ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 

Річний звіт за 2011 рік

Зміст

1. Основні відомості про емітента:  
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
е) інформація про рейтингове агентство;  
є) інформація про органи управління емітента.  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:  
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов`язання емітента.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
20. Основні відомості про ФОН.  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
24. Правила ФОН.  
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
Примітки
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдстутня, оскiльки Емiтент не входить до будь яких об'єднань пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не проводило рейтингову оцiнку емiтента та цiнних паперiв емiтента. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдстутня, оскiльки її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск iнших ЦП емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, оскiльки викуп акцiй протгом звiтного перiоду не здiйснювався. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки було здiйснено переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму iснування. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за випусками боргових цiнних паперiв розкривається у разi надання гарантiї третьою особою щодо виконання зобов'язань емiтента за кожним випуском боргових цiнних паперiв, за яким надано такi гарантiї вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались. Правила ФОН вiдсутнi, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, оскiльки не складається. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутня, оскiльки цiльовi облiгацiї не випускались.