ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ЗАТ "АIТ Глини Донбасу" засновано в 1995 р.Це перше в Українi глинодобувне пiдприємство, що сертифiковане за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001.Пiдприємство спецiалiзується на видобутку i поставках високоякiсних глин,що залягаюти у Донецькiй областi.Наряду з цим налагоджено виробництво керамiчних мас та композитiв.Продукцiя пiдприємства користується попитом та реалiзується як на тереторiях України, так i за її межами .В 2004 р. iнвестованобудiвництво нової лiнiї з виробництва керамiчних композитiв.Лiнiя оснащена сучасною керамiчною лабораторiєю.У вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства", на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "АIТ Глини Донбасу"в нашiй дiяльностi вiдбулися наступнi змiни:
1.Статут Товариства викладено в новiй редакцiї i найменування Закритого акцiонерного товариства з iноземними iнвестицiями "АIТ Глини Донбасу" змiнено на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ" з 19 травня 2011р.
2.Генеральний директор товариства - Гордiєнко Денис Геннадiйович.
3.Згiдно до ст. 1.2. Статуту, ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" є правонаступником ЗАТ "АIТ Глини Донбасу" ( iдентифiкацiйний код 23354002) i всi договори, укладенi з ЗАТ "АIТ Глини Донбасу" є чинними.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Приватне акцiонерне товариство ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" розташоване за аресою: 85053,Донецька область,Добропiльський р-н, селище Дорожнє,ст.Мерцалово є повним правонаступником всiх прав та обов'язкiв Закритого акцiонерного товариства "АIТ Глини Донбасу" зареєстрованого в установленому законодавством порядку, яке створене та дiє на пiдставi чинного законодавства України та Статуту. Корпоративне управлiння Товариством здiйснюється згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. Товариство має наступнi органи управлiння: - Загальнi збори акцiонерiв Товариства - вищий орган Товариства; - Наглядова рада Товариства - орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Товариства.В 2011 рiцi проведено 2 Загальних зборiв Товариства, в т.ч. 1 черговi та 1 - позачерговi.
Пiдприємство складається з двох кар'єрiв:Кучеровоярський кар'єр де ведеться видобування глини та Южно-Октябрьський кар'єр який знаходиться в стадiї мелiорацiї.
До складу ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" входять: - Цехи: гiрничий, залiзничний, транспортний, ремонтно-будiвельний та теплоенергоцех; - Дiльницi: ремонтно-механiчна, пiдготовки та навантаження готової продукцiї та лiсотехнiчної рекультивацiї. Залiзничний цех забезпечує транспортування навантажених вагонiв вiд станцiї Мерцалово до станцiї Дружкiвка. Транспортних цех, оснащений технологiчним автотранспортом (самоскиди Volvo), транспортує розкривнi породи у вiдвали, а вогнетривку глину - на накопичувальнi склади.Теплоенергоцех та ремонтно-механiчна дiльниця виконують ремонтнi, механiчнi та електричнi роботи. Ремонтнується промисловi споруди, а також об'єкти побутового призначення. Для забезпечення якостi продукцiї у структуру пiдприємства входить служба якостi (лабораторiя), яка займається проведенням iспитiв й вимiрiв показникiв зразкiв продукцiї, визначення хiмiчного, фiзико-механiчного складу сировини. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" здiйснює свою дiяльнiсть на територiї Добропiльського района.
До складу пiдприємства входять наступнi структурнi пiдроздiли: Керiвництво - 5 чол. Вiддiл кадрiв -2 чол.;Геолго-маркшейдерська група -7 чол.; Лабораторiя-14 чол.; Виробниий вiддiл -4 чол.; Вiддiл по транспорту та логiстицi-6 чол.; Бухгалтерiя -6 чол.; Вiддiл постачання -1 чол.; Вiддiл головного механiка -15 чол.; Комерцiйний вiддiл -5 чол.; Вiддiл охорони працi - 4 чол.; Вiддiл стратегiчного розвiтку -6 чол. Виробничий комплекс складається iз трьох дiлянок: база виробничого обслуговування, вiддiл горних робiт та вiддiл лiнiї композитiв. Змiннi та дорожнi майстри -6 чол.; горнi майстри- 3 чол.; водiї - 14 чол.; машинiсти екскаваторiв -12 чол.; машинiсти навантажувачiв - 21 чол.; машинiсти бульдозерiв - 5 чол.; машинiсти автогрейдерiв- 2 чол.; трактористи-i 2 чол.; пiдсiбнi робiтники - 35 чол.; вiддiл лiнiї композитiв - 15 чол. Перспективи розвитку органiзацiйної структури емiтента не зазначаються, т. я. органiзацiйна структура повнiстю вiдповiдає вимогам для здiйснення цiлей дiяльностi Товариства. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має. Змiни в органiзацiйнiй структурi Товариства вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду не вiдбувалась.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй третiх осiб щодо реорганiзайiї товариства на протязi року не було
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Генеральним директором видан наказ вiд 04.01.2011 р. № 005-П "Про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкової полiтики пiдприємства" на виконання вимог Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, керуючись принципом послiдовностi ведення бухгалтерського облiку, з метою забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв, процедур при вiдображеннi поточних операцiй в облiку та складаннi фiнансової звiтностi у 2011 роцi, в товариствi запроваджено наступну облiкову полiтику: 1. Ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi покладене на бухгалтерську службу пiдприємства на чолi з фiнансовим директором. 2. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовуються норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. За вiдсутностi необхiдних норм у вiтчизняних П(С)БО застосовувються аналогiчнi норми системи мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi МСБО-МСФЗ (IAS-IFRS) на пiдставi того, що нацiональнi стандарти не можуть суперечити мiжнародним. Застосовувється План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. З метою забезпечення необхiдної деталiзацiї облiково-економiчної iнформацiї фiнансовому директору дозволяється своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахункiв. 3. Застосовується журнально-ордерна система облiку. Технологiя обробки облiкової iнформацiї - iз застосуванням автоматизованої системи бухгалтерського облiку "1С : Бухгалтерiя 7.7". 