ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 

Річний звіт за 2011 рік

Внутрішні документи, звітність та перевірки

Які документи існують у вашому товаристві?
   Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів   Х  
Положення про спостережну раду   Х  
Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
Положення про посадових осіб товариства   Х 
Положення про ревізійну комісію   Х 
Положення про акції товариства   Х 
Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
Іншi (запишіть) Розробленi, але не затвердженi положення загальних зборiв. 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
    Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Так  Так 
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Так  Так  Так  Так 
3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Так  Так 
4 Статут та внутрішні документи Так  Так  Так  Так  Так 
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так  Так  Так  Так  Ні 
6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Так  Ні 

Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
     Так Ні
1 Не проводились взагалі   Х  
2 Менше ніж раз на рік Х    
3 Раз на рік   Х  
4 Частіше ніж раз на рік   Х  

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
   Так Ні
Загальні збори акціонерів Х    
Спостережна рада   Х  
Правління/директор   Х  
Іншi (запишіть) немає  

Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
З якої причини було змінено аудитора?
   Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   Х  
Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
Іншi (запишіть) не змiнювали  

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
   Так Ні
Ревізійна комісія   Х  
Спостережна рада Х    
Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
Перевірки не проводились   Х 
Іншi (запишіть) немає  

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
   Так Ні
З власної ініціативи   Х  
За дорученням загальних зборів   Х  
За дорученням спостережної ради   Х  
За зверненням правління   Х  
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
Іншi (запишіть) не проводила  
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні