ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
04.05.2011
100.0000000
Особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань до порядку денного, вiдсутня:
1.Обрання Голови та Секретаря Зборiв.
2.Обрання Лiчильної комiсiї Товариства.
3.Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
4.Затвердження висновку Ревiзiйної Комiсiї Товариства по рiчних звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.
5.Про розподiл прибутку товариства та визначення порядку покриття збиткiв за пiдсумками роботи за 2010 рiк.
6.Затвердження строку, розмiру i порядку виплати дивiдендiв.
7.Затвердження бiзнес-плану та кошторису Товариства на 2011 рiк.
8.Змiна найменування Товариства с Закритого акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство в звiязку з приведенням його дiяльностi вiдповiдно до Закону України iПро акцiонернi товаристваi
9.Внесення змiн до Статуту Товариства у тому числi повiязаних зi змiною найменування шляхом викладення його у новiй редакцiї вiдповiдно до Закону України iПро акцiонернi товаристваi.
10.Вiдкликання Правлiння Товариства та припинення повноважень та вiдкликання Голови та Членiв Правлiння.
11.Обрання Генерального директора Товариства.
12.Створення Наглядової Ради Товариства, обрання членiв Наглядової Ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради.
13.Визначення питання щодо подальшого формування у Товариствi резервного фонду та використання його коштiв.
Розглянувши питання 1 - 13 зазначеного порядку денного, Акцiонери одноголосно ВИРIШИЛИ:
1.По першому питанню порядку денного:
Виступив п. Левiт Вiктор Вiкторович i запропонував обрати п. Гордiєнко Оляну Павлiвну Головою Зборiв та п. Гаврилюк Ольгу Олегiвну - Секретарем Зборiв
Голосували по 1 питанню порядку денного:
За i 100 голосiв (100 %)
Проти - 0 голосiв (0 %)
Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Обрати п. Гордiєнко Оляну Павлiвну Головою Зборiв та п. Гаврилюк Ольгу Олегiвну - Секретарем Зборiв.
2.По другому питанню порядку денного:
Виступила п. Гаврилюк Ольга Олегiвна та запропонувала обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi:
п. Кучинську Олену Василiвну - Головою Лiчильної комiсiї; та
п. Сенюто Олену Олександрiвну i членом Лiчильної комiсiї.
Голосували по 2 питанню порядку денного:
За i 100 голосiв (100 %)
Проти - 0 голосiв (0 %)
Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi:
п. Кучинську Олену Василiвну - Головою Лiчильної комiсiї; та
п. Сенюто Олену Олександрiвну i членом Лiчильної комiсiї.
3.Виступив п. Левiт Вiктор Вiкторович i запропонував затвердити звiт Правлiння Товариства про результати господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
Голосували по 3 питанню порядку денного:
За i 100 голосiв (100 %)
Проти - 0 голосiв (0 %)
Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
4.По четвертому питанню порядку денного:
Виступив п. Зелик Олег Семенович та запропонував затвердити висновок Ревiзiйної Комiсiї Товариства по рiчних звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.
Голосували по 4 питанню порядку денного:
За i 100 голосiв (100 %)
Проти - 0 голосiв (0 %)
Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити висновок Ревiзiйної Комiсiї Товариства по рiчних звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.
5.По пiятому питанню порядку денного:
Виступив п. Левiт Вiктор Вiкторович та запропонував розподiлити прибуток товариства за пiдсумками роботи за 2010 рiк наступним чином: розподiлити дивiденди.
Збиткiв Товариство немає.
Голосували по 5 питанню порядку денного:
За i 0 голосiв (0 %)
Проти - 0 голосiв (0 %)
Утрималися - 100 голосiв (100 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Рiшення з питання розподiлу прибутку товариства за пiдсумками роботи за 2010 рiк не було прийнято.
6.По шостому питанню порядку денного:
Виступив п. Левiт Вiктор Вiкторович та запропонував виплатити дивiденди за пiдсумками 2010 року в строк протягом 6 мiсяцiв с дати прийняття рiшення про їх виплату.
Голосували по 6 питанню порядку денного:
За i 0 голосiв (0 %)
Проти - 0 голосiв (0 %)
Утрималися - 100 голосiв (100 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Рiшення з питання виплати дивiдендiв за пiдсумками 2010 року не було прийнято.