4. Данi регiстрiв облiку майна пiдприємства, iнших облiкових регiстрiв i додаткових довiдок вiдображаються в оборотно-сальдовiй вiдомостi за звiтний перiод пiдприємства, що є пiдставою для складання фiнансової звiтностi. 5. Аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей: у бухгалтерiї - у вiдомостях облiку залишкiв матерiалiв у кiлькiсно-сумарному виразi; на складах - у картках складського облiку в кiлькiсному виразi. 6. Податковий облiк ведеться вiдповiдно до законодавства України. Вiдповiдальнi за формування регiстрiв податкового облiку - економiст по податкам та зборам фiнансового вiддiлу. 7. Правила та графiк бухгалтерського документообiгу на пiдприємствi затверджується наказом директора. Керiвництво пiдприємства затверджує перелiк посад, яким доручено отримувати та видавати ТМЦ. Зразки пiдписiв вiдповiдальних посадових осiб за перелiком затверджуються окремим наказом керiвника та доводяться до вiдома вiдповiдних структурних пiдроздiлiв. Вiдповiдальнiсть за збереженням бухгалтерських документiв в поточному дiло виробництвi покладається на фiнансового директора. 8. Працiвники вiддiлiв збуту, постачання, виробничого пiдроздiлу, якi оформляють первиннi бухгалтерськi документи, дотримуються порядку їх заповнення вiдповiдно до вимог фiнансового директора. У разi несвоєчасного складання первинних бухгалтерських документiв, недостовiрного вiдображення в них даних чи оформлення з порушенням законодавчих та нормативних вимог зазначенi працiвники притягуються до дисциплiнарної, адмiнiстративної та iншої вiдповiдальностi згiдно iз законодавством України. 9. Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi проводиться обов'язкова iнвентаризацiю активiв та зобов'язань пiдприємства - не пiзнiше 01 грудня звiтного року. Крiм того, проводиться обов'язкова iнвентаризацiя у разi змiни матерiально вiдповiдальної особи та при встановленнi фактiв розкрадань. Для проведення iнвентаризацiї створюється постiйно дiюча комiсiя, яка затверджується наказом по пiдприємству. 10. Один раз на квартал проводиться раптова ревiзiя каси iз оформленням результатiв ревiзiї актом. 11. Установлена межа суттєвостi для : - окремих об'єктiв облiку, що належать до активiв, зобов'язань та власного капiталу пiдприємства - 3% пiдсумку всiх активiв, зобов'язань та власного капiталу вiдповiдно; - окремих видiв доходiв i витрат - 1% чистого прибутку (збитку) пiдприємства; - проведення переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв - вiдхилення залишкової вартостi вiд їхньої справедливої вартостi у розмiрi 10% такого вiдхилення; - визначення подiбних активiв - рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв обмiну не повинна перевищувати 10%. 12. Для визнання основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв (далi - основнi засоби) i нематерiальних активiв такими, визначення строку корисного використання об'єктiв та вибору методу нарахування амортизацiї створена постiйно дiюча експертну технiчну комiсiю . Об'єкт основних засобiв, справедлива вартiсть якого пiддається достовiрнiй оцiнцi, пiдлягає облiку за переоцiненою величиною, рiвною його справедливiй вартостi на дату переоцiнки, за вирахуванням будь-якої накопиченої згодом амортизацiї i будь-яких накопичених згодом збиткiв вiд знецiнення. Переоцiнки повиннi проводитися з достатньою регулярнiстю (принаймнi, 1 раз на 3 роки) щоб уникнути iстотної вiдмiнностi балансової вартостi вiд тiєї, яка визначається при використаннi справедливої вартостi на звiтну дату. Якщо балансова сума активу пiдвищується в результатi переоцiнки, то це збiльшення повинне вiдбиватися безпосередньо в капiталi пiд заголовком "прирiст вiд переоцiнки". Проте, це збiльшення пiдлягає визнанню в прибутку або збитку в тiй мiрi, в якiй воно реверсує збиток вiд переоцiнки по тому ж активу, ранiше визнаний в прибутку або збитку. Якщо балансова вартiсть активу зменшилася в результатi переоцiнки, то таке зменшення пiдлягає визнанню в прибутку або збитку. Проте, збиток вiд переоцiнки повинен дебетуватися безпосередньо на капiтал пiд заголовком "прирiст вiд переоцiнки" за наявностi будь-якого кредитового сальдо в приростi вiд переоцiнки вiдносно того ж самого активу. Здiйснється переоцiнка нематерiальних активiв за справедливою вартiстю на дату балансу тих НМА, щодо яких iснує активний ринок. 13. Матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк вартiстю менше 2000.00 грн. вважаються iншими необоротними матерiальними активами. 14. Методи амортизацiї : об'єктiв основних засобiв - прямолiнiйний метод; малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв - у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв; iнших необоротних матерiальних активiв - у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв; нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод. 15. Методи оцiнки запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продажу чи iншому вибуттi: FIFO - при вiдпуску запасiв у виробництво; середньозваженої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв - реалiзацiї готової продукцiї; iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв - при продажу великогабаритних товарiв, що мають номер заводу-виробника; 16. Суму резерву сумнiвних боргiв формувається виходячи з класифiкацiї дебiторської заборгованностi. 17. Проводиться щомiсячне резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток; виплати винагороди персоналу за результатами року (бонус); витрат на проведення аудиту фiнансової звiтностi та витрат на щорiчний профiлактичний ремонт виробничого обладнання. Резервування коштiв на забезпечення додаткового пенсiйного забезпечення, забезпечення гарантiйних зобов'язань - не проводиться. 18. Фiнансовi iнвестицiї непов'язаним сторонам вiдображаються на дату балансу за справедливою вартiстю. 19. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснюється шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображається у звiтному перiодi пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт). 20. В основному виробництвi застосовується нормативний метод облiку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собiвартостi продукцiї. 21. Для перерахунку доходiв, витрат i руху грошових коштiв середньозважений валютний курс не застосовується.
Текст аудиторського висновку 1. Адресат. Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва Приватного акцiонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ", фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку при розкриттi рiчної iнформацiї емiтентом. 2. Вступний параграф 2.1. Основнi вiдомостi про емiтента Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (далi - Товариство) Код за ЄДРПОУ 23354002 Мiсцезнаходження 85053 Донецька обл., Добропiльський р-н с. Дорожнє, станцiя Мерцалово Дата державної реєстрацiї 19 липня 1995 року Мiсце проведення державної реєстрацiї Добропiльська районна державна адмiнiстрацiя Донецької областi 2.2 Опис аудиторської перевiрки Аудит фiнансової звiтностi проведено згiдно iз вимогами та положеннями Закону України iПро аудиторську дiяльнiстьi, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА) мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням аудиторської палати України № 122I2 вiд 31.03.2011 р., в тому числi МСА 700 iФормування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностii, МСА 705 iМодифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитораi, МСА 706 iПояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитораi, МСА 720 iВiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiстьi. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. При заключеннi договору з Товариством на проведення аудиту розмiр суттєвостi помилки (невiдповiдностi даних бухгалтерського облiку даним фiнансової звiтностi) не узгоджувався. Керуючись вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 320 iСуттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудитуi при аудиторськiй перевiрцi розмiр суттєвостi помилки визначався виходячи з професiйного судження аудитора стосовно дiй i операцiй, якi можуть призвести до суттєвих помилок та перекручень фiнансової звiтностi i впливати на економiчнi рiшення користувачiв цiєї звiтностi. Пiд час виконання робiт за договором, Аудитором був використаний принцип вибiркової перевiрки iнформацiї. Пiд час перевiрки приймалися до уваги тiльки iстотнi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обiрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Нами проводилась вибiркова перевiрка Головної книги, журналiв-ордерiв та реєстрiв аналiтичного облiку. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi у наслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання субiєктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю субiєкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Згiдно з Мiжнародним стандартом аудиту 200 iЗагальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудитуi метою аудиту повного комплекту фiнансового звiту Товариства є пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв до фiнансовою звiтностi, що досягається наданням аудитору можливостi висловити свою думку стосовно того, чи вiдповiдає пiдготовлений фiнансовий звiт у суттєвих аспектах зазначенiй концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 N 122I2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв", та з урахуванням вимог Рiшення ДКЦПФ № 1360 вiд 29.09.2011 р. iПро затвердження вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)i. 2.3. Опис важливих аспектiв облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика Товариства базується на П(С)БО в Українi та затверджена наказом № 005-П вiд 04.01.2011 р. Важливi аспекти облiкової полiтики Товариства: - первiсну оцiнку обiєктiв основних засобiв здiйснювати з урахуванням фактичних витрат на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв для цiлей амортизацiї прийняти рiвну нулю. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювати iз застосуванням прямолiнiйного методу; - вартiсний критерiй вiднесення необоротних матерiальних активiв до складу малоцiнних встановлено на рiвнi 1.000,0 грн. Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних вiдбувається у розмiрi 100 % їх вартостi обiєкта в першому мiсяцi його використання. Аналiтичний облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, незавершеного будiвництва вести по кожному iнвентарному обiєкту; - Лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв для цiлей амортизацiї прийняти рiвну нулю. Амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати iз застосуванням прямолiнiйного методу; - Придбанi або виготовленi запаси зараховуються на баланс Пiдприємства по їхнiй фактичнiй собiвартостi, що визначається виходячи з витрат на їхнє придбання або виготовлення. При вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої вартостi. На дату балансу вiдображати запаси за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати кожне їхнє найменування або однорiдну групу; - Метод визначення величини резерву сумнiвних боргiв - застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi за яким величина резерву визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв; - Рiшення про створення щомiсячного резерву на забезпечення оплати вiдпусток працiвникiв, а також узгодження вiдсоткiв для його формування фiксується окремим розпорядженням. Резервування коштiв на забезпечення додаткового пенсiйного забезпечення, забезпечення гарантiйних зобовiязань - не проводити. - Розраховувати вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобовiязання тiльки в рiчнiй фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня звiтного року. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства станом на кiнець останнього дня звiтного року. 2.4. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї Пiд час аудиту було перевiрено комплект фiнансової звiтностi у складi: Баланс пiдприємства, Форму №1 станом на 31.12.2011 року. Звiт про фiнансовi результати, Форму № 2 за 2011 рiк. Звiт про рух грошових коштiв, Форму № 3 за 2011 рiк. Звiт про власний капiтал, Форму № 4 за 2011 рiк. Примiтки до фiнансової звiтностi, Форму № 5 за 2011 рiк. Головну книгу за 2011 рiк. Журнали i ордери за 2011 рiк. Вiдомостi аналiтичного облiку за 2011 рiк. Первиннi документи за 2011 рiк (вибiрково). До аудиторської перевiрки також надавались: Статут Товариства, довiдка статистики про включення до ЄДРПОУ, Свiдоцтво про державну реєстрацiю, наказ iПро органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики пiдприємстваi, документи, що висвiтлюють важливi аспекти облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi, наказ щодо проведення рiчної iнвентаризацiї №53-П вiд 25.11.2011 р., наказ щодо пiдсумкiв рiчної iнвентаризацiї, зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв станом на 26.12.2011 р., тощо. 3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); стан корпоративного управлiння у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України iПро акцiонернi товаристваi; наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобовiязань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, на розкриття умовних активiв та зобовiязань на звiтну дату, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються в фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 4. Вiдповiдальнiсть аудитора. Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi у наслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання субiєктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю субiєкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Тобто Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 iВiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi. 5. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi. МСА 705 iМодифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитораi розглядає вiдповiдальнiсть аудитора за надання вiдповiдного звiту за обставин, якщо формуючи думку згiдно з МСА 700 iФормулювання думки та подання звiту щодо фiнансової звiтностii, аудитор доходить висновку про необхiднiсть модифiкацiї аудиторської думки щодо фiнансової звiтностi. Аудиторськi докази, отриманi Аудитором є достатнiми та прийнятними для формування пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки. До модифiкацiї думки аудитора призвело наступне: Аудитор не приймав участь в спостереженнi за проведенням iнвентаризацiї оборотних, необоротних активiв та зобовiязань, оскiльки договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi укладено пiсля її проведення, тому не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обiрунтування думки щодо цих статей. На пiдприємствi iнвентаризацiю виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Тому аудитор доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Достовiрнiсть фiнансової звiтностi ЗАТ з II iАIТ ГЛИНИ ДОНБАСУi станом на 31.12.2008 р. пiдтверджено Аудиторським висновком вiд 06.04.2009 р., складеним Приватним пiдприємством iАудиторська фiрма iАудиконДi (код ЕДРПОУ 31205479, Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2464 згiдно рiшення АПУ вiд 26.01.2001 р. № 98, мiсцезнаходження : 84121 Україна, Донецька обл., м.Слов'янськ, провул.Виноградний, 9I29 тел.Iфакс (06262) 3-62-95). Ми зауважуємо, що порiвняльна фiнансова звiтнiсть за попереднiй перiод не була перевiрена аудитором. Проте ця заява не звiльняє нас вiд дотримання вимог щодо отримання достатнiх i належних аудиторських доказiв стосовно того, що залишки на початок перiоду не мiстять викривлень, якi суттєво впливають на фiнансову звiтнiсть за поточний перiод. 5.1. Загальний висновок аудитора (умовно i позитивний). Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 iАудиторськi доказиi, що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обiрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту. Також були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 570 iБезперервнiстьi аби визначити достатнiсть розкриття iнформацiї, завдяки якiй користувач звiтностi має можливiсть визначитись щодо того, чи субiєкт господарювання може бути не в змозi продовжувати реалiзовувати свої активи та погашати зобовiязання в звичайному ходi бiзнесу. Ми провели аудит повного комплекту фiнансової звiтностi ПрАТ iГЛИНИ ДОНБАСУi, яка включає Баланс станом на 31.12.2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв та звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана Товариством для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Законом України iПро бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiстьi вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV, нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку П(С)БО, що базуються на Мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки: Аудиторська фiрма iАудиконДi за результатами перевiрки, з урахуванням вищевикладеного, висловлює умовно-позитивну думку щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства iГЛИНИ ДОНБАСУi станом на 31.12.2011 р., тому що вважає, що за винятком зауважень, освiтлених у висновку та коригувань (при наявностi таких), що мали б виявитися необхiдними, якби ми змогли перевiрити, зокрема, наявнiсть товарно-матерiальних запасiв, фiнансова звiтнiсть в цiлому пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку, вiрогiдно i повно вiдбиває у всiх iстотних аспектах реальний склад активiв i пасивiв суб'єкта, що перевiрявся, дає достовiрне i повне уявлення про фактичне фiнансове положення Приватного акцiонерного товариства iГЛИНИ ДОНБАСУi станом на 31 грудня 2011 року, а також вiдповiдає нормативним документам України по бухгалтерському облiку i звiтностi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi України та Концептуальнiй основi пiдготовки та представлення фiнансової звiтностi, передбаченiй Законом України iПро бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiстьi вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV, нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку П(С)БО, що базуються на Мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок. В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства. 6. Iнша допомiжна iнформацiя 6.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень статтi 155 Цивiльного кодексу України iСтатутний капiтал акцiонерного товаристваi, зокрема п. 3 iЯкщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiїi. Вартiсть чистих активiв акцiонерного Товариства станом на 31.12.2011 р. складає 246.070 тис. грн. Статутний капiтал складає 527 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 245.543 тис. грн. Аудитори зауважують, що вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу та що вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України Товариством дотримуються. 6.2 Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подасться до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю у вiдповiдностi з МСА 720 iВiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiстьi. В результатi проведення аудиторських процедур аудитором було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок, що подiї, якi б могли вплинути iстотним чином на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України iПро цiннi папери та фондовий ринокi, протягом звiтного року вiдбувались : Протягом року вiдбулося прийняття Статуту товариства у новiй редакцiї у звiязку iз необхiднiстю приведення Статуту у вiдповiднiсть до вимог дiючого законодавства, зокрема ЗУ iПро акцiонернi товаристваi вiд 17.09.2008 р. №514-VI, було змiнено найменування товариства iз Закритого акцiонерного товариства на Приватне; вiдбулися змiни у складi посадових осiб (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 04.05.2011 р.). Окрiм того, було проведено позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства, на яких було прийнято нову редакцiю Статуту (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2 вiд 15.12.2011 р.) Iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України iПро цiннi папери та фондовий ринок" Товариством не оприлюднювалась оскiльки на момент їх здiйснення цього не вимагало законодавство. Запровадженi аудиторськi процедури не виявили iнших фактiв або подiй, якi вiдбулися у Товариства протягом звiтного року або пiсля 31.12.2011 року, але до дати складання аудиторського висновку, та могли б вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України iПро цiннi папери та фондовий ринокi. 6.3. Виконання значних правочинiв Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2010 р. складає 249.263 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 24.926 тис. грн. Аудитор виконав процедури перевiрки на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог щодо виконання значних правочинiв та дiйшов висновку : На нашу думку: Товариство в 2011 р. вiдповiдно до ст. 70 Закону України iПро акцiонернi товаристваi здiйснювало значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). На позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2 вiд 15.12.2011 р.) було затверджено iстотнi договори, укладенi товариством впродовж 2010-2011 рр. та визначено порядок, за яким Товариство може укладати такi договори. 6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам Закону України iПро акцiонернi товаристваi. Формування складу органiв корпоративного управлiння здiйснювався до 14 грудня 2011 р. вiдповiдно до статтi 12 Статуту Товариства затвердженого загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 04.05.2011 р.) та зареєстрованого 19.05.2011 р. Виконавчим комiтетом Словiянської мiської ради, а з 15 грудня 2011 р. вiдповiдно до статтi 12 Статуту Товариства в редакцiї затвердженого позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 2 вiд 15.12.2011 р.) та зареєстрованого 07.02.2012 р. Виконавчим комiтетом Словiянської мiської ради. Протягом звiтного перiоду в акцiонерному товариствi було передбачено функцiонування наступних органiв управлiння: Загальнi збори акцiонерiв i вищий орган Товариства; Наглядова рада; Генеральний директор i одноосiбний виконавчий орган Товариства; Ревiзiйна комiсiя (згiдно редакцiї Статуту, прийнятому загальними зборами акцiонерiв, протокол № 1 вiд 04.05.2011 р.) та з 15.12.2011 - Ревiзор i одноособово (згiдно редакцiї Статуту, прийнятому позачерговими загальними зборами акцiонерiв, протокол № 2 вiд 15.12.2011 р.). Правовий статус, порядок пiдготовки, скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а також прийняття ними рiшень закрiплено в ст..13,14 Статуту Товариства. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та органiзацiя роботи Наглядової ради, а також права, обовiязки та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради Товариства закрiплено в ст.15 Статуту Товариства. Вiдповiдно до п.15.8 ст.15 Статуту Товариства кiлькiсний склад та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв, що вiдповiдає вимогам ст.33 Закону про акцiонернi товариства щодо виключної компетенцiї загальних зборiв. До Наглядової ради обрано 3 члени, що вiдповiдає вимогам ст. 51 Закону України iПро акцiонернi товаристваi. Протягом останнiх трьох рокiв у середньому вiдбувалося 4 засiдання Наглядової ради, що вiдповiдає вимогам ст. 55 Закону України iПро акцiонернi товаристваi згiдно з якими Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi з перiодичнiстю, визначеною статутом, але не рiдше одного разу на квартал. Правовий статус, склад, строк повноважень та органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї (до 15.12.2011р.) та Ревiзора (з 15.12.2011 р.), а також права, обовiязки та вiдповiдальнiсть Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства закрiплено в ст.17 Статуту Товариства Вiдповiдно до п.17.1 ст.17 Статуту Товариства Ревiзора обирають Загальними зборами акцiонерiв строком не бiльше 5 рокiв, що вiдповiдає вимогам ст. 33 Закону про акцiонернi товариства щодо виключної компетенцiї загальних зборiв. На момент випуску аудиторського висновку Ревiзора ще не обрано, оскiльки на позачергових загальних зборах акцiонерiв (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2 вiд 15.12.2011 р.) було прийняте рiшення перенести обрання Ревiзора Товариства на наступнi загальнi збори, що вiдбудуться 27 квiтня 2012 р. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв не було проведено в термiн, визначений вимогами ст. 32 Закону України iПро акцiонернi товаристваi - до 30 квiтня, наступного за звiтним роком. У звiтному роцi, 05 травня 2011 р. вiдбулися черговi загальнi збори за 2010 рiк. Також у звiтному роцi, 15 грудня 2011 р., було проведено позачерговi загальнi збори акцiонерiв. Наступнi черговi збори за 2011 р. вiдбудуться 27 квiтня 2012 р. Згiдно до Закону України iПро акцiонернi товаристваi Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами таIабо iнвесторами. На момент випуску аудиторського висновку посада внутрiшнього аудитора у Товариствi не запроваджувалася, а корпоративний секретар не обирався. У подальшому передбачається, що функцiї внутрiшнього аудитора в Товариствi буде виконувати Ревiзор. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю, вважає за необхiдне зазначити що система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. Керiвництво Товариства в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у Товариствi. Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України iПро акцiонернi товаристваi на нашу думку: 1. Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України iПро акцiонернi товаристваi та вимогам Статуту. 2. Наведена у рiчному звiтi iIнформацiя про стан корпоративного управлiнняi повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. 3. Система внутрiшнього контролю на Пiдприємствi створена, та дiє. 6.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 355 iIдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовищаi, аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 iВiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностii. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi Товариство наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальну стратегiю управлiння ризиками в Товариствi визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Директор, як одноосiбний виконавчий орган Товариства. На нашу думку: Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства чи помилки.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" є видобуває глини та виробництво композитiв.
Основною продукцiєю пiдприємства є глини Кучеровоярiвського родовища вогнетривких та тугоплавких глин, що видобуваються вiдкритим способом. У залежностi вiд хiмiчного складу глини пiдроздiляються на такi марки: DBK-0;DBK-1;DBK-2;DBY-1;DBY-3;DBY-4;DBM-3;DBM-3N. Чим бiльше окису алюмiнiю i менше окису залiза в глинах, тим вище марка. У залежностi вiд хiмiчного складу та чи iнша марка застосовується в рiзних галузях промисловостi. Глини пiдприємства стабiльного хiмiчного складу з високим вмiстом окису алюмiнiю та низьким вмiстом окису залiза, що забезпечує бiлий колiр пiсля обжигу, високу мiцнiсть та пластичнiсть. Продукцiя товариства реалiзуеться на територiї України та за її межами. Продукцiя Товариства вiдповiдає усiм вимогам сучасних технологiй i не поступається в якостi продукцiї ведучих фiрм Захiдної Європи. Пiдприємством постiйно розробляються та впроваджуються у виробництво новi торговi марки глини з рецептурою керамiчних сумiшей, що використовуються у виробництвi споживачiв.Виробництво залежить вiд сезонних змiн.Пiк дiяльностi пiдприємства - березень-листопад, оскiльки у iнших мiсяцях року погоднi умови не сприяють динамiчному видобутку глини.Основним покупцем продукцiї товариства є Sibelco Ukrainian Trading,S.A., на террiторiї України покупцями глини є: ПрАТ з II "Слобожанська будiвельна керамiка"; ТОВ "Церсанiт Iнвест"; ПрАТ "Iнтеркерам"; ТОВ "АПБ-ЦЕГЛА"; ТОВ"Керамiчнi маси Донбасу" та композиту є ПрАТ "Зевс Керамiка",ТОВ"Керамiчнi маси Донбасу".Канали збуту й методи продажу Контракти на збут своєї продукцiї Товариство заключає безпосередньо зi споживачами продукцiї, а також з торговими компанiями. Глина поставляється залiзничним та автомобiльним транспортом. Споживачi з країн Дальнього зарубiжжя отримують продукцiю Товариства шляхом морських перевезень.На теперiшнiй час за висновками управлiнського персоналу основними ризиками для товариства є: - полiтична ситуацiя в Українi, - нестабiльне та дуже часто некоректне (непродумане) законодавство, що регулює земельнi вiдносини та дiяльнiсть з видобування корисних копалин, - фiнансово-економiчна криза у свiтi, яка найбiльш вплинула на спад виробництва в металургiйнiй та будiвельний промисловостi, якi, в свою чергу, є основними споживачами продукцiї товариства. З метою зменшення впливу свiтової кризової ситуацiї на господарську дiяльнiсть товариства її персонал намагається знайти новi "географiчнi" ринки збуту продукцiї. Такий пошук може призвести до позитивних результатiв, оскiльки глини пiдприємства унiкальнi за своїми технiчними характеристиками та технологiчними властивостями. Їх переваги - високий ступiнь бiлизни, однорiднiсть, пластичнiсть i мiцнiсть.За рядом технiчних показникiв якiсть продукцiї пiдприємства перевищує якiсть продукцiї конкурентiв.На дiяльнiсть Товариства мають середнiй вплив наступнi проблеми: - Законодавча: високе податкове навантаження, встановлене законодавством України. - Виробничо-технологiчнi: Горно-геологiчнi умови виробництва можуть вплинути на дiяльнiсть пiдприємства. Це пов'язано з тим, що розвiдка нових мiсць видобутку глини не обмежується бурiнням лише однiєї свердловини. Необхiдний для промислового видобутку результат розвiдки може буде досягнутий пiсля декiлькох спроб. Однак, попит на глину Товариства дозволяє проводити вказану розвiдку без значних фiнансових втрат для Товариства. На дiяльнiсть Товариства мають великий вплив економiчнi проблеми у свiтi з причини того, що Товариство значну частину своєї продукцiї реалiзує на експорт. Характерною особливiстю основної продукцiї Товариства є те, що вона є результатом розробки надр та є сировиною для iнших галузей промисловостi. В зв'язку з цим у виробництвi глини не iснує тiєї сировини, з якої виробляється ця продукцiя.Виробнича потужнiсть пiдприємства в 2011 роцi склала - 965239 тис.тн.
Основнi види сировини, матерiалiв та послуг, якими користується товариство є електроенергiя, дизельне паливо, запчастини та комплектуючi для машин та обладнання, а також портовi,залiзничнi послуги,послуги рiзного рiвня. Основними постачальниками, що займають бiльше 10 вiдсотка в загальному об'ємi постачання, у звiтному перiодi були:АТКО- ТРАНС ТОВ;АТКО ТОВ;Бюро ВЕРИТАС;Вагонне депо ОСНОВА ПЗ;Галь-Дженералтранс ДФ;Дон.залiзниця Локомотивне депо;Дон.залiзниця Єдиний технологiчний центр;ДОНБАСЬКА ЕКСКАВАЦIЙНА КОМПАНIЯ ТОВ;ПРАТ "Виробниче об'єднання "Донбасекскавацiя";Катоил Плюс ООО;ВАТ "Донецькобленерго"Кирiвськi електричнi мережi Криворiжський район електричних мереж";ТОВ "Лемтранс";ТОВ "ЛтС Лiмiтед";ДП "Марiупольський морський торговельний порт";ДП "Феодосiйський морський торговельний порт";ТОВ з II "Цеппелiн Україна ТОВ";ТОВ "Параллель-М ЛТД".
Основними конкурентами пiдприємства є: - ПАТ "ВЕСКО";Вiдкрите акцiонерне товариство " Дружкiвське рудоуправлiння";ВАТ "Часов-Ярський комбiнат вогнетривких виробiв"; - ЗАТ "Керампром". Перспективнi плани у ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" на 2012 р. планує здобути -950000 тис.тн та реалiзувати їх.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Основнi засоби - матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). Нематерiальнi активи - немонетарнi акти, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi та утримуються пiдприємством з метою використання протягом перiоду бiльше одного року (або одного операцiйного циклу, якщо вiн перевищує один рiк) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях чи надання в оренду iншим особам.
Протягом 2007р. придбано та введено в дiю основних засобiв на суму 8985 тис.грн. (будинки та споруди-2054,6 тис.грн.; транспортнi засоби -4689,9 тис.грн.; iнструменти -29,9 тис.грн.; машини та обладнання-2000,2 тис.грн.;iншi основнi засоби-124,8 тис.грн; природнi ресурси-81,6 тис.грн МНМА -4,0 тис.грн.; тимчасовi споруди - тис.грн.). Протягом 2007 р. вибуло основних засобiв на суму- 3768 тис.грн..та зносом 2964,1 тис.грн.
Протягом 2008р. придбано та введено в дiю основних засобiв на суму 10844 тис.грн.( будинки та споруди-731 тис.грн.; транспортнi засоби -172 тис.грн.; iнструменти -2 тис.грн.; машини та обладнання- 7005 тис.грн.;iншi основнi засоби -87 тис.грн;природнi ресурси-2847 тис.грн.). Протягом 2008 р. вибуло основних засобiв на суму-10288 тис.грн.та зносом 6350 тис.грн.
Протягом 2009р. придбано та введено в дiю основних засобiв на суму 328тис.грн.( будинки та споруди,машини та обладнанн,транспортнi засоби-134 тис.грн.; iнструменти - 11тис.грн.; природнi ресурси-183 тис. грн). Протягом 2009 р. вибуло основних засобiв на суму- 1131тис.грн.та зносом 1131 тис.грн.
Протягом 2010р. придбано та введено в дiю основних засобiв на суму 400тис.грн.( будинки та споруди,машини та обладнанн-222 тис.грн.; iнструменти - 178тис.грн..). Протягом 2010 р. вибуло основних засобiв на суму- 378тис.грн.та зносом 378 тис.грн.
У 2011 роцi введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 18675 тис.грн., у тому числi: будинки та споруди -690 тис.грн., машини та обладнання-8807 тис.грн;транспортнi засоби - 5327 тис.грн., iнструменти - 225 тис.грн.природнi ресурси -3626 тис.грн). Протягом 2011 року вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 9058 тис.грн. та зносом 8797 тис.грн. (реалiзовано та лiквiдовано). Протягом п'яти рокiв Товариство постiйно оновлює свої основнi засоби, особливо спецiальну технiку та машини i обладнання. Фiнансування придбань вiдбувалося як за рахунок власних коштiв так i на умовах договору фiнансового лiзингу. На наступний рiк Товариство планує продовжувати оновлення спецiальної технiки та обладнання, пов'язаних з господарською дiяльнiстю, як за рахунок власних коштiв так i залучених коштiв (договорiв фiнансового лiзингу).
Дебiторська заборгованiсть - сума заборгованостi дебiторiв пiдприємству на певну дату. Вона може бути довгостроковою (не виникає в ходi нормального операцiйного циклу та буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати балансу) та поточною (виникає в ходi нормального операцiйного циклу або буде погашена протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу).
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Головний офiс Товариства знаходиться за мiсцем реєстрацiї, тобто-85053,Донецька область,Добропiльський р-н, селище Дорожнє,ст.МерцаловоТам знаходяться спецтехнiка та обладнання для добування глини.Найбiльш вагому частку у складi основних засобiв Товариства складають машини та обладнання, транспортнi засоби, будинки та споруди. До складу основних засобiв Товариства вiднесенi: склади, бокси гаражi, транспортнi засоби, спецтехнiка, машини та механiзми, комп'ютерна технiка, меблi, iнвентар. Детально та розгорнуто iнформацiя щодо складу, вартостi та нарахованої амортизацiї, ступеня використання обладнання, надходження та вибуття основних засобiв наведена у iнформацiї про основнi засоби (за залишковою вартiстю).Згiдно балансових даних та документiв первинного бухгалтерського облiку, вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р. становить: первiсна вартiсть - 76253 тис. грн., залишкова вартiсть - 31352 тис. грн., знос - 44901 тис. грн. До складу основних засобiв входять нерухоме майно, транспортнi засоби, земельнi участки, обладнання. В бухгалтерському звiтi основнi засоби, їх рух враховується за вартiстю, пiдтвердженою первинними документами вiдповiдно до вимог законодавства з бухгалтерського облiку. Порядок нарахування зносу (амортизацiї) основних засобiв, який визначається прямолiнейним методом, i вiднесення його на витрати вiдповiдають чинному законодавству України. Облiк основних засобiв та нематерiальних активiв вiдповiдаї до П(С)БО №7 "Основнi засоби", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 92 вiд 27.04.2000р. Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами 20рокiв, машинами i обладнанням - 5-8 рокiв, транспортними засобами - 5-8 рокiв. Обмежень на використання майна Товариства немаї.Товариство є платником екологiчного податку за забруднення стацiонарними та пересувними джерелами забруднення, за розмiщення вiдходiв у спецiально розташованих мiсцях. Протягом звiтного року Товариство не перевищувало гранично - допустимi викиди в атмосферу зазначенi в рамках Дозволу. Товариством введена в дiю та пiдтримується в дiї система управлiння охороною навколишнiм середовищем, яка вiдповiдає потребам Дозволу та направлена на використання бiльш чистих технологiй, бiльш чистих виробничих процесiв та для мiнiмiзацiї викидiв. Виконання робiт органiзовано з дотриманням усiх норм екологiчної безпеки. Активи утримуються в належному станi.