ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 3587.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 25765.000  X X
Усього зобов'язань X 29352.000  X X


Опис: Станом на дату балансу загальна сума визнаних товариством поточних зобов'язань складає 29352 тис.грн., якi оцiненi за сумою погашення. В БО поточнi зобов'язання вiдображаються лише пiсля одержання активу та у випадках безвiдмовного погодження про придбання активу. Облiк кредиторської заборгованостi здiйснюється згiдно П(С)БО-11 "Зобов'язання", затвердженим наказом МФУ вiд 31.01.2000 № 20 та власної облiкової полiтики. Складовими цих зобов'язань являються: Поточно заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями -1169 тис.грн. та iншi довгостроковi забов'язання-2171 тис.грн, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 21869 тис.грн.Вiдстроченi податковi зобов'язання- 2250 тис.грн.; поточнiзобов'язання з бюджетом -1337 тис.грн, iншi поточнi зобов'язання - 556 тис.грн.