ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
Складання "Звiту про фiнансовi результати", здiйснювалось згiдно П(С)БО 3 затвердженого наказом Мiнфiну України №87 вiд 31.03.1999р., та iнших положень. Для заповнення роздiлу I Звiту за формою, передбаченою П(С)БО 3, за даними бухгалтерського облiку визначенi наступнi показники статей звiту: - у рядку 010 звiту вiдображений тiльки валовий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), що вiдповiдає критерiям визнання доходу за ПБО-15. - у рядку 015 звiту, вiдображений ПДВ, що був включений до складу валового доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). - у статтю "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї" по рядку 040 звiту, включена виробнича собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), визначена згiдно П(С)БО 9 "Запаси", 16 "Витрати". - у статтi "Iншi операцiйнi доходи" по рядку 060 вiдображенi доходи одержанi протягом поточного року та пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме дохiд вiд: реалiзацiї iноземної валюти; операцiйної курсової рiзниця, реалiзацiї оборотних активiв, операцiйної оренди активiв; вiдшкодування залiзничного тарифу та банкiвськi вiдсотки. - у статтю "Адмiнiстративнi витрати" по рядку 070 звiту включенi адмiнiстративнi витрати поточного звiтного перiоду; - у статтю "Витрати на збут" по рядку 080 звiту включенi витрати, пов'язанi зi збутом товарної продукцiї, що виробляється пiдприємством - витрати на утримання пiдроздiлiв збиту, рекламу, транспортування продукцiї; - у статтi "Iншi операцiйнi витрати" по рядку 090 вiдображенi видатки отриманi протягом поточного року, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме: собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти; собiвартiсть реалiзацiї оборотних активiв; втрати вiд операцiйної курсової рiзницi; витрати вiд операцiйної оренди активiв; штрафи, пенi та неустойки; витрати з вiдшкодування залiзничного тарифу; благодiйнiсть; комiсiя банкiв; ПДВ, що не включається до податкового кредиту, нестачi та втрати, тощо. - у статтi "Iншi доходи" по рядку 130 звiту, вiдображено дохiд вiд реалiзацiї та лiквiдацiї необоротних активiв та дохiд вiд не операцiйної курсової рiзницi. - у статтi "Фiнансовi витрати" по рядку 140 звiту вiдображенi витрати на сплату вiдсоткiв за позикою та сплата вiдсоткiв за розстрочку платежу при придбаннi ОЗ у фiнансову оренду; - у статтi "Iншi витрати" по рядку 160 звiту вiдображенi витрати поточного року, не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства: собiвартiсть реалiзацiї необоротних активiв; втрати вiд не операцiйної курсової рiзницi; - у статтi Звiту "Надзвичайнi доходи" Товариством вiдображено доход у виглядi страхового вiдшкодування. У роздiлу II Звiту про фiнансовi результати вiдображена структура операцiйних витрат пiдприємства за вiдповiдними елементними яких зазнало пiдприємство протягом звiтного перiоду. Собiвартiсть реалiзованих товарiв, запасiв, iноземної валюти у цьому роздiлi не наводиться. Роздiл III Звiту про фiнансовi результати Товариства за 2011 рiк не заповнювався, тому що простi акцiї або потенцiйнi простi акцiї Товариства вiдкрито не реалiзуються на фондових бiржах, Товариство не перебуває у процесi випуску таких акцiй та не є учасником лiстингу.