Товариство отримало в фiнансовий лiзинг спецтехнiку.Основнi придбання звiтного року: вантажнi автомобiлi Volvo;легковi автомобiлi для виробничих потреб ; комплекс по контролю за використанням палива; комп'ютери, меблi, побутова технiка та iнвентарь.На 2012 рiк планується обновити вантажними автомобiлями, легковими автомобiлями,спецтехнiкою (бульдозера,ексковатори,навантажувачi). Також оновити пiдприємство комп'ютерною та побутовою технiкою.Ремонт виробничих дорiг.Ремотн будiвлi,лiнiї композитiв,боксiв,складiв за рахунок власних коштiв.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттевим її загальноекономiчнi (рiзка змiна у законодавствi у сферi оподаткування, iнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у сферi дiяльностi товариства, рiзке коливання цiн на енергоносiї, паливо та запчастини). Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї товарiв, робiт та послуг на ринку. Фiнансовий ризик - це ризик, пов'язаний з нерентабiльнiстю або банкрутством. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своеї дiяльностi - хеджирування- використання механiзмiв закриплення договiрних умов у стосунках партнерiв на прогнозний перiод з метою пiдстраховки обох сторiн, що домовляються, вiд негативних змiн у кон'юктурi ринку в майбутньому. На сьогоднi загрози банкрутства для компанiї не iснуї, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi компанiї немаї.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штраф у розмiрi 170,00 грн за несвоєчасне подання податкової звiтностi зi збору за користування радiочастотними ресурсом. Недоїмка у розмiрi 91,57 грн при самостiйному нарахуваннi екологiчного збору.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Обрана емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних обiгових коштах. Фiнансування дiяльностi Товариства протягом звiтного року здiйснювалось за рахунок надходжень вiд реалiзацiї робiт. Товариство має достатньо ресурсiв, якi можна використати на погашення поточних зобов'язань, на поширення своєї дiяльностi. Грошових коштiв достатньо для погашення короткострокової заборгованостi. Товариство забезпечене власними оборотними коштами. Для фiнансування поточної дiяльностi використовується власний капiтал. Товариство має високу маневренiсть власного капiталу. Товариство платоспроможне, незалежне вiд залучених коштiв, фiнансовий стан Товариства стiйкий.Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби емiтента. Одним iз шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду Товариство не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У 2012 роцi Товариство планує пiдвищити обсяг реалiзацiї продукцiї шляхом розширення ринку збуту не лише в Українi, а i на територiї держав СНД. Для цього проводяться маркетинговi дослiдження.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Протягом року витрат на дослiдження та розробки не було.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 1.ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" являється позивачем у судовiй справi до Марiупольськiй митницi "Про визнання нечинними,скасування рiшення про визначення митної вартостi, картки вiдмови в прийняттi митної декларацiї,стягнення з державного бюджету надмiрно сплачених коштiв". Постановою Донецького окружного адмiнiстративного по справi № 2а-19928I10I050 вiд 07.10.2010 р. суду вiд позов задоволено повнiстю. Марiупольська митниця оскаржує рiшення в касацiйного провадження у Вищому адмiнiстративному судi України в сумi 576741,62 грн. 2.ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" являється позивачем у судовiй справi №2а -10371I10I0570 до Марiупольськiй митницi "Про визнання нечинними,скасування рiшення про визначення митної вартостi, картки вiдмови в прийняттi митної декларацiї,стягнення з державного бюджету надмiрно сплачених коштiв". Постановою Донецького окружного адмiнiстративного суду вiд 09.07.2011 р. позов задоволено повнiстю Подана заява до Верховного суду України вiд 04.11.2011 р.в сумi 383481,91 грн. 3.Одеська залiзниця являється позивачем по справах, що розглядаються у Господарському судi Донецької областi України №23I10 вiд 15.08.2011 р. у задоволеннi позовних вимог вiдмовлено. "Про стягнення 27405 грн штрафу". ПрАТ iГЛИНИ ДОНБАСУi являється вiдповiдаячм в цiй справi. Донецький Апеляцiйний суд постановою вiд 26.10.2011 р. задовольнив позов частково в сумi 5481 грн. 4. ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" являється позивачем у судовiй справi №2Э-2119I11 вiдповiдач ТОО "Азiя Керамiка" до Спецiалiзiрованого мiжрайонного економiчного суду "Южно-Казахстанський областi", "Про стягнення забаргованностi в розмiрi 360105,63 доларiв США". Стан справи- задоволений повнiстю рiшенням вiд27.06.2011 р.i знаходиться в садiї стягнення.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі У звiтному роцi Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало; державних замовлень не мало; не входить до будь-яких процентних, дисконтних, цiльових облiгацiй чи iнших цiнних паперiв не випускало; обмежень на майно немає. Товариства сплачувати всi свої поточнi зобов'язання та поширювати свою дiяльнiсть. Товариство має достатньо ресурсiв, якi можна використати на погашення поточних зобов'язань, на поширення своєї дiяльностi. Грошових коштiв достатньо для погашення своєї короткострокової заборгованостi. Товариство забезпечене власними оборотними коштами. Для фiнансування поточної дiяльностi використовується власний капiтал. Товариство має високу маневренiсть власного капiталу. Товариство платоспроможне, незначно залежне вiд залучених коштiв, фiнансовий стан Товариства стiйкий. У 2011 роцi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариство отримало чистий прибуток у розмiрi 36299 тис. грн.Товариство вважає, що надана iнформацiя є вичерпною.