7.По сьомому питанню порядку денного:
Виступив п. Зелик Олег Семенович та запропонував затвердити бiзнес-план та кошторис Товариства на 2011 рiк.
Голосували по 7 питанню порядку денного:
За i 100 голосiв (100 %)
Проти - 0 голосiв (0 %)
Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Затвердити бiзнес-план та кошторис Товариства на 2011 рiк.
8.По восьмому питанню порядку денного:
Виступила п. Гордiєнко Оляна Павлiвна i запропонувала змiнити найменування Товариства с Закритого акцiонерного товариства з iноземними iнвестицiями iАIТ ГЛИНИ ДОНБАСУi на Приватне акцiонерне товариство iГЛИНИ ДОНБАСУi в звiязку з приведенням його дiяльностi вiдповiдно до Закону України iПро акцiонернi товаристваi.
Голосували по 8 питанню порядку денного:
За i 100 голосiв (100 %)
Проти - 0 голосiв (0 %)
Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Змiнити найменування Товариства с Закритого акцiонерного товариства з iноземними iнвестицiями iАIТ ГЛИНИ ДОНБАСУi на Приватне акцiонерне товариство iГЛИНИ ДОНБАСУi в звiязку з приведенням його дiяльностi вiдповiдно до Закону України iПро акцiонернi товаристваi.
9.По девiятому питанню порядку денного:
Виступила п. Гордiєнко Оляна Павлiвна i запропонувала:
9.1.Внести вiдповiднi змiни до Статуту Товариства у тому числi повiязаних зi змiною найменування шляхом викладення його у новiй редакцiї вiдповiдно до Закону України iПро акцiонернi товаристваi.
Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї
9.2.Уповноважити Голову Зборiв п. Гордiєнко Оляну Павлiвну та Секретаря Зборiв п. Гаврилюк Ольгу Олегiвну пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї.
Голосували по 9 питанню порядку денного:
За i 100 голосiв (100 %)
Проти - 0 голосiв (0 %)
Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Внести вiдповiднi змiни до Статуту Товариства у тому числi повiязаних зi змiною найменування шляхом викладення його у новiй редакцiї вiдповiдно до Закону України iПро акцiонернi товаристваi. Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї та уповноважити Голову Зборiв п. Гордiєнко Оляну Павлiвну та Секретаря Зборiв п. Гаврилюк Ольгу Олегiвну пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї.
10.По десятому питанню порядку денного:
Виступила п. Гордiєнко Оляна Павлiвна i запропонувала вiдкликати Правлiння Товариства та припинити повноваження та вiдкликати п. Левiт Вiктора Вiкторовича з посади Голови Правлiння та п. Жана Люка Делершнайдера (Jean Luc Deleersnyder), п. Герхарда Хиллебранда (Gerhard Hillebrand) та п. Феликса Морено Диаза (Felix Moreno Diaz) з посад Членiв Правлiння Товариства з дати цих Зборiв.
Голосували по 10 питанню порядку денного:
За i 100 голосiв (100 %)
Проти - 0 голосiв (0 %)
Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Вiдкликати Правлiння Товариства та припинити повноваження та вiдкликати п. Левiт Вiктора Вiкторовича з посади Голови Правлiння та п. Жана Люка Делершнайдера (Jean Luc Deleersnyder), п. Герхарда Хиллебранда (Gerhard Hillebrand) та п. Феликса Морено Диаза (Felix Moreno Diaz) з посад Членiв Правлiння Товариства з дати цих Зборiв.
11.По одинадцятому питанню порядку денного:
Виступила п. Гордiєнко Оляна Павлiвна i запропонувала обрати п. Левiт Вiктора Вiкторовича на посаду Генерального директора Товариства з дати цих Зборiв та уповноважити Генерального директора Товариства Левiт Вiктора Вiкторовича пiдписати реєстрацiйну картку Форма № 3 та засвiдчити свiй пiдпис печаткою, органiзувати надання вiдповiдних документiв для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв Товариства, замiни свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв у звiязку зi змiною найменування Товариства та надати вiдповiдну довiренiсть на представлення iнтересiв Товариства при державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї та замiнi свiдоцтва.
Голосували по 11 питанню порядку денного:
За i 100 голосiв (100 %)
Проти - 0 голосiв (0 %)
Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Обрати п. Левiт Вiктора Вiкторовича на посаду Генерального директора Товариства з дати цих Зборiв та уповноважити Генерального директора Товариства Левiт Вiктора Вiкторовича пiдписати реєстрацiйну картку Форма № 3 та засвiдчити свiй пiдпис печаткою, органiзувати надання вiдповiдних документiв для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв Товариства, замiни свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв у звiязку зi змiною найменування Товариства та надати вiдповiдну довiренiсть на представлення iнтересiв Товариства при державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї та замiнi свiдоцтва.
12.По дванадцятому питанню порядку денного:
Виступила п. Гордiєнко Оляна Павлiвна та запропонувала створити Наглядову Раду Товариства та обрати її членiв, а також вiдкласти затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства i уповноважити п. Левiт Вiктора Вiкторовича, Генерального директора Товариства пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з членами Наглядової Ради.
Голосували по 12 питанню порядку денного:
За i 100 голосiв (100 %)
Проти - 0 голосiв (0 %)
Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Створити Наглядову Раду Товариства та встановити, що Наглядова Рада Товариства складається з 3 (трьох) членiв. Обрання членiв Наглядової Ради здiйснюється за принципом пропорцiйного представництва у складi Наглядової Ради представникiв Акцiонерiв залежно вiд кiлькостi належних Акцiонерам Акцiй, а саме: Акцiонер, якому належить бiльш, нiж 30% акцiй Товариства має право висунути 1 (одного) члена Наглядової Ради, а також додатково 1 (одного) члена, якщо спiввiдношення кiлькостi голосiв Акцiонера до загальної кiлькостi голосiв (з урахуванням математичного методу заокруглення до найближчого цiлого) становитиме бiльш нiж одиниця.
12.1.Обрати наступних членiв Наглядової Ради Товариства:
Вiд iWORLD CERAMIC MINERAL B.V.i - п. Жана Люка Делершнайдера (Jean Luc Deleersnyder) та п. Феликса Морено Диаза (Felix Moreno Diaz);
Вiд "WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V." - п. Герхарда Хиллебранда (Gerhard Hillebrand).
12.2.Вiдкласти затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
12.3.Уповноважити п. Левiт Вiктора Вiкторовича, Генерального директора Товариства пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з членами Наглядової Ради.
13.По тринадцятому питанню порядку денного:
Виступив п. Левiт Вiктор Вiкторович та запропонував у звiязку з тим, що Товариство здiйснює випуск лише простих акцiй, встановити, що резервний фонд у подальшому в Товариствi не формуватиметься. Визначити, що кошти наявного на дату цих Зборiв резервного фонду Товариства повиннi бути використанi на поточну господарську дiяльнiсть Товариства за вiдповiдним рiшенням Наглядової Ради.
Голосували по 13 питанню порядку денного:
За i 100 голосiв (100 %)
Проти - 0 голосiв (0 %)
Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Встановити, що резервний фонд у подальшому в Товариствi не формуватиметься. Визначити, що кошти наявного на дату цих Зборiв резервного фонду Товариства повиннi бути використанi на поточну господарську дiяльнiсть Товариства за вiдповiдним рiшенням Наглядової Ради.
За вiдсутностi iнших питань для розгляду Зборiв, Збори були закритi. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

позачергові
15.12.2011
100.0000000
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв член наглядової ради пан Фелiкс Морено Дiаз ,рiшення було принято Наглядовою радою протокол №3 вiд 10.11.2001р,результати розгляду питань порядку денного:
1.Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
2.Обрання Лiчильної Комiсiї.
3.Прийняття рiшення про внесення змiн до статуту Товариства та затвердження його нової редакцiї.
4.Обрання Ревiзора Товариства.
5.Встановлення строку повноважень Ревiзора, розмiру його винагороди, та затвердження умов договору з Ревiзором. Визначення особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором.
6.Затвердження винагороди та умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради.
7.Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради.
8.Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв, вчинених Товариством в 2010-2011 роках.
9.Прийняття рiшення про попереднє затвердження будь-яких значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати цих позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
10.Прийняття рiшень про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть бiльшостi членiв Наглядової Ради.
