ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
На пiдприємствi ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за звiтний перiод середньооблiкова чисельность штатних працiвникiв облiкового складу склало - 184 особи, середньої чисельностi позаштатних працiвникiв - 6 осiб, якi працюють за сумiсництвом , чисельность працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - вiдсутнi.Фонд оплати працi в 2010 роцi склав -12495144,39грн; Фонд оплати працi в 2011 роцi склав -16935818,30грн.Фонд оплати працi збiльшився на 4440673,91 грн. внаслiдок збiльшення заробiтної плати. У звiтному перiодi на пiдприємствi проводилась кадрова полiтика, спрямована на забезпечення належного рiвня квалiфiкацiї працiвникiв. З метою пiдвищення квалiфiкацiї персоналу керiвник виробництва готує iнформацiю скiльки та яких спецiальностей потребує пiдприємство для успiшного виконання виробничого плану на поточний рiк. Рiшення про навчання спiвробiтникiв робочих спецiальностей приймає виконавчий директор. Iнформацiя про прийняте рiшення передається до вiддiлу кадрiв. Основнi зусилля щодо професiйного навчання кадрiв у 2011 роцi були спрямованi на пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї, навчання сумiжним професiям в ДП "Донецький регiональний учбовий центр"; ДП "Донецький експертно-технiчний центр Держгiпромнагляду України";ПТНЗ "Науково-методичний центр iнформацiйних технологiй". У тому числi: отримали iншу професiю i 34 робiтника, пiдвищили квалiфiкацiю i 10, отримали сумiжну професiю - 5. Також для пiдвищення професiйної майстерностi проводяться огляд-конкурси у наступних номiнацiях: iЗа безпечну працюi, iКращий працiвникi, iКраща виробнича дiлянкаi, iКращий за професiєюi. На пiдприємствi також запровадженнi програми розвитку персоналу, якi включають вiдвiдування спецiалiзованих виставок, семiнарiв. Все це сприяє росту досвiдченностi кадрiв, а вiдповiдно - наявностi високого рiвня квалiфiкацiї робiтникiв. У Товариствi затвердженi норми безплатної видачi спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту робiтникiв В товариствi застосовуються наступнi форми оплати працi: почасова оплата працi, заробiтна плата керiвникiв, спецiалiстiв вiдповiдно до встановлених мiсячних окладiв. При прийомi на роботу переваги надаються спецiалiстам з вищою технiчною та економiчною освiтою та стажем роботи за спецiальнiстю. Право приймати на роботу згiдно зi статутом ПрАТ iГлини Донбасуi має Генеральний директор I Виконавчий директор пiдприємства (в рамках своїх повноважень). У разi необхiдностi застосовується випробувальний термiн. Для кандидатiв на управлiнськi посади обовiзковими є вимоги щодо повної або базової освiти за спецiальнiстю. На пiдприємствi важливе значення надається створенню умов для якiсного виконання робiтниками своїх обов`язкiв: - своєчасна та в повному обсязi виплата заробiтної плати; -соцiальнi гарантiї, надання путiвок на санаторно - курортне лiкування та путiвок для оздоровлення; - можливiсть пiдвищення квалiфiкацiї . Згiдно з Положенням "Про оплату працi та премiювання спiвробiтникiв" узгоджений перелiк та розмiри доплат i надбавок до тарифних ставок та посадових окладiв працiвникам, а саме : -За сумiщення професiй, посад; -За виконання обовiязкiв тимчасово вiдсутнього працiвника; -За роботу в нiчний час (з 22.00 до 6.00 години). Види премiй, якi використовуються на пiдприємствi: -премiї за виконання важливих та особо важливих завдань; -одноразовi заохочення, не пов'язанi з конкретними результатами працi; -премiї за пiдсумками роботи за попереднiй рiк спiвробiтникам пiдприємства. В своїй роботi ПрАТ iГлини Донбасуi не зупиняється на досягнутому та удосконалює якiсть та новi методи навчання робiтникiв. В цiлому, кадрова полiтика пiдприємства забезпечує високий рiвень квалiфiкацiї працiвникiв, що є вирiшальним для потреб виробництва.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
36000000.000 0.000 24000000.000 0.000
360000.000 0.000 240000.000 0.000
0.000 0.000 24000000.000 0.000
19.10.2012 25.12.2011
27.10.2012 29.12.2011
Примітки:
Товариства розподiлило нерозподiлений прибуток за 2010р у розмiрi 24 000 000 грн. (двадцяти чотири мiльйони гривень) в якостi дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв за одну акцiю дорiвнює 240 000 грн. (двiстi сорок тисяч гривень) до вирахування податкiв,сплаченi вiдповiдно до чинного законодавства України в строк. Дивiденди виплаченi особам, якi мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно кiлькостi акцiй, якi їм належать, вiдповiдно до Зведеного Облiкового Реєстру Власникiв Цiнних Паперiв станом на 25 грудня 2011 року.Дивiденди виплаченi в iноземнiй валютi - доларах США. Дивiденди виплаченi в максимально короткий строк-29 грудня 2011 року.
Товариства розподiлило нерозподiлений прибуток за 2011р у розмiрi 36 000 000 грн. (тридцять шiсть мiльйони гривень) в якостi дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв за одну акцiю дорiвнює 360 000 грн. (триста шiстдесят тисяч гривень) до вирахування податкiв. Дивiденди будуть виплаченi особам, якi мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно кiлькостi акцiй, якi їм належать, згiдно протоколу чергових загальних зборiв № 1 вiд 27 квiтня 2012 року та вiдповiдно до Зведеного Облiкового Реєстру Власникiв Цiнних Паперiв станом на 19 жовтня 2012 року .Дивiденди будуть виплачуватися в iноземнiй валютi - доларах США в максимально короткий строк -27 жовтня 2012 року.