ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про рух грошових коштів

$top_title"); $c++; } print_r(""); /*for($t=0;$t<2;$t++){ print_r(""); }*/ print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>  "); }else{ ?> X"); }elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){ print_r(""); }else{ */ $name="RK".$ar[$i][2]."_0$j"; $value=$ra[$db][$name]; print_r(""); // } } } print_r(""); } ?>
НадходженняВидаток
   X$value
Примітки:
Складання "Звiту про рух грошових коштiв", здiйснювалось згiдно П(С)БО 4 затвердженого наказом Мiнфiну України №87 вiд 31.03.1999р., та iнших положень. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi визначався шляхом коригування фiнансового результату вiд звичайної дiяльностi до оподаткування (прибуток -377165 тис.грн.) на суми надходжень та видаткiв: - повернення авансiв склало -10250 тис.грн; -вiдсоткiв за поточними рахунками вiд установ банкiв склало -130 тис.грн; - повернення з бюджету податку на додану вартiсть склало- 38672 тис.грн. -витрачено на оплату товарiв (робiт, послуг) склало за 2011 рiк -337202 тис.грн; - витрати на оплату працi склало- 13092 тис.грн; - витрати на вiдрядження склало -178 тис.грн; - зобов'язань з податку на додану вартiсть склало -11 тис.грн; - зобов'язань з податку на прибуток склало -25417 тис.грн; - вiдрахування на соцiальнi заходи склало -5051 тис.грн; - зобов'язань з iнших податкiв i зборiв склало-10290 тис.грн; - сплаченi дивiденди за 2010рiк - 24000000 грн; - рух коштiв вiд надзвичайних подiй склав 8 тис.грн.; Залишок коштiв на початок року, що приведений у рядку 410 звiту про рух грошових коштiв (10367 тис.грн.) i на кiнець року, що приведений у рядку 430 звiту (11976 тис.грн.),. Вплив змiн на залишок коштiв склав-119 тис.грн..