ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛИНИ ДОНБАСУ"

Код за ЄДРПОУ: 23354002
Телефон: +38044 490 33 18
e-mail: donbas.clays@sibelco.com
Юридична адреса: 85053, селище Дорожнє,станцiя Мерцалово,Добропільського району Донецькій області,Україна
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Особлива інформація на 18.04.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про виплату дивідендів

N з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

118.04.2017285575667.00004.05.2017 - 18.10.2017безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв - Рiшення прийнiто черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 18.04.2017 року (Протокол № 2 вiд 18 квiтня 2017 року). Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 04.05.2017 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв (грн): Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення (Протокол № 2 вiд 18 квiтня 2017 року) про виплату дивiдендiв за 2016 рiк, в сумi 285 575 667 (двiстi вiсiмдесят п'ять мiльйонiв п'ятсот сiмдесят п'ять тисяч шiстсот шiстдесят сiм) гривень 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв: з 04.05.2017 року в максимально короткий строк, але в будь-якому випадку не пiзнiше 18 жовтня 2017 року. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: Товариство може здiйснювати виплату дивiдендiв Вигодонабувачам шляхом виплати всiєї суми кiлькома частками протягом строку виплати дивiдендiв, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. Виплати проводяться частинами до 20-го числа поточного календарного мiсяця проведення виплати. Якщо день виплати збiгається з вихiдним, святковим або неробочим днем, виплата переноситься на перший наступний робочий день. Виплати здiйснюються одночасно всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно.