ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  0.000  0.000   0.000  0.000  0.000   0.000
  - будівлі та споруди  11853.000  10465.000  0.000  0.000  11853.000   10465.000
  - машини та обладнання  5575.000  15189.000  0.000  0.000  5575.000  15189.000
  - транспортні засоби  1721.000  5340.000  449.000  449.000  1721.000  5340.000
  - інші  159.000  198.000  0.000  0.000  159.000  198.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  51.000  151.000  0.000  0.000  51.000  151.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  15.000  9.000  0.000  0.000  15.000  9.000
Усього  19374.000  31352.000  449.000  449.000  19374.000  31352.000
Опис:  Станом на 31.12.2011р. на балансi товариства облiковуються основнi засоби первiсною вартiстю - 76253 тис.грн. Знос основних засобiв станом на 31.12.2011р. - 44901 тис. грн. Ступiнь використання основних засобiв (розраховується як кiлькiсть основних засобiв, що використовуються на пiдприємствi, подiлена на загальну кiлькiсть основних засобiв та помножена на 100)- 58,8%. Залишкова вартiсть вiдповiдно становить - 31352 тис. грн.по групах складає: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 100 %, - машини та обладнання - 99 %, - транспортнi засоби - 98 %, - iншi основнi засоби - 100 %. Ступiнь зносу основних засобiв (розраховується як сума накопиченого зносу основних засобiв подiлена на первiсну (переоцiнену) вартiсть основних засобiв та помножена на 100) по групах станом на 31.12.2011р. будинки, споруди та передавальнi пристрої - 68,47 %, Машини та обладнання - 52,95 %, Транспортнi засоби - 65,27 %, Iнструменти, прилади - 43,54 %, Iншi основнi засоби - 0 %, природнi ресурси-53,88%.
Переважна бiльшiсть основних засобiв (крiм отриманих у фiнансовий лiзинг) товариства є його власнiстю. Виходячи з цього товариству належать усi складовi права власностi, а саме правочини використання, розпорядження та володiння об'єктами основних засобiв усiх груп. Товариство самостiйно (а не на пiдставi договорiв оренди та iнших договорiв щодо тимчасового користування) визначає термiни та умови не тiльки користування майном, а й володiнням та розпорядження ним. Основнi засоби Товариство має намiр використовувати на протязi перiоду, у який вони будуть брати участь у процесi виробництва або поставки товарiв, надання послуг, виконання робiт, для здiйснення адмiнiстративних цiлях та у iнших напрямках, що призводять (або призведуть) до економiчних вигод. Товариством може буди здiйсненi модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання та iн. об`єктiв основних засобiв, що призведе до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд їх використання (у тому числi й збiльшення строку використання), нiж попередньо очiкувалось. Термiн користування основними засобами виробничого i невиробничого призначення вiд 1 до 20 рокiв. Групи визначаються в залежностi вiд технiчного використання з наступними сроками використання: - будiвлi - 20 рокiв; - машини та обладнання - 5 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв; - iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки; - iншi основнi засоби - 12 рокiв. Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих потреб товариства.
Лiзинговi платежi сплачуються щомiсячно. Вiдповiдно до умов договору усi ризики щодо псування, пошкодження, втрати цих об'єктiв несе товариство. У разi виникнення вказаних ризикiв товариство, як лiзингоодержувач, зобов'язане вiдремонтувати об'єкти або їх частини, або замiнити частини на новi.Оренднi платежi сплачуються щомiсячно. Витрати на ремонт орендованих засобiв здiйснюються орендарем за власний рахунок.У 2011р. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" було здiйснено придбання об'єктiв основних засобiв загальною вартiстю 18675 тис. грн., в тому числi (тис.грн.): - земельнi дiлянки - 3626 тис. грн., - будинки, споруди та передавальнi пристрої на загальну суму 690 тис. грн., - машини та обладнання на загальну суму 8807 тис.грн., - транспортнi засоби на загальну суму 5327 тис. грн., - iнструменти, прилади на загальну суму 225 тис. грн. Безоплатного отримання об'єктiв основних засобiв не вiдбувалось. Крiм придбання основних засобiв у 2011 роцi причинами збiльшення вартостi основних засобiв були їх модернiзацiя та iншi полiпшення. Витрати, що ведуть до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що первiсно очiкувались вiд експлуатацiї об'єктiв, вiдносяться на збiльшення первiсної вартостi цих об'єктiв та в звiтному роцi.Переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась. Основнi засоби вiдповiдно до п.33 П(С)БО 7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку лiквiдацiї, безоплатної передачi або при невiдповiдностi критерiям визначення основних засобiв. За 2011р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 9058 тис. грн. по групах: - будинки, споруди та передавальнi пристрої -212 тис.грн; - машини та обладнання - 4842 тис.грн. - транспортнi засоби - 3912 тис.грн. - iнструменти, прилади та iнвентар - 92 тис.грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв (крiм МНМА) здiйснюється за прямолiнiйним методом. У 2011 роцi нарахована амортизацiя основних засобiв за прямолiнiйним методом у сумi 6436 тис.грн. По групах основних засобiв: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 41 тис.грн. - машини та обладнання - 932 тис.грн. - транспортнi засоби - 5190 тис.грн. - iнструменти, прилади, iнвентар - 88 тис.грн. Амортизацiя МНМА у 2011 роцi нараховується у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання об'єктiв. Станом на 31.12.2011р.: - основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, не має, - оформлених у заставу основних засобiв не має.У податковiй заставi не знаходяться.Цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. Утрачених внаслiдок надзвичайних подiй у 2011 роцi основних засобiв не має. Iнвентаризацiя об'єктiв основних засобiв проводилась на пiдприємствi станом на 1 грудня 2011р. (наказ № 53-П вiд 25.11.2011р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї") Надлишкiв та нестач основних засобiв не виявлено.



Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
246070.000 233771.000
527.000 527.000
527.000 527.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiвI
Висновок Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (246070тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (527 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.