось. Витрати, що ведуть до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що первiсно очiкувались вiд експлуатацiї об'єктiв, вiдносяться на збiльшення первiсної вартостi цих об'єктiв та в звiтному роцi. Переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась. Основнi засоби вiдповiдно до п.33 П(С)БО 7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку лiквiдацiї, безоплатної передачi або при невiдповiдностi критерiям визначення основних засобiв. За 2012р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 8904 тис. грн. по групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 18 тис.грн; - машини та обладнання - 4683 тис.грн. - транспортнi засоби - 3944 тис.грн. - iнструменти, прилади та iнвентар - 225 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 34 тис.грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв (крiм МНМА) здiйснюється за прямолiнiйним методом. У 2012 роцi нарахована амортизацiя основних засобiв за прямолiнiйним методом у сумi 8120 тис.грн. По групах основних засобiв: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1202 тис.грн. - машини та обладнання - 4762 тис.грн. - транспортнi засоби - 1907 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар - 150 тис.грн. - iншi основнi засоби - 4 тис.грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 60 тис.грн. - природнi ресурси - 35 тис.грн. Амортизацiя МНМА у 2012 роцi нараховується у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання об'єктiв. Станом на 31.12.2012р.: - основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, не має, - оформлених у заставу основних засобiв не має. У податковiй заставi не знаходяться. Цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. Утрачених внаслiдок надзвичайних подiй у 2012 роцi основних засобiв не має. Iнвентаризацiя об'єктiв основних засобiв проводилась на пiдприємствi станом на 1 грудня 2012р. (наказ № 102-П вiд 26.11.2012р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї") Надлишкiв та нестач основних засобiв не виявлено.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 264200 246070
Статутний капітал (тис.грн.) 527 527
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 527 527
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (ст