11.Прийняття рiшення про виплату та розмiр дивiдендiв, визначення фактичної дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, а також визначення порядку та строку їх виплати.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Пана Олега Андрейкiва, який зазначив про необхiднiсть обрання (призначення) Голови та Секретаря Зборiв. У зв'язку з цим запропоновано призначити п. Ольгу Дем'янюк Головою Зборiв, а п. Ольгу Гаврилюк - Секретарем Зборiв.
Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Перше питання порядку денного було винесене на голосування.
Голосували:
iЗаi 100 голосiв (100%);
iПротиi немає;
iУтрималисьi немає;
Рiшення прийняте одностайно.
Текст рiшення, прийнятого з першого питання порядку денного:
Призначити п. Ольгу Дем'янюк Головою Зборiв. Призначити п. Ольгу Гаврилюк Секретарем Зборiв.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Панi Ольгу Гаврилюк, яка зазначила про необхiднiсть обрання Лiчильної Комiсiї Зборiв. У зв'язку з цим запропоновано призначити Головою Лiчильної Комiсiї п. Олександру Мальцеву, громадянку України, паспорт № CO 128602, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 7 березня 2000 р., яка проживає за адресою: вул. Малопiдвальна, 21I8, кв. 50, м. Київ, Україна (iдентифiкацiйний код 3052619309), та членом Лiчильної Комiсiї п. Олену Сенюто, громадянку України, паспорт № АК 963260, виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 24 травня 2000 року, яка проживає за адресою: Україна, м. Днiпропетровськ, пр-т. Миру, 18, кв. 275 (iдентифiкацiйний код 3079706368).
Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Друге питання порядку денного було винесене на голосування.
Голосували:
iЗаi 100 голосiв (100%);
iПротиi немає;
iУтрималисьi немає;
Рiшення прийняте одностайно.
Текст рiшення, прийнятого з другого питання порядку денного:
Призначити п. Олександру Мальцеву Головою Лiчильної Комiсiї. Призначити п. Олену Сенюто членом Лiчильної Комiсiї.
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Панi Ольгу Гаврилюк, яка запропонувала Товариству, з огляду на те, що кiлькiсть акцiонерiв Товариства становить менше нiж 100 осiб, призначити Ревiзора замiсть Ревiзiйної Комiсiї, а також внести вiдповiднi змiни до Статуту Товариства; i вона оприлюднила нову редакцiю Статуту, запропоновану Зборами на затвердження. Також, Ольга Гаврилюк запропонувала уповноважити Генерального директора Товариства п. Гордiєнка Дениса Геннадiйовича пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та здiйснити всi необхiднi дiї для її державної реєстрацiї.
Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Третє питання порядку денного було винесене на голосування.
Голосували:
iЗаi 100 голосiв (100%);
iПротиi немає;
iУтрималисьi немає;
Рiшення прийняте одностайно.
Текст рiшення, прийнятого з третього питання порядку денного:
Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства п. Гордiєнка Дениса Геннадiйовича пiдписати нову редакцi Статуту Товариства та здiйснити всi необхiднi дiї для її державної реєстрацiї.
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Панi Ольгу Дем'янюк, яка запропонувала, у звiязку з вiдсутнiстю кандидатур, перенести обрання Ревiзора Товариства на наступнi загальнi збори акцiонерiв.
Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Четверте питання порядку денного було винесене на голосування.
Голосували:
iЗаi 100 голосiв (100%);
iПротиi немає;
iУтрималисьi немає;
Рiшення прийняте одностайно.
Текст рiшення, прийнятого з четвертого питання порядку денного:
Перенести вирiшення питання про обрання Ревiзора Товариства на наступнi загальнi збори акцiонерiв Товариства.
З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Панi Ольгу Дем'янюк, яка запропонувала, щоб обраний Ревiзор виконував свої функцiї впродовж 5 рокiв з дати цього Протоколу, а також щоб йому не виплачувалася жодна винагорода. Також, п. Ольга Дем'янюк запропонувала, щоб Товариство уклало цивiльно-правовий договiр з обраним Ревiзором, та повiдомила умови такого договору.
Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
П'яте питання порядку денного було винесене на голосування.
Голосували:
iЗаi 100 голосiв (100%);
iПротиi немає;
iУтрималисьi немає;
Рiшення прийняте одностайно.
Текст рiшення, прийнятого з п'ятого питання порядку денного:
Затвердити договiр, що буде укладений мiж Товариством та Ревiзором (долучається у формi Додатка 1). Встановити, що Ревiзору не виплачуватиметься жодна винагорода i що обраний Ревiзор виконуватиме свої функцiї впродовж 5 рокiв з дати цього Протоколу. Надати повноваження п. Жану Люку Делершнайдеру, Головi, щодо пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором.
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Панi Ольгу Гаврилюк, яка запропонувала, щоб Товариство уклало цивiльно-правовi договори з кожним членом Наглядової Ради, та повiдомила умови таких проектiв договорiв. Панi Ольга Гаврилюк також запропонувала визначити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди членам Наглядової Ради за виконання їх обов'язкiв.
Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Шосте питання порядку денного було винесене на голосування.
Голосували:
iЗаi 100 голосiв (100%);
iПротиi немає;
iУтрималисьi немає;
Рiшення прийняте одностайно.
Текст рiшення, прийнятого з шостого питання порядку денного:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що будуть укладенi з кожним членом Наглядової Ради (долучаються у формi Додатка 2). Встановити, що Товариство не виплачуватиме жодної винагороди членам Наглядової Ради за виконання їх обов'язкiв.
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Панi Ольгу Гаврилюк, яка запропонувала уповноважити Генерального директора Товариства п. Гордiєнко Дениса Геннадiйовича пiдписати цивiльно-правовi угоди з кожним членом Наглядової Ради.
Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Сьоме питання порядку денного було винесене на голосування.
Голосували:
iЗаi 100 голосiв (100%);
iПротиi немає;
iУтрималисьi немає;
Рiшення прийняте одностайно.
Текст рiшення, прийнятого з сьомого питання порядку денного:
Уповноважити Генерального директора Товариства п. Гордiєнко Дениса Геннадiйовича пiдписати цивiльно-правовi угоди з кожним членом Наглядової Ради.
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Панi Ольгу Гаврилюк, яка запропонувала затвердити iстотнi договори, укладенi Товариством впродовж 2010-2011 рр., згiдно з долученим перелiком.
Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Восьме питання порядку денного було винесене на голосування.
Вiдповiдно до законодавства голосування проводиться iз використанням бюлетенiв для голосування, форму i текст яких було попередньо затверджено Правлiнням вiдповiдно до Протоколу № 3 вiд 10 листопада 2011 року.
Пiдсумки голосування:
- подано бюлетенiв для голосування: 3 штуки;
- загальна кiлькiсть голосiв, представлених у бюлетенях для голосування: 100;
- враховано бюлетенiв для голосування: 3 штуки (100 голосiв);
- визнано недiйсними бюлетенiв для голосування: 0 штук; 0 голосiв;
- кiлькiсть голосiв iЗаi: 100 голосiв (100%);
- кiлькiсть голосiв iПротиi: немає;
- кiлькостi голосiв iУтрималисьi: немає.
Рiшення прийняте одностайно.
Текст рiшення, прийнятого з восьмого питання порядку денного:
Затвердити iстотнi договори, укладенi Товариством впродовж 2010-2011 рр., згiдно з долученим перелiком (Додаток 3).
З ДЕВiЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Пана Олега Андрейкiва, який запропонував прийняти рiшення про попереднє затвердження будь-яких iстотних договорiв, якi можуть бути укладенi Товариством протягом року з дати проведення цих Зборiв, тобто такi типи договорiв: договiр купiвлi-продажу глини, договори про надання транспортних послуг та фiнансового лiзингу, та зазначити, що загальна сума кожного типу договору не повинна перевищувати 55 млн. 600 тис. доларiв США.
Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Дев'яте питання порядку денного було винесене на голосування.
Вiдповiдно до законодавства голосування проводиться iз використанням бюлетенiв для голосування, форму i текст яких було попередньо затверджено Правлiнням вiдповiдно до Протоколу № 3 вiд 10 листопада 2011 року.
Пiдсумки голосування:
- подано бюлетенiв для голосування: 3 штуки;
- загальна кiлькiсть голосiв, представлених у бюлетенях для голосування: 100;
- враховано бюлетенiв для голосування: 3 штуки (100 голосiв);
- визнано недiйсними бюлетенiв для голосування: 0 штук; 0 голосiв;
- кiлькiсть голосiв iЗаi: 100 голосiв (100%);
- кiлькiсть голосiв iПротиi: немає;
- кiлькостi голосiв iУтрималисьi: немає.
Рiшення прийняте одностайно.
Текст рiшення, прийнятого з дев'ятого питання порядку денного:
Затвердити, що Товариство може укладати iстотнi договори, тобто такi типи договорiв: договiр купiвлi-продажу глини, договори про надання транспортних послуг та фiнансового лiзингу, за умови, що загальна сума кожного типу договору не повинна перевищувати 55 млн. 600 тис. доларiв США.
З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Пана Олега Андрейкiва, який зауважив, що iнтереси Товариства вимагають укладення договорiв з компанiєю iSibelco Ukrainian Tradingi, та що такi договори вважаються трансакцiєю, в якiй бiльшiсть членiв Наглядової Ради мають частку. Пан Олег Андрейкiв також запропонував дозволити Товариству укладати договори з компанiєю iSibelco Ukrainian Tradingi, незалежно вiд сумиIцiни договору, протягом року з дати пiдписання цього Протоколу.
Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Десяте питання порядку денного було винесене на голосування.
Голосували:
iЗаi 100 голосiв (100%);
iПротиi немає;
iУтрималисьi немає;
Рiшення прийняте одностайно.
Текст рiшення, прийнятого з десятого питання порядку денного:
Прийняти рiшення про те, що Товариство може укладати трансакцiю, в якiй бiльшiсть членiв Наглядової Ради мають частку, тобто будь-якi договори з компанiєю iSibelco Ukrainian Tradingi, незалежно вiд сумиIцiни договору, протягом року з дати пiдписання цього Протоколу.
З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ:
Панi Ольгу Гаврилюк, яка запропонувала розподiлити нерозподiлений прибуток Товариства у розмiрi 24 000 000 грн. (двадцяти чотири мiльйони гривень) в якостi дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв за одну акцiю дорiвнює 240 000 грн. (двiстi сорок тисяч гривень) до вирахування податкiв, якi мають бути сплаченi вiдповiдно до чинного законодавства України.
1.Датою, в яку перелiк осiб, що мають право на отримання дивiдендiв, набирає чинностi (надалi - iЗведений Облiковий Реєстр Власникiв Цiнних Паперiвi), є 25 грудня 2011 року.
2.Дивiденди виплачуються особам, якi мають право на отримання дивiдендiв (надалi - iВигодонабувачii), пропорцiйно кiлькостi акцiй, якi їм належать, вiдповiдно до Зведеного Облiкового Реєстру Власникiв Цiнних Паперiв станом на 25 грудня 2011 року.
3.Дивiденди виплачуються Вигодонабувачам готiвковими коштами, шляхом переказу коштiв на банкiвськi рахунки, вказанi Вигодонабувачами з цiєю метою.
4.Дивiденди Вигодонабувачам-нерезидентам виплачуються в iноземнiй валютi i доларах США.
5.Для цiлей виплати дивiдендiв, Товариство може використовувати свої власнi кошти в iноземнiй валютi таIабо придбавати iноземну валюту на мiжбанкiвському валютному ринку. Якщо дивiденди або будь-яка частина дивiдендiв виплачується Товариством з коштiв в iноземнiй валютi, якi вже знаходяться у розпорядженнi Товариства, тодi для цiлей бухгалтерського облiку та обчислення сум дивiдендiв, що сплачуються або будуть сплаченi Вигодонабувачам, застосовуються офiцiйнi курси обмiну валюти, встановленi Нацiональним банком України на дату здiйснення вiдповiдного платежу.
6.Дивiденди повиннi бути виплаченi Вигодонабувачам в максимально короткий строк, але в будь-якому випадку не пiзнiше 15 травня 2012 року.
Жодних пропозицiй або заперечень не надiйшло. Всi акцiонери погодились iз пропозицiєю.
Одинадцяте питання порядку денного було винесене на голосування.
Голосували:
iЗаi 100 голосiв (100%);
iПротиi немає;

iУтрималисьi немає;
Рiшення прийняте одностайно.
Текст рiшення, прийнятого з одинадцятого питання порядку денного:
Розподiлити нерозподiлений прибуток Товариства у розмiрi 24 000 000 грн. (двадцяти чотири мiльйони гривень) в якостi дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв за одну акцiю дорiвнює 240 000 грн. (двiстi сорок тисяч гривень) до вирахування податкiв, якi мають бути сплаченi вiдповiдно до чинного законодавства України.
1.Датою, в яку перелiк осiб, що мають право на розподiл дивiдендiв, набирає чинностi (надалi - iЗведений Облiковий Реєстр Власникiв Цiнних Паперiвi), є 25 грудня 2011 року.
2.Дивiденди виплачуються особам, якi мають право на отримання дивiдендiв (надалi - iВигодонабувачii), пропорцiйно кiлькостi акцiй, якi їм належать, вiдповiдно до Зведеного Облiкового Реєстру Власникiв Цiнних Паперiв станом на 25 грудня 2011 року.
3.Дивiденди виплачуються Вигодонабувачам готiвковими коштами, шляхом переказу коштiв на банкiвськi рахунки, вказанi Вигодонабувачами з цiєю метою, а саме: для Вигодонабувача WBB B.V. на рахунок: Bank :BNP Paribas, (Legal address Warandeberg 3 B-1000 Brussel Belgium), IBAN:BE86001602551750, BIC:GEBABEBB, SILFIN LUXEMBOURG BRANCH (Legal address Route d'Arlon 98, 8008 LU-Strassen) with further credit to cIa WBB B.V.; для Вигодонабувача WCM B.V. на рахунок Bank: BNP Paribas, (Legal address Warandeberg 3 B-1000 Brussel Belgium), IBAN:BE 86001602551750, BIC:GEBABEBB, SILFIN LUXEMBOURG BRANCH (Legal address Route d'Arlon 98, 8008 LU-Strassen) with further credit to cIa WCM B.V.; для Вигодонабувача WBB Ltd. на рахунок Bank :BNP Paribas, (Legal address Warandeberg 3 B-1000 Brussel Belgium), IBAN:BE 86001602551750, BIC:GEBABEBB, SILFIN LUXEMBOURG BRANCH (Legal address Route d'Arlon 98, 8008 LU-Strassen) with further credit to cIa WBB Ltd.
4.Дивiденди Вигодонабувачам-нерезидентам виплачуються в iноземнiй валютi i доларах США.
5.Для цiлей виплати дивiдендiв, Товариство може використовувати свої власнi кошти в iноземнiй валютi таIабо придбавати iноземну валюту на мiжбанкiвському валютному ринку. Якщо дивiденди або будь-яка частина дивiдендiв виплачується Товариством з коштiв в iноземнiй валютi, якi вже знаходяться у розпорядженнi Товариства, тодi для цiлей бухгалтерського облiку та обчислення сум дивiдендiв, що сплачуються або будуть сплаченi Вигодонабувачам, застосовуються офiцiйнi курси обмiну валюти, встановленi Нацiональним банком України на дату здiйснення вiдповiдного платежу.
6.Дивiденди повиннi бути виплаченi Вигодонабувачам в максимально короткий строк, але в будь-якому випадку не пiзнiше 15 травня 2012 року.
Голова Загальних Зборiв Акцiонерiв оголосила пiдсумки голосування з кожного питання порядку денного та про завершення розгляду питань порядку денного, а також про закриття Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства 15 грудня 2011 року.
Додатки до Протоколу:
1.Цивiльно-правовi угоди з членами Наглядової Ради;
2.Перелiк iстотних договорiв, пiдписаних Товариством у 2010-2011 рр.;
3.Протокол Засiдання Реєстрацiйної Комiсiї Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства iГЛИНИ ДОНБАСУi вiд 10 жовтня 2011 року разом з перелiком акцiонерiв, зареєстрованих для участi в Загальних Зборах Акцiонерiв; та
4.Протокол № 1 засiдання Лiчильної Комiсiї Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства iГЛИНИ ДОНБАСУi про пiдсумки голосування.
Цей Протокол Загальних Зборiв Акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства iГЛИНИ ДОНБАСУi пiдписаний